Všeobecné obchodní podmínky

Kontakt centrála

+420 412 430 430

+420 412 430 431

info.cz@timocom.com

1. Všeobecně

(1) Pro všechny dodávky a výkony z tohoto smluvního vztahu platí výhradně tyto podmínky. Podmínky uživatele jsou nezávazné i tehdy, pokud jim TIMOCOM výslovně neodporuje.

(2) TIMOCOM si vyhrazuje právo pozměnit či doplnit tyto podmínky ke konci každé zúčtovací periody. TIMOCOM informuje o změně výslovným upozorněním na formuláři faktury nebo v systému. Za souhlas s těmito pozměněnými podmínkami ze strany uživatele se považuje skutečnost, kdy s nimi uživatel neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce nevyjádří svůj nesouhlas. Platba faktury bez výhrad se považuje za souhlas.

(3) Prohlášení ke smlouvě, dodatky a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pokud se smluvní strany dohodnou, že právo na užívání softwaru bude mít další subjekt, udělí druhá smluvní strana tomuto uživateli plnou moc pro přijímání prohlášení společnosti TIMOCOM.

(4) Jsou-li v této smlouvě zmiňovány osoby (např. uživatel), je tímto označením myšlena ženská i mužská forma tohoto označení.

2. Předmět smlouvy

(1) TIMOCOM bude uživateli za pravidelně hrazený poplatek poskytovat uživatelské právo k uživatelskému systému (licenci). Rozsah licence je sjednán individuální dohodou. TIMOCOM může dle vlastního uvážení umožnit uživateli přístup k tomuto uživatelskému systému (systému) pomocí softwaru, který uživatel nainstaluje, pomocí kombinace uživatelského jména a hesla, nebo pomocí rozhraní ke stávajícímu hardwarovému a softwarovému prostředí uživatele. Tento systém je provozován na serverech připojených k internetu, které jsou dostupné výhradně pomocí online spojení.

Výjimkou je doba, kdy jsou servery používané TIMOCOM z technických či jiných, ze strany TIMOCOM neovlivnitelných důvodů nedostupné nebo kdy TIMOCOM provádí na serverech údržbu potřebnou k zajištění smluvního výkonu, při níž se při aktuálním stavu techniky nelze vyhnout případným poruchám. Plánovanou údržbu a aktualizace provede TIMOCOM v pracovní dny dle možností před 7:30 hod., resp. po 18:00 hod. (SEČ/SELČ) a o víkendech po celý den.

(2) Pokud poskytne TIMOCOM uživateli přístup k systému pomocí určitého softwaru, je možné jej využívat podle vlastního uvážení, např. ve formě on-line registrace pomocí uživatelského jména a hesla nebo jako nabídku ke stažení na domovské stránce www.timocom.com, prostřednictvím App Store® společnosti Apple®, Google Play™ atd. Stažení a instalace softwaru nejsou součástí služby TIMOCOM, uživatel je provede samostatně a na vlastní zodpovědnost.

(3) Výběr, nákup a instalaci potřebného hardwaru a softwaru zajistí výhradně uživatel na své riziko.

(4) TIMOCOM je oprávněn provádět v rámci dalšího vývoje a optimalizace svých produktů jejich změny, pokud tím nebudou omezeny podstatné výkonové vlastnosti produktů.

(5) TIMOCOM může prostřednictvím systému sdělovat uživateli informace o nabídkách, přijatých sděleních nebo transakcích. TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit počet, dobu zobrazování a uchovávání takových zpráv.

3. Užívací právo

(1) Užívací právo přiznávané touto smlouvou platí pro individuálně sjednaný počet samostatných přístupů (TIMOCOM Accounts) ve firmě uživatele na každou pobočku, samostatnou či nesamostatnou, k uživatelskému systému TIMOCOM a není přenosné na třetí osoby či jiné pobočky.

(2) Užívací právo platí pouze pro zadávání a získávání specifických komerčních dat v řádné obchodní činnosti. Všechny údaje musí být uvedeny pravdivě a na vyžádání musí být společnosti TIMOCOM doloženy.
a) Zasílání nevyžádaných zpráv, tedy například spamu, hromadných poptávek, všeobecné reklamy a všeobecných nabídek.
b) Ilegální účely, nepravdivé údaje, podvodná nebo klamavá sdělení.
c) Porušování práv, například osobnostních práv, duševního vlastnictví nebo soukromé sféry třetích osob.
d) Shromažďování dat, zejména takových, která umožňují vytvoření profilu jiného uživatele.
e) Vkládání programových kódů, které ovlivňují funkci koncového zařízení nebo tohoto softwaru.
f) Obsahy, které TIMOCOM nebo třetí osoby, například jiné uživatele, omezují, obtěžují nebo jim škodí, jako například výzvy k bojkotu, řetězové dopisy, stalking, hrozby, urážky, pomluvy, diskriminace, projevy nenávisti, poškozování podnikatelské činnosti, vyjádření sexuálního charakteru, znázorňování brutality, násilí nebo nahoty.
g) Obsahy, které jsou v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy, nebo k jejichž předávání není uživatel oprávněn.

(3) Data poskytovaná systémem smí být extrahována výhradně prostřednictvím integrovaných funkcí export nebo tisk. Automatizované využívání systému, ať formou rozhraní, cizího softwaru, robotů, scriptů či jiných pomůcek, které jsou odlišné od standardů běžných prohlížečů, jako jsou např. Chrome™, Firefox® nebo Internet Explorer, musí písemně schválit TIMOCOM.
Všechny nabídky TIMOCOM, které nabízí užívání v neomezeném rozsahu za předem stanovenou cenu, podléhají principu fair use. Na základě tohoto principu hodlá TIMOCOM poskytnout všem uživatelům spravedlivou a kvalitní možnost užívání. Proto si TIMOCOM vyhrazuje právo podniknout vhodná opatření k omezení užívacího práva uživatele, který svým individuálním využíváním zdrojů TIMOCOM více než nevýznamně narušuje spravedlivé rozdělení dostupné kapacity serveru, šíři frekvenčního pásma nebo uchovávací kapacitu. Taková omezení mohou spočívat např. v omezení počtu podniknutých vyhledávání nebo transakcí za minutu na určitém účtu, omezení prostoru pro uchovávání atd.

(4) TIMOCOM si vyhrazuje právo přerušit spojení uživatele s uživatelským systémem a vymazat data, pokud tím bude moci předejít nebo ukončit porušování platného práva či dobrých mravů. To samé platí v případech, kdy je existence softwaru, aplikace nebo uživatelského systému TIMOCOM technicky ohrožována uživatelem.

(5) Nedodrží-li uživatel smluvní povinnost, zejména povinnost dle čísla 3 (1) nebo (2), čísla 4 (1), čísla 5 (2), (4) nebo (5) nebo čísla 7 (2) nebo (3), či bude-li v prodlení s nápravou jiného porušení smlouvy dle domluvy, zbavuje tato skutečnost TIMOCOM jeho povinnosti plnění („Blokování“), ponechává však nárok na protislužbu.

(6) Za každý případ zaviněného porušení smlouvy v číslech 3 (1) nebo (2) nebo číslech 5 (2), (4) nebo (5) uhradí uživatel smluvní pokutu ve výši platby za dvanáct měsíců. Prokázání nižší škody zůstává uživateli vyhrazeno.

3a. Užívací právo k TC Profile®

(1) Systém poskytuje uživateli, je-li sjednán, přístup do databáze TC Profile®. Pomocí této databáze může uživatel nahlížet do dostupných údajů o firmách třetích osob.

(2) Uživatel licence pro TC Truck&Cargo® zde může navíc vkládat do databáze údaje o své firmě, do kterých mohou nahlížet třetí osoby. Přístup do rozšířených informací o firmách třetích osob získá uživatel po uložení svých vlastních rozšířených údajů o firmě.

(3) Databáze je nabízena k používání v obvyklém obchodním rozsahu v řádné obchodní činnosti. Kopírování celé databáze nebo jejich podstatných částí je z důvodu ochrany autorských práv zakázáno.

(4) Údaje musí být aktuální. Zjistí-li TIMOCOM, že údaje o uživateli jsou neúplné či chybné, může TIMOCOM daného uživatele o těchto chybách informovat. Pokud uživatel své údaje nedoplní nebo neopraví do 7 dnů po obdržení informace od TIMOCOM, je TIMOCOM uživatelem zmocněn, nikoliv však povinen, jeho údaje jeho jménem a na jeho zodpovědnost opravit či doplnit dle oficiálních údajů v obchodním či živnostenském rejstříku.

(5) Společnost TIMOCOM si vyhrazuje zablokovat při porušení výše uvedených odstavců (3) a (4) údaje uživatele a také přístup uživatele k databázi.

(6) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3b. Užívací právo k TC Truck&Cargo®

(1) Systém umožňuje uživateli, je-li sjednáno, zadávání volných vozů a nabídek přeprav i hledání v nabídkách volných vozů a přeprav, pro mezinárodní silniční dopravu pomocí aplikace TC Truck&Cargo®. Systém navíc umožňuje vkládat a vyhledávat nabídky skladových prostor.

(2) Neaktuální údaje musí být okamžitě vymazány. Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.

(3) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3c. Právo k užívání TC eMap®

(1) TC eMap® umožňuje, je-li sjednán, online přenos dat potřebných pro zobrazení map a výpočet tras k uživateli. Veškeré zobrazené mapy - stejně jako všechny zeměpisné mapy - podléhají trvalým změnám a nikdy nejsou úplným obrazem skutečnosti. TIMOCOM tedy není povinen zajistit správnost zobrazených map a ostatních dat. Plnění TIMOCOM se omezuje na poskytování, zpracování a vizualizaci dat pro uživatele.

(2) Data a informace zobrazené v TC eMap® jsou nakupovány od třetích osob. TIMOCOM si tedy vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že mu nebudou příslušná data dodána správně a včas, ledaže by uživatel prokázal zavinění TIMOCOM.

3) TC eMap® může při vyhledávání dát priority jednotlivým zadaným názvům obcí nebo poštovním směrovacím číslům. Výsledky vyhledávání proto mohou obsahovat i odlišné místní názvy nebo název může být ve výsledcích uveden několikrát. TIMOCOM nezaručuje, že program automaticky vybere správné požadované místo. TIMOCOM také nepřebírá záruky za správnost a úplnost všech souvisejících údajů, jako jsou například poštovní směrovací čísla, názvy ulic či jiné doplňující informace. Mapy podléhají trvalým změnám, které se řídí aktuálním stavem techniky. TIMOCOM neručí za údaje ani za bezchybnost a kvalitu map.

4) Mapový materiál a jiná data podobného druhu (satelitní snímky, informace o mýtném, omezení dopravy, body zájmu atd.) jsou získávána od poskytovatelů licencí. Mapy, související údaje a funkce jsou chráněny autorským právem a jsou výhradním majetkem TIMOCOM a/nebo poskytovatele licence a partnerů a jsou chráněny dalšími zákony země, ve které jsou používány. TIMOCOM poskytuje uživateli nepřenosnou, nevýhradní sublicenci na používání map, které jsou používány v produktech TIMOCOM, výhradně pro interní použití uživatelem. Uživatel nesmí mapy kopírovat, rozebírat, extrahovat, pozměňovat nebo vyrábět produkty z nich odvozené. Uživatel nesmí zcela ani částečně extrahovat zdrojový kód, zdrojové soubory ani strukturu map či se o takovouto extrakci pokoušet dekódováním, rozkladem, dekompilací či jinými způsoby. Uživatel nesmí produkty používat k provozování firmy poskytující služby ani k jiným účelům, které zahrnují zpracování map jinými osobami nebo jednotkami. Uživatel nezískává žádná vlastnická práva, tato práva zůstávají u poskytovatelů licencí. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dat nebo o výhradě vlastnictví v mapách nebo na nich nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.

(5) Zvýší-li dodavatelé vůči TIMOCOM ceny platné při uzavření této smlouvy, vyhrazuje si TIMOCOM právo zvýšit vůči uživateli odpovídajícím způsobem ceny zpoplatněných licencí. Zvýšení ceny nabývá účinnosti 2 týdny k prvnímu dni následujícího měsíce po obdržení prohlášení. Překročí-li zvýšení ceny za používání TC eMap® stanovené TIMOCOM 10 % během jednoho kalendářního roku, má uživatel právo na mimořádnou výpověď, které může využít do 2 týdnů po sdělení informace o zvýšení ceny.

(6) TIMOCOM si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení upravovat, rozšiřovat, mazat zobrazení map a datové prvky a měnit jejich kategorizaci, včetně schopností a specifikací pro zobrazení map a doplňkových funkcí vztahujících se k mapám. TIMOCOM není povinen dodávat či provádět údržbu, odstraňování vad, opravy (patch), aktualizace (updates) nebo vylepšení (upgrades).

(7) Současně platí také tyto podmínky pro koncové uživatele (Podmínky používání služeb HERE)

(8) Smluvní vztah ohledně zpoplatněných licencí začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3d. Užívací právo k funkci sledování vozidel

(1) Systém umožňuje uživateli, je-li sjednáno, přístup k telematické funkci, pomocí které může uživatel přenášet dostupná rádiová nebo satelitní data o svých vlastních vozidlech, jako např. údaje o poloze ze systému GPS (Global Positioning Systems), z dostupných lokalizačních přístrojů nebo senzorů do systému TIMOCOM (upload). Tato data si zde může sám neomezeně zobrazovat a zároveň povolit ostatním uživatelům systému (pozorovatelům) zobrazování těchto dat formou časově omezeného oprávnění. Zároveň systém umožňuje pozorovatelům, aby si zobrazili takové údaje z telematických systémů ve vozidlech ostatních uživatelů, jakmile je pro takovéto zobrazení uděleno příslušné oprávnění. Podstatným prvkem pro zobrazení těchto údajů je smlouva s poskytovatelem telematických služeb o přenášení a licence k aplikaci TC eMap® nebo srovnatelnému vhodnému zobrazovacímu nástroji pro zobrazení mapy, který je podporován rozhraním TIMOCOM (GPS Share).

(2) Uživatel se zavazuje, že pokud pozorovateli přislíbí zobrazování údajů z telematického systému svého vozidla, zajistí nepřetržité poskytování těchto dat během celého období tak, aby to bylo v souladu s aktuálním stavem techniky. Uživatel sám zodpovídá za správné a včasné předání dat do TIMOCOM.

(3) Používání a zpracování dat z telematických systémů v cizích vozidlech, které nejsou v trvalém nájmu nebo leasingu uživatele, je zakázáno, pokud k němu nedochází v rámci oprávnění dle odstavce 1 výše mezi dvěma uživateli softwaru. Uživatel zejména nesmí přenášet data z telematických systémů subdodavatelů, kteří pro uživatele pravidelně, resp. trvale pracují. V případě provinění proti tomuto odstavci je TIMOCOM oprávněn data příslušného telematického systému zablokovat.

(4) Uživatel zodpovídá za využívání funkce v souladu s předpisy na ochranu údajů. Uživatel se zavazuje, že bude při získávání, zpracování a používání dat prostřednictvím této funkce dodržovat všechna relevantní ustanovení na ochranu údajů dle platného práva. Zejména platí, že telematické údaje smí být využity výhradně pro koordinaci nasazení daného vozidla, resp. telematických systémů v rámci účelu, který nabízená služba sleduje. V rámci této služby je nepřípustné označovat telematické systémy jmény fyzických osob (např. jménem řidiče).

(5) Uživatel souhlasí s tím, aby TIMOCOM získával, zpracovával a používal data upravená prostřednictvím systému (zejména údaje o poloze). Uživatel může svůj souhlas se získáváním, zpracováním, uložením a využíváním dat zpracovávaných telematickou funkcí kdykoliv zrušit, přičemž toto zrušení nemá zpětnou platnost. Odvolání se nedotýká existence smlouvy a platební povinnosti uživatele. Uživatel uznává, že TIMOCOM nemusí být v důsledku takovéhoto zrušení nadále schopen umožňovat další využívání telematické funkce.
a) Před zahájením užívání informuje uživatel všechny osoby vybavené telematickým systémem o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit.
b) Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas osob vybavených telematickým systémem, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(6) Pozorovatel zodpovídá za využívání funkce v souladu s předpisy na ochranu údajů. Pozorovatel se zavazuje, že bude při získávání, zpracování a využívání dat prostřednictvím softwaru dodržovat veškerá relevantní ustanovení na ochranu dat dle platného práva. Zejména platí, že telematické údaje smí být využity výhradně pro koordinaci nasazení daného vozidla, resp. telematických systémů v rámci účelu, který nabízená služba sleduje. Jakékoliv používání dat mimo tento účel je nepřípustné.

(7) Pokud pozorovatel, resp. uživatel poruší předpisy na ochranu údajů, zejména výše uvedená ustanovení odstavců 4, 5 a 6, je TIMOCOM oprávněn s okamžitou platností smlouvu s pozorovatelem, resp. s uživatelem vypovědět. Pozorovatel, resp. uživatel zbavuje TIMOCOM veškerých nároků, které vyplynou z nedodržení předpisů na ochranu údajů pozorovatelem, resp. uživatelem, zejména z nedodržení výše uvedených odstavců 4, 5, resp. 6, či s takovýmto nedodržením budou souviset.

(8) Zpoplatněný smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy společností TIMOCOM a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3e. Užívací právo k TC eBid®

(1) Systém poskytuje uživateli, je-li sjednáno, přístup do aplikace TC eBid®, pomocí které může uživatel vypisovat dlouhodobé zakázky z oblasti přepravy a logistiky pro jím vybranou cílovou skupinu (zadavatel), resp. může předkládat nabídky k určitému výběrovému řízení (účastník). Aplikace umožňuje uživateli popisovat nabídky a za účelem přípravy smlouvy, kterou uzavírá na vlastní zodpovědnost, tyto nabídky shromažďovat, zpracovávat a předávat dále.

(2) Zadavateli vzniká uživatelské právo v okamžiku obdržení platby za první fakturu TIMOCOM nebo poskytnutím přístupu k aplikaci ze strany TIMOCOM.

(3) Výběrové řízení není závaznou objednávkou, nýbrž výzvou k předložení nabídek, a nezavazuje k uzavření smlouvy. Zadavatel bere na vědomí, že cenová nabídka se vždy vztahuje výhradně na poptávané plnění. K pravomocné smlouvě může dojít až poté, co proběhne odpovídající prohlášení od zadavatele přepravy a účastníků.

(4) Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 1 měsíce po uplynutí platnosti výběrového řízení.

(5) TIMOCOM si vyhrazuje právo prověřit právoplatnost, úplnost a přesvědčivost nabídek výběrových řízení po dobu 2 celých pracovních dnů od jejich vložení, stejně jako nabídek účastníků. Nabídka nebude shledána právoplatnou zejména tehdy, bude-li v rozporu s platným právem nebo úředními zákazy, s ochrannými právy třetích osob či s dobrými mravy. Nabídka bude považována za neúplnou, budou-li v ní chybět důležité součásti smlouvy nebo nutné informace, jako například informace o potřebných povoleních či licencích nutných k realizaci. Nabídka bude například považována za nepřesvědčivou, převažuje-li u ní reklamní charakter nebo nabízí-li pouze jednu jednotlivou přepravu.

(6) Zjistí-li TIMOCOM byť teprve dodatečně, že zadavatel nebo účastník porušili odstavec 5, je TIMOCOM oprávněn nabídku z aplikace vymazat, zastavit ji či ji vůbec nezveřejnit, ponechává si však právo na protiplnění.

(7) TIMOCOM si vyhrazuje zveřejnit v aplikaci nabídky pouze takového zadavatele, který disponuje minimálně průměrným hodnocením bonity renomovaného poskytovatele ekonomických informací a o kterém nejsou známy žádné okolnosti, které by konkrétně ohrozily finanční realizaci nabídek. Průměrné hodnocení bonity odpovídá například indexu vyššímu než 300 sdružení Creditreform e.V. v Německu, hodnocení „B“ společnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG nebo „R“ společnosti Coface AG v Evropě. Pokud bonita zadavatele během doby platnosti nabídek klesne pod tuto hodnotu nebo její ekvivalent nebo dozví-li se TIMOCOM o okolnostech, které konkrétně ohrožují pozdější platbu za zadávané výkony, může TIMOCOM nabídku v okamžiku zjištění tohoto horšího hodnocení ukončit či do doby odstranění omezené bonity suspendovat.

(8) TIMOCOM je oprávněn předávat nabídky k určitému výběrovému řízení nebo vyhodnocení výběrového řízení postupně za úhradu pohledávky TIMOCOM vůči tomuto výběrovému řízení.

(9) TIMOCOM vyhradí zvláštní prostor pro věcné dotazy potenciálních účastníků týkající se konkrétního výběrového řízení. TIMOCOM zůstává vyhrazena možnost prodloužit lhůtu výběrového řízení o dobu, o kterou se prodlouží odpověď nad rámec 1 pracovního dne. TIMOCOM si dále vyhrazuje právo vymazat takové záznamy, které brání jiným uživatelům v užívání tím, že například - neslouží k vyjasnění věcných otázek týkajících se konkrétního výběrového řízení, - jsou reklamního charakteru, nebo - mohou znevážit jiné účastníky.

(10) Za všechny údaje a nabídky uživatele v rámci jednoho výběrového řízení, které TIMOCOM zveřejňuje nebo předává dál prostřednictvím aplikace, zodpovídá výhradně tento uživatel. TIMOCOM nepřebírá žádné záruky za tyto údaje nebo za plnění takto vzniklých smluv či dohod o důvěrném nakládání s informacemi a sám se nestává smluvní stranou. TIMOCOM nepřebírá žádné záruky za údaje a výkonnost účastníků, zejména byli-li tito pozváni na přání zadavatele.

(11) TIMOCOM si vyhrazuje právo vymazat nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, pokud se dozví o skutečnostech, které konkrétně ohrožují výkonnost účastníka, resp. mu zákonem či úředně zakazují, aby výkon, který je předmětem výběrového řízení, sám prováděl. TIMOCOM smí vymazat také nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, kteří nejednají vlastním jménem a na vlastní účet.

(12) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví. Alternativně lze smlouvu založit jednorázově, tato smlouva je pak platná do ukončení výběrového řízení a k jejímu ukončení není zapotřebí zvláštní výpovědi. Užívací právo účastníka, který byl zadavatelem pozván k účasti na některém výběrovém řízení, končí s uplynutím lhůty výběrového řízení, přičemž není zapotřebí zvláštní výpovědi, v jiných případech s užívacím právem ze stávající licenční smlouvy.

(13) TIMOCOM je oprávněn zvýšit poplatek za užívání v případě nárůstu indexu spotřebitelských cen pro EU (HVPI) stanovovaného Evropskou komisí (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) v souladu s nařízením EU č. 1921/2001, základ 2005 = 100 bodů, oproti indexu platnému v době uzavření smlouvy, a to ve stejném (procentuálně přepočteném) poměru, aniž by k tomu bylo zapotřebí zvláštního prohlášení o změně ceny ze strany TIMOCOM. Rozhodující je vždy změna, kterou sdělí Evropská komise v měsíci říjnu. Změna je účinná k 1. lednu následujícího roku. V případě poklesu indexu spotřebitelských cen se snižuje poplatek za užívání ve stejném (procentuálně přepočteném) poměru automaticky s účinností k 1. lednu následujícího roku. Příslušná cena platí jako pevná cena na 1 kalendářní rok. Úprava se uplatňuje ročně.

3f. Právo na užívání burzy skladových prostor

(1) Systém umožňuje uživateli - je-li sjednáno - nabízet volné skladové kapacity a nahlížet do nabízených skladových kapacit. Nabídky mohou být zveřejňovány jak prostřednictvím systému, tak prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek TIMOCOM, či stránek www.portatio.com.

(2) Neaktuální údaje musí být okamžitě vymazány. Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.

(3) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3g. Užívací právo k funkci Messenger

(1) Je-li sjednána funkce Messenger, je uživateli umožněno zasílat v rámci uživatelského systému zprávy jinému uživateli, který má tuto funkci také registrovanou.

(2) Funkce Messenger není náhradou za všeobecné veřejné komunikační prostředky a zejména není vhodná k zasílání nouzových volání či podobných alarmujících zpráv příslušným orgánům a úřadům.

(3) Pro používání této funkce je nutno zřídit a spravovat uživatelský profil. Po zřízení funkce Messenger může být v uživatelském systému zobrazeno, že je uživatel připraven pro příjem zpráv. Za obsahy zaslaných zpráv zodpovídá výhradně příslušný registrovaný uživatel. Zaslané zprávy nepředstavují názor firmy TIMOCOM, se zaslanými zprávami TIMOCOM nevyjadřuje svůj souhlas, ani si je nepřivlastňuje.

(4) Společnost TIMOCOM v rámci zřízení a využívání funkce Messenger shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní a technické údaje uživatele, zprávy a také informace, které uživatel ve svém profilu sám zpřístupní třetím osobám. Tyto údaje bude TIMOCOM používat k následujícím účelům:
- kontrola identity uživatele
- zřízení a poskytování sjednané služby
- zajištění dodržování těchto podmínek užívání
- realizace transakcí iniciovaných uživatelem
- plnění zákonných povinností nebo vynutitelných úředních či soudních nařízení.

(5) TIMOCOM neručí za to, že zpráva bude jejímu adresátovi doručena. Stejně tak neručí za to, že osoba uvedená jako odesílatel nebo příjemce zprávy, je skutečně tou osobou, která zprávy odesílá nebo přijímá.

(6) TIMOCOM si vyhrazuje právo, není to však jeho povinnost, kontrolovat při dodržování telekomunikačního tajemství zprávy uživatele, a v případě porušení bodu 3 (2) těchto podmínek tyto zprávy či údaje uživatele blokovat, nebo mu zablokovat přístup k funkci Messenger.

(7) Používáním funkce Messenger vyjadřuje uživatel svůj souhlas s tím, že zprávy, které jejím prostřednictvím odesílá, může TIMOCOM uložit na dobu minimálně 3 měsíců na server za účelem jejich předání příslušnému uživateli, kterému je následně umožněno zprávu zobrazit. Přitom je TIMOCOM povinen dodržovat telekomunikační tajemství. TIMOCOM ponechá zprávu pro uživatele na serveru do té doby, dokud nebude na přání všech uživatelů zapojených do komunikace vymazána, nebo dokud od vytvoření a odeslání zprávy neuplynou minimálně 3 měsíce, není-li zákonem, soudním či úředním nařízením stanoveno, povoleno nebo vykonatelně nařízeno jinak. Po uplynutí minimální doby uložení musí uživatel počítat s vymazáním zprávy bez dalšího upozornění.

(8) Dodržování případných povinností k uchovávání zpráv přísluší výhradně uživateli. K tomu účelu má k dispozici funkci tisku, která mu umožňuje oddělené ukládání zpráv.

(9) Uživatel zodpovídá za používání funkce Messenger v souladu s normami upravujícími ochranu údajů. Uživatel je povinen dodržovat při shromažďování, zpracování a používání dat pomocí funkce Messenger veškerá relevantní ustanovení platného práva týkajícího se ochrany údajů. Jakékoliv používání dat mimo tento účel je nepřípustné. Uživatel zbavuje TIMOCOM veškerých nároků, které by vyplývaly z nedodržení ustanovení na ochranu dat, nebo by s tímto nedodržením souvisely.

(10) Uživatel může svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním, uložením a použitím dat zpracovávaných funkcí Messenger kdykoliv u TIMOCOM odvolat, přičemž toto odvolání má účinnost do budoucna. Odvolání se nedotýká existence smlouvy a platební povinnosti uživatele. Uživatel akceptuje, že TIMOCOM nemusí být v důsledku tohoto odvolání schopen dále umožňovat používání funkce Messenger.

(11) Zpoplatněný smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy společností TIMOCOM a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3h. Užívací právo k TC Connect

(1) TC Connect umožňuje uživateli, je-li sjednáno, vytvořit spojení mezi uživatelem používaným softwarem pro management přeprav (dále: TMS) a systémem. TC Connect přitom plní funkci rozhraní, s jehož pomocí probíhá výměna dat mezi TMS uživatele a systémem.

(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro zobrazení obsahů systému může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

Propojení stávajícího TMS uživatele s tímto rozhraním a tedy se systémem provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TIMOCOM může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis rozhraní. Technický popis rozhraní není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis rozhraní bude použitelný bez předchozích znalostí o rozhraních.

(4) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3i. Užívací právo pro „DMS" (Document management system)

(1) Systém umožňuje uživateli, je-li sjednáno, přístup k DMS, s nímž uživatel může do systému TIMOCOM nahrávat vlastní dokumenty (upload) a tyto dokumenty dát k dispozici ostatním uživatelům systému k nahlédnutí. TIMOCOM si vyhrazuje právo na omezení výkonu vzhledem k formátu, objemu a množství dokumentů.

(2) Dokumenty nahrané uživatelem budou v kódované podobě uloženy v EU. Autorizovaní uživatelé mohou data získat jejich stažením, přičemž práva k těmto datům zůstávají vyhrazena uživateli, který je nahrál. Uživatel, který data nahrál, souhlasí se sběrem, zpracováním a používáním dat generovaných prostřednictvím DMS ze strany TIMOCOM.

(3) Technologie a funkce DMS jsou chráněny autorským právem a jsou výhradním vlastnictvím společnosti TIMOCOM a jejích poskytovatelů licencí a chráněny mezinárodními smlouvami a jinými zákony země, ve které jsou používány.

(4) Společnost TIMOCOM je vůči uživateli zbavena povinnosti plnění, pokud úložiště nebude dostupné z důvodu, za který zodpovídá třetí poskytovatel licence nebo za který není zodpovědná společnost TIMOCOM, a to i po dobu nedostupnosti dle čísla 2 odstavec 1 těchto podmínek. Uživatel bude o takovýchto výpadcích neprodleně informován a za toto období bude také zbaven povinnosti protiplnění.

(5) Uživatel sám odpovídá za používání svého přístupu k DMS, zdrží se jakéhokoliv neoprávněného používání a každého pokusu o neoprávněné stahování dat, sám nebo prostřednictvím třetích osob, ani nebude zasahovat do systému pro chytrou logistiku. V takovýchto případech hradí vzniklé náklady včetně všech výdajů, které společnosti TIMOCOM vzniknou v důsledku kontroly zařízení a/nebo které souvisí s vadami a poruchami, za něž odpovídá uživatel. Uživatel musí společnost TIMOCOM neprodleně informovat o možnostech přístupu neoprávněných třetích osob k produktům nebo o jiném jemu známém nebo domnělém porušení bezpečnosti dat a také neprodleně a pro TIMOCOM zdarma poskytnout veškerou jinou účelnou součinnost, zejména bude-li k tomu ze strany TIMOCOM vyzván a potřebná opatření nebudou překračovat přiměřené náklady.

(6) Před nahráním dokumentů musí uživatel zkontrolovat, zda tyto dokumenty nevykazují škodlivé obsahy, zejména s použitím antivirových programů odpovídajících aktuálnímu stavu techniky provést kontrolu přítomnosti škodlivého softwaru.

(7) Uživatel může svůj souhlas se sběrem, zpracováním, uložením a použitím dat zpracovávaných prostřednictvím DMS kdykoliv s účinností do budoucna vůči společnosti TIMOCOM odvolat. Odvolání se nedotýká existence smlouvy a platební povinnosti uživatele. Uživatel uznává, že společnost TIMOCOM nebude v důsledku takovéhoto odvolání již schopna dále umožnit používání DMS.

(8) Uživatel odpovídá za nakládání s dokumenty v souladu s předpisy na ochranu údajů a zavazuje se dodržovat předpisy na ochranu údajů dle aktuálně platného práva.

(9) V případě porušení ustanovení na ochranu údajů, zejména porušení výše uvedeného odstavce (8), je společnost TIMOCOM oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitou platností. Uživatel zbavuje společnost TIMOCOM veškerých nároků, které vyplývají nebo souvisí s nedodržováním ustanovení na ochranu údajů, smluvních a jiných zákonných ustanovení.

(10) DMS není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu dokumentů ze strany TIMOCOM. Dodržování případných archivačních povinností ohledně sdělení přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním jím nahraných dokumentů bez dalšího oznámení.

(11) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3j. Užívací právo pro „GPS-Share“

(1) Funkce GPS-Share, je-li sjednána, umožňuje vytvořit spojení mezi uživatelem používaným softwarem a systémem. Funkce GPS-Share přitom plní funkci rozhraní, s jehož pomocí probíhá výměna dat mezi softwarem uživatele a systémem. Ustanovení o ochraně dat vztahující se na telematickou funkci pro TC eMap® (odstavce 3-7) se odpovídajícím způsobem uplatní na telematická data.

(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro zobrazení obsahů systému může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

(3) Propojení stávajícího softwaru uživatele s tímto rozhraním a tedy se systémem provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TIMOCOM může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis rozhraní. Technický popis rozhraní není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis rozhraní bude použitelný bez předchozích znalostí o rozhraních.

(4) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3k. Užívací právo TC Transport Order®

(1) Je-li sjednáno, umožňuje systém uživateli pomocí aplikace „TC Transport Order®“ nahrávat, zpracovávat, přeposílat a zobrazovat prohlášení a dokumenty k dokumentaci a podpoře uzavření přepravní smlouvy s druhou smluvní stranou. Za tímto účelem může uživatel v systému vytvářet šablony, upravovat formuláře, vyjadřovat se k prohlášením a ukládat si data. TIMOCOM může uživateli poskytnout přehled předchozích transakcí.

(2) Ostatní smluvní strany mohou být uživatelé systému, jakož i zadavatelem přepravy vložené třetí kontakty. Takový třetí kontakt dostává dokumenty či prohlášení prostřednictvím přeposílání, ale nemá k systému žádná užívací práva.

(3) Ve formulářích mohou být z technických důvodů přednastaveny určité údaje. Přednastavené údaje nejsou ze strany TIMOCOM žádným doporučením. Uživatel si při poptávce tyto údaje přizpůsobí na vlastní odpovědnost. S pomocí individuálních jazykových nastavení uživatele v systému lze ovlivnit nadpisy a popisy ve formulářích a vyhnout se tak vysvětlování mezi odesílatelem a příjemcem. Nadpisy a popisy ve formulářích a jejich překlady slouží výhradně komfortu příslušného uživatele a jsou nezávaznými formulacemi navrženými TIMOCOM. Ohledně výkladu takovýchto pojmů v nadpisech a popisech formuláře učiní uživatelé vlastní dohody. Jako přednastavení pro dokument označený jako „závazný“ slouží jazykové nastavení uživatele, který formulář vytvořil.

(4) Uživatel si je vědom toho, že při odevzdávání odpovídajících prohlášení týkajících se podstatných součástí přepravy v rámci této aplikace vzniká mezi stranami platná smlouva s příslušnými právy a povinnostmi.

(5) TIMOCOM může uživateli pomoci při dodržování povinné doby úschovy. Data, která vzniknou při transakcích, může TIMOCOM za tímto účelem shromažďovat, uložit a zpracovávat až do uplynutí doby 10 obchodních let. Odpovědnost za dodržování možných povinných dob úschovy nese výhradně uživatel. TIMOCOM vytvořil funkci exportu dat, která umožňuje uživateli uložit si data zvlášť. TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit velikost paměti používanou pro uložení transakcí v souladu s principem fair-use dle čísla 3.3 těchto podmínek, paměťová kapacita potřebná nad tento rámec vyžaduje zvláštní ujednání. Pokud uživatel požaduje přístup k těmto uloženým datům nebo jejich vydání po ukončení smlouvy o užívání, je TIMOCOM oprávněn umožnit tento přístup, příp. data vydat teprve po úhradě přiměřené náhrady výdajů a případných ještě otevřených pohledávek z této licenční smlouvy.

(6) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3l. Užívací právo k „Poptávkám“

(1) Je-li sjednáno, poskytuje systém uživateli přístup k funkci „Poptávky“, pomocí které může uživatel rozesílat jednotlivé poptávky na dopravu vybrané cílové skupině (příkazce), resp. může podávat určitou cenovou nabídku k určité poptávce (dopravce). Funkce umožňuje uživateli vypisovat a zpracovávat jednotlivá poptávková řízení na dopravu, případně podávat cenové nabídky.

(2) K cílové skupině mohou patřit uživatelé systému, jakož i zadavatelem přeprav vložené třetí kontakty.

(3) TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit množství zvolitelných příjemců pro rozeslání nabídky jednotlivého poptávkového řízení na dopravu. TIMOCOM si také vyhrazuje právo omezit dobu mezi nabídkou a plánovaným termínem dodání.

(4) Zadání přepravy není závaznou objednávkou, nýbrž výzvou k předložení nabídek, a nezavazuje k uzavření smlouvy. Ten, kdo přepravu zadává, bere na vědomí, že cenová nabídka se vždy vztahuje výhradně na poptávané plnění. K pravomocné smlouvě může dojít až poté, co proběhne odpovídající prohlášení od zadavatelů přepravy a účastníků.

(5) Neaktuální údaje musí být okamžitě vymazány. Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2, a to bez dalšího upozornění.

(6) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví. Užívací právo účastníka, který byl zadavatelem přepravy pozván k účasti na některé objednávce, končí se sdělením přidělení určitému uchazeči, přičemž není zapotřebí zvláštní výpovědi, v jiných případech s užívacím právem ze stávající licenční smlouvy.

4. Poplatek za užívání

(1) Poplatek za užívání je splatný vždy předem na začátku období užívání a TIMOCOM jej musí obdržet nejpozději ke třetímu pracovnímu dni příslušného období užívání. Faktury za dodatečné výkony poskytnuté TIMOCOM jsou splatné okamžitě. Náklady spojené s platbou hradí v plné výši uživatel s výjimkou zákonné úpravy pro SEPA platby.

(2) Právo uživatele na započítání nebo zadržení jeho plateb z důvodu protinároků je vyloučeno, ledažeby se jednalo o nesporné protipohledávky či protipohledávky, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto.

(3) Pokud TIMOCOM přiznal slevu uživateli, který si předplatil na předem určené časové období licenční poplatky, a pokud zákazník podá před uplynutím tohoto období řádnou výpověď, bude mu sleva zpětně zrušena. To samé platí, je-li smlouva vypovězena ze strany TIMOCOM z důležitého důvodu.

(4) TIMOCOM je oprávněn zvyšovat každoročně přiměřeně cenu licence, pokud nebyla na příslušné období výslovně sjednána záruka ceny. TIMOCOM oznámí zvýšení ceny v textové podobě minimálně 4 týdny předem. Pokud zvýšení ceny činí více než 5 % v porovnání s uplynulým kalendářním rokem, má zákazník právo na mimořádnou výpověď s lhůtou 14 dnů od okamžiku, od kterého platí zvýšená cena. Zrušení slevy či uplynutí časově omezeného zvláštního ujednání není považováno za zvýšení ceny ve smyslu tohoto ustanovení. Pokud TIMOCOM jednou či opakovaně nevyužije svého práva na zvýšení ceny, neznamená to, že se vzdává tohoto práva jako takového. Zálohová platba neznamená záruku ceny na období, na které byla učiněna.

5. Rovnoprávné jednání, sublicence, ochranná práva, ochrana dat

(1) Software umožňuje uživateli přístup k uživatelskému systému společně s dalšími uživateli bez nároku na upřednostnění před ostatními uživateli.

(2) Tato licenční smlouva neopravňuje k udělení sublicencí nebo k předávání dat a možností užívaní nabytých s tímto software třetím osobám, zejména neopravňuje k využívání software pro vlastní ochranná práva týkající se elektronického zpracování dat. Software a jeho zdrojový kód jsou chráněny autorskými právy. Software zůstává majetkem TIMOCOM. Je možné, že software obsahuje kódy, které jsou v duševním vlastnictví třetích osob, včetně odkazů na tyto kódy například v podobě linků. Tyto kódy jsou uživateli propůjčeny formou licence na základě licenčních smluv či ustanovení příslušné třetí osoby. Uživatel akceptuje platnost těchto licenčních smluv nebo ustanovení.

(3) Uživatel je povinen informovat TIMOCOM o každém užívání třetími osobami, o kterém se dozví a které je porušením pravidel užívání dle této smlouvy, či o tvrzených nárocích třetích osob proti jeho užívání nebo vůči TIMOCOM, aby umožnil okamžitou právní obhajobu.

(4) Uživatel nemá nárok na průběžné poradenství týkající se software, na dodávky aktualizací nebo dalších datových nosičů, zejména nemá nárok na zdrojový kód, dekompilaci, disassemblování nebo pozměnění softwaru. Uživateli se zakazuje používání licencovaného software pro jeho další vývoj, pozměněné verze nebo pořizování kopií ve prospěch třetích osob, i jiných uživatelů. Pro každé používání nad sjednaný rámec, ať formou kopií, paralelního nebo střídavého používání na různých pracovních místech či ve prospěch různých firem a/nebo poboček je zapotřebí písemně sjednat další zpoplatněné licence.

(5) Uživatel musí TIMOCOM neprodleně informovat o každé změně, která se týká firmy a která je relevantní pro obchodní či živnostenský rejstřík. Týká se to zejména změn formy podnikání, změn adresy či vystoupení nebo přistoupení osob oprávněných k zastupování firmy a zapsaných v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

(6) Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, aby TIMOCOM uložil technické údaje o uživateli za účelem identifikace a přiřazení, bezpečnosti dat a pro zlepšení přenosu dat. To může zahrnovat anonymní data týkající se koncového zařízení, jako například používaný operační systém, rozlišení obrazovky, prohlížeč, ID a rychlost procesoru, fyzická paměť a MAC adresa, jakož i data, která se mohou za určitých okolností vztahovat na konkrétní osobu, jako je IP adresa, ID zařízení, DNS domény, cesta instalace, ID uživatele, nastavení jazyka, soubory cookie a telematická data.
Kromě toho ukládá a zpracovává TIMOCOM osobní údaje při přihlášení uživatele k účtu TIMOCOM při vytvoření jeho profilu v systému, například uživatelské jméno, oslovení, kontaktní údaje, přiřazení k uživatelskému podniku a zadané jazykové znalosti.

(7) Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby TIMOCOM uložil obchodní údaje o uživateli za účelem uzavření smlouvy a její realizace a také aby si o uživateli vyžádal informace u renomovaných společností poskytujících ekonomické údaje o firmách.

(8) Uživatel prohlašuje, že souhlasí, aby TIMOCOM předal osobní údaje o uživateli dceřiným nebo partnerským firmám za účelem plnění uživatelovy licenční smlouvy nebo servisních smluv. V současnosti se jedná o tyto firmy: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Tyto firmy získávají a zpracovávají údaje o uživateli výhradně z pověření TIMOCOM, dle jeho pokynů a TIMOCOM je zavázal k dodržování platných předpisů na ochranu údajů. Osobní údaje o uživatelích mohou být předávány třetím osobám také v případech, kdy tak stanoví právní předpisy, v případech vykonatelných úředních nebo soudních nařízení a také pro zamezení a potírání trestné činnosti nebo v případě porušování těchto licenčních podmínek. Údaje, které nejsou osobní, např. anonymizované údaje nebo údaje určené pro dosažení smlouvy pro třetího uživatele, může TIMOCOM ukládat a zpracovávat a rovněž předávat třetím stranám.

(9) Uživatel může svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováváním a používáním svých osobních dat společností TIMOCOM kdykoliv odvolat nebo omezit s účinností do budoucna. Odvolání nebo omezení může být adresováno na:

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
\Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Zrušení nebo omezení tohoto souhlasu nemá vliv na existenci smlouvy a na platební povinnost uživatele. Uživatel uznává, že společnost TIMOCOM nebude v důsledku takovéhoto odvolání nebo omezení již schopna dále umožnit používání svého systému.

(10) TIMOCOM upozorňuje, že podle § 31 Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) jsou údaje o pohledávkách uhrazených po splatnosti, sjednané smluvním vztahem, předávány společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v případě, že tyto pohledávky mohou na základě smluvního vztahu vést k jeho okamžité výpovědi a dlužná částka nebyla ve Vámi známé lhůtě splatnosti uhrazena. Další informace o SCHUFA najdete na www.meineSCHUFA.de.

6. 6. Záruky a garance

(1) TIMOCOM zodpovídá výhradně za to, že systém je vhodný pro užívání ve sjednaném rozsahu. Informace obsažené v popisech produktu, v prospektech a v pokynech pro uživatele poskytnutých TIMOCOM představují nezávazná doporučení. Další ručení TIMOCOM je vyloučeno. TIMOCOM zejména nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost dat vložených jinými uživateli, ani za kompatibilitu systému s informačními technologiemi uživatele nebo s používanými způsoby datové komunikace.

(2) Vytvoření hyperlinků a informace na internetových stránkách třetích osob přístupné prostřednictvím hyperlinků z domovské stránky TIMOCOM nejsou součástí smluvních výkonů. Tyto informace také neslouží k bližšímu popisu povinných plnění. Vytvořené hyperlinky, resp. stránky přístupné prostřednictvím těchto hyperlinků nejsou trvale kontrolovány, TIMOCOM tedy nepřebírá žádné záruky za jejich obsah a správnost.

(3) TIMOCOM neručí za škody, které si mezi sebou způsobí různí uživatelé, ať ztrátou dat či chybou při jejich přenosu dat nebo jiným způsobem. TIMOCOM také neručí za škodlivý software nebo programové kódy (viry, trojští koně, červi atd.), které do uživatelského systému nahrají uživatelé nebo je sem přenesou v přílohách či popisech svých nabídek a odtud rozšíří. Uživatel přímo ručí za to, že nebude přenášet škodlivý software.

(4) TIMOCOM není smluvním partnerem ani zprostředkovatelem smlouvy uzavřené pomocí systému, ani není poslem relevantního prohlášení. TIMOCOM proto žádným způsobem neručí za řádnou realizaci smluv sjednaných mezi uživateli nebo za dosažení hospodářských úspěchů. Uživatel zkontroluje v rámci své povinnosti odborné péče správnost dat a údajů, které obdržel od třetích osob. Sdělení uživatelů zaslaná nebo zobrazená prostřednictvím systému nepředstavují prohlášení ani názor společnosti TIMOCOM, TIMOCOM ani nevyjadřuje svůj souhlas s nimi, ani si je nepřivlastňuje. TIMOCOM nezaručuje, že sdělení nebo oznámení odesílaná prostřednictvím systému dosáhnou svého cíle a dostanou se k adresovanému uživateli a on si je přečte. Stejně tak neručí za to, že osoba uvedená jako odesílatel nebo příjemce sdělení nebo oznámení, je skutečně tou osobou, která je odesílá nebo přijímá.

(5) Uživatel zprošťuje TIMOCOM všech závazků, které vzniknou tak, že uživatel nebude systém používat v souladu s jeho účelem dle této smlouvy. TIMOCOM analogicky uzavírá stejné dohody s ostatními uživateli a (po přednostním uspokojení vlastních nároků na náhradu škody TIMOCOM) případně postoupí uživateli případné nároky na náhradu škody vůči ostatním uživatelům pro pokrytí škody.

(6) Nebezpečí nepředání nebo chybného předání dat přechází na uživatele v okamžiku, kdy data opustí oblast vlivu TIMOCOM.

(7) Omezení a výluky záruk za škody uživatele dle této smlouvy neplatí v případech
a) úmyslného nebo hrubě nedbalého zavinění ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob,
b) zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti na straně TIMOCOM, nebo jím pověřených osob, které ohrožuje dosažení účelu smlouvy,
c) ručení TIMOCOM z důvodu úskoku nebo přiznání záruk,
d) ručení TIMOCOM dle kogentního práva, jako je například Zákon o ručení za produkt nebo
e) zákonné ručení za újmu na životě, těle či zdraví
ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob.

(8) Je-li zadavatel podnikatelem, je ručení TIMOCOM omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy, jak je uvedeno níže:
a) v případech výše uvedeného odstavce 7 a) při hrubě nedbalém zavinění ze strany přímo pověřených osob,
b) v případech výše uvedeného odstavce 7 b) při lehké nedbalosti.
Za ztrátu dat, programů nebo jejich obnovu v důsledku používání systému zodpovídá TIMOCOM v případech výše uvedeného odstavce 7 písm. a) a b) pouze natolik, nakolik nebylo možné se této ztrátě u uživatele vyhnout pomocí přiměřených preventivních opatření, jako je například pravidelné zálohování dat.

(9) Software, který je označen jako „BETA“ nebo „BETA verze“, představuje zásadně nehotový produkt ve smyslu vhodnosti ke každodennímu používání, který sice obsahuje všechny důležité funkce, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita je ještě nedostatečná, protože dle zkušeností nelze před zveřejněním simulovat všechna hardwarová a softwarová prostředí, resp. chování uživatelů. TIMOCOM tedy poskytuje takovýto BETA software pouze k nezávazným účelům testování, u nichž jsou nezbytné informace od uživatelů o zkušenostech s používáním softwaru. Nelze zaručit vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovat závažné chyby. Uživatel uznává, že jsou vyloučeny záruky TIMOCOM v tomto směru, a také je vyloučena záruka za výpadek systému, ztrátu dat, škody způsobené vadou a za následné škody nebo za ušlý zisk. Uživatel provede před instalací a použitím BETA součásti systému kompletní zálohování dat.

7. Reklamace

(1) Obdrží-li TIMOCOM informace o uživateli, podle kterých uživatel zaviněně porušil své povinnosti z přepravní smlouvy, z této smlouvy či dle jiného platného práva (níže: stížnost), je TIMOCOM oprávněn, nikoliv však povinen, tyto stížností s nebo bez uvedení jména stěžovatele předat dotčenému uživateli nebo, po jeho vyslechnutí a prověření, ostatním uživatelům.

(2) Uživatel, proti kterému je směřována stížnost („dotčený uživatel“), je povinen předat TIMOCOM své písemné stanovisko k obsahu stížnosti neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne po obdržení sdělení o stížnosti, a stížnost napravit, minimálně však odůvodnit delší čas potřebný k vyjádření stanoviska.

(3) Nepodaří-li se uživateli v jeho vyjádření vyvrátit výtku porušení povinnosti obsaženou ve stížnosti, je TIMOCOM oprávněn - nikoliv však povinen - vyzvat uživatele k nápravě ve lhůtě dalšího jednoho týdne. Tento časově limitovaný požadavek nápravy není zapotřebí, nelze-li jej od TIMOCOM dle okolností spravedlivě požadovat.

(4) Práva z výše uvedených odstavců 2 a 3 ve spojení s právem na zablokování přístupu nebo výpověď jsou dána výhradně v zájmu TIMOCOM. Pokud TIMOCOM těchto práv nevyužije, je ručení vůči ostatním uživatelům vyloučeno.

(5) TIMOCOM není povinen obdržené stížnosti prověřovat.

8. Mimořádná výpověď, doba trvání licence, závěrečná ustanovení

(1) Doba trvání užívacího práva se řídi individuálně sjednanými moduly. Během bezplatné zkušební doby platí oboustranná okamžitá výpověď.

(2) Každá ze stran je oprávněna mimořádně vypovědět tuto smlouvu bez dodržení řádné výpovědní lhůty, je-li k tomu závažný důvod. Závažný důvod pro mimořádnou výpověď ze strany TIMOCOM je zejména tehdy, pokud:
a) se uživatel dostane do platební neschopnosti nebo platební neschopnost hrozí,
b) bylo zamítnuto zahájení konkurzního řízení na majetek uživatele z důvodu nedostatku majetku nebo musí-li uživatel učinit místopřísežné prohlášení,
c) uživatel zaviněně poruší ustanovení těchto podmínek, která ohrožují dosažení účelu smlouvy, nebo která opravňují k zablokování přístupu dle čísla 3 odstavec 4 nebo 5,
d) je uživatel v prodlení delším než 14 kalendářních dní s platbou částky odpovídající měsíčnímu poplatku za užívání nebo
e) se poměr mezi jednotlivými společníky firmy uživatele změní v rozsahu 25 % a více nebo je firma zastupována jinými osobami, vždy s ohledem na stav při uzavření smlouvy,
f) uživatel, jeho zákonný zástupce nebo s ním související společnosti budou TIMOCOM konkurovat.

(3) Užívací právo platí od okamžiku zřízení přístupu ze strany TIMOCOM a končí ve stejný okamžik jako smluvní vztah.

(4) Po ukončení smlouvy je uživatel povinen software při vyloučení jakéhokoliv práva na zadržení okamžitě vymazat a jakékoliv další užívání software se zakazuje.

(5) Je-li uživatel podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek ve smyslu § 310 odst. 1 věta 1 německého Občanského zákoníku nebo nemá-li obecný příslušný soud v Německu, sjednává se jako místo plnění a příslušný soud Düsseldorf. Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN.

(6) Pokud TIMOCOM dodá uživateli překlady této smlouvy nebo jejich součástí, zůstává německá jazyková verze rozhodující a právně závazná, pokud by došlo v příslušném překladu k rozporům nebo odchylkám od německého znění.

(7) Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Na místo neúčinného ustanovení se za sjednanou považuje taková platná úprava, která nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení.

Aktualizace: 31.01.2019

§ 1 Plnění

1. Firma TIMOCOM GmbH je činná výhradně v podpoře objednavatele při vymáhání jeho čisté fakturované částky. TIMOCOM bude podle svého vlastního uvážení vyzývat dlužníka k vyjádření, resp. zaplacení otevřené pohledávky.

2. TIMOCOM nepřebírá záruku za úspěch intervence.

3. Platby, dobropisy nebo zápočty dlužníka po provedené intervenci platí jako úspěch intervence, když objednavatel během 2 týdnů po oznámené platební lhůtě vůči firmě TIMOCOM neobjasní, že se nekonalo žádné vyrovnání pohledávky.

4. Objednavateli je i nadále vyhrazena možnost činit kdykoliv opatření k inkasu pohledávky.

§ 2 Provize

1. Faktura je splatná ihned po doručení.

2. TIMOCOM může platby, které obdrží od dlužníka, započítat s vlastními nároky vůči zadavateli (kontokorentní platební styk).

3. TIMOCOM si vyhrazuje vymáhat účtovanou částku spolu s dalšími fakturami, pokud je z obchodního vztahu od objednavatele k dispozici zmocnění k vymáhání. Zákazník vydá firmě TIMOCOM plnou moc k vymáhání nesporné fakturované částky ze známého obchodního účtu.

§ 3 Počátek a ukončení

1. Objednavatel je vázán svým pověřením 3 pracovní dny. Smlouva vstupuje v platnost přijetím zakázky firmou TIMOCOM. Přijetí nevyžaduje žádnou zvláštní formu a může proběhnout zejména mlčky. Smlouva platí za přijatou ze strany TIMOCOM zejména tehdy, jestliže TIMOCOM v průběhu této doby již prokazatelně intervenoval u dlužníka.

2. Objednávka může být objednavatelem vypovězena při dodržení lhůty 2 týdnů. U již nastalé intervence u dlužníka je objednavatel i nadále povinen informovat o platbě vzhledem k pověření a firma TIMOCOM si vyhrazuje nárok na dohodnutou provizi.

3. Právo na mimořádnou výpověď u závažného porušení povinností zůstává pro obě strany nedotčené.

4. Pokud v souvislosti s intervenční zakázkou objednavatel či dlužník ztratí nebo ukončí svůj zákaznický status u firmy TIMOCOM, mají objednavatel i TIMOCOM právo na odstoupení od smlouvy. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.

5. Pokud během intervence vyjde najevo, že je pohledávka výhledově nedobytná, bude intervence ukončena a toto sděleno objednavateli. Jako nedobytná platí pohledávka zejména tehdy, jestliže je sporná, postoupená, soudně vázána, titulována nebo zatížena právem třetí osoby nebo je dlužník v platební neschopnosti. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.

6. Objednavatel je povinen pomoci TIMOCOM poskytnutím vhodných informací. Neobdrží-li TIMOCOM ani na výzvu informace potřebné ke zpracování zakázky do 14 kalendářních dnů, je TIMOCOM oprávněn zakázku ukončit a vyúčtovat manipulační poplatek, resp. odměnu za úspěšnou intervenci, která do té doby vznikla.

§ 4 Ručení

1. Ručení TIMOCOM za škody zadavatele vzniklé z převzetí nebo realizace smlouvy je omezeno na následující případy
a) úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob,
b) zaviněné porušení podstatné smluvní povinnosti na straně TIMOCOM, nebo jím pověřených osob, které ohrožuje naplnění účelu smlouvy,
c) ručení TIMOCOM z důvodu úskoku nebo přiznání záruk,
d) ručení TIMOCOM dle kogentního práva, jako je například Zákon o ručení za produkt nebo
e) zákonné ručení za újmu na životě, těle či zdraví
ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob.

2. Je-li zadavatel podnikatelem, je ručení TIMOCOM omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy, jak je uvedeno níže:
a) v případech výše uvedeného odstavce 1 a) při hrubě nedbalém zavinění ze strany přímo pověřených osob,
b) v případech výše uvedeného odstavce 1 b) při lehké nedbalosti.

3. Objednavatel ručí za skutečnost, že neuhrazená částka je splatná a nesporná a také za to, že TIMOCOM obdrží veškeré potřebné podklady a informace. Upozorňujeme, že zadavatel může od dlužníka požadovat náhradu odměny za úspěšnou intervenci pouze tehdy, je-li dlužník se svou platbou v prodlení a je-li k této platbě povinen na základě příslušného právního řádu. Úhradu těchto nákladů bude objednavatel požadovat přímo od dlužníka.

4. TIMOCOM si vyhrazuje zničit po ukončení řízení všechny podklady, které nemusí být ze zákona uchovávány.

§ 5 Ostatní

1. Všechna ujednání musí proběhnout písemně.

2. Pokud objednavatel není spotřebitel, je místo plnění a sídlo soudu Düsseldorf. Platí německé právo.

3. Pokud je nebo se stane jedno ze smluvních ustanovení neúčinným, tak tím nejsou dotčena všechna ostatní ustanovení nebo úmluvy. Strany se zavazují, že se namísto neúčinného ustanovení dohodnou na účinné úmluvě, která bude nejblíže účelu neúčinného ustanovení.

Aktualizace: 01.10.2014

nahoru

Souhlasím s používáním cookies na této stránce pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy. Více informací