skip navigation

Všeobecné obchodní podmínky

Kontakt centrála

+420 412 430 430

+420 412 430 431

info.cz@timocom.com

1. Všeobecně

(1) Pro všechny dodávky a výkony z tohoto smluvního vztahu platí výhradně tyto podmínky. Podmínky uživatele jsou nezávazné i tehdy, pokud jim TIMOCOM výslovně neodporuje.

(2) TIMOCOM si vyhrazuje právo pozměnit či doplnit tyto podmínky ke konci každé zúčtovací periody. TIMOCOM informuje o změně výslovným upozorněním na formuláři faktury nebo v systému pro chytrou logistiku. Za souhlas s těmito pozměněnými podmínkami ze strany uživatele se považuje skutečnost, kdy s nimi uživatel neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce nevyjádří svůj nesouhlas. Platba faktury bez výhrad se považuje za souhlas.

(3) Prohlášení ke smlouvě, dodatky a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pokud se smluvní strany dohodnou, že právo na užívání systému pro chytrou logistiku bude mít další subjekt, udělí druhá smluvní strana tomuto uživateli plnou moc pro přijímání prohlášení společnosti TIMOCOM.

(4) Jsou-li v této smlouvě zmiňovány osoby (např. uživatel), jsou tímto označením myšleny všechny genderové formy.

2. Předmět smlouvy

(1) TIMOCOM bude uživateli za pravidelně hrazený poplatek poskytovat uživatelské právo k uživatelskému systému (dále jen licence). Rozsah licence je sjednán individuální dohodou. TIMOCOM může uživateli podle vlastního uvážení umožnit přístup k této uživatelské platformě (dále jen systém pro chytrou logistiku) prostřednictvím softwaru, který uživatel nainstaluje pomocí kombinace uživatelského jména a hesla, pomocí webového rozhraní nebo rozhraní ke stávajícímu hardwarovému a softwarovému prostředí uživatele. Systém pro chytrou logistiku je provozován na serverech připojených k internetu, které jsou dostupné výhradně pomocí online připojení.

Výjimkou je doba, kdy jsou servery používané TIMOCOM z technických či jiných, ze strany TIMOCOM neovlivnitelných důvodů nedostupné nebo kdy TIMOCOM provádí na serverech údržbu potřebnou k zajištění smluvního výkonu, při níž se při aktuálním stavu techniky nelze vyhnout případným poruchám. Plánovanou údržbu a aktualizace provede TIMOCOM v pracovní dny dle možností před 7:30 hod. resp. po 18:00 hod. (SEČ/SELČ) a o víkendech po celý den.

(2) Pokud poskytne TIMOCOM uživateli přístup k sytému pro chytrou logistiku pomocí určitého softwaru, může tak učinit podle vlastního uvážení, např. ve formě nabídky ke stažení nebo prostřednictvím App Store® společnosti Apple®, Google Play™ atd. Stažení a instalace softwaru nejsou součástí služby TIMOCOM, uživatel je provede samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při poskytnutí přístupového oprávnění prostřednictvím online registrace s pomocí uživatelského jména a hesla nebo webového přihlášení zůstává TIMOCOM vyhrazeno stanovit určité požadavky na složení hesla nebo použít místní bezpečnostní prvky, jako například stávající techniky autentizace operačního systému koncového zařízení uživatele.

(3) Výběr, nákup a instalaci potřebného hardwaru a softwaru zajistí výhradně uživatel na své riziko.

(4) TIMOCOM je oprávněn provádět v rámci dalšího vývoje a optimalizace svých produktů jejich změny, pokud tím nebudou omezeny podstatné výkonové vlastnosti produktů.

(5) TIMOCOM může prostřednictvím systému pro chytrou logistiku sdělovat uživateli informace o nabídkách, přijatých sděleních nebo transakcích. TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit počet, dobu zobrazování a uchovávání takových zpráv.

3. Užívací právo

(1) Užívací právo přiznávané touto smlouvou platí v individuálně sjednaném rozsahu, např. pro určitý počet osobních samostatných přístupů nebo sjednaný rozsah dat ve firmě uživatele na každou pobočku, samostatnou či nesamostatnou, k systému pro chytrou logistiku a není přenosné na třetí osoby či jiné pobočky.

(2) Užívací právo platí pouze pro zadávání a získávání specifických komerčních dat v řádné obchodní činnosti. Všechny údaje musí být uvedeny pravdivě a na vyžádání musí být společnosti TIMOCOM doloženy. Zastaralé nebo nashromážděné údaje musí být vymazány, nejsou-li stanoveny příslušné zákonné povinnosti k jejich uchovávání. Nepřípustné je jejich používání k následujícím účelům nebo obsahům
a) Zasílání nevyžádaných zpráv, tedy například spamu, hromadných poptávek, všeobecné reklamy a všeobecných nabídek.
b) Ilegální účely, nepravdivé údaje, podvodná nebo klamavá sdělení.
c) Porušování práv, například osobnostních práv, duševního vlastnictví nebo soukromé sféry třetích osob.
d) Shromažďování dat, zejména takových, která umožňují vytvoření profilu jiného uživatele.
e) Vkládání programových kódů, které ovlivňují funkci koncového zařízení nebo tohoto softwaru.
f) Obsahy, které TIMOCOM nebo třetí osoby, například jiné uživatele, omezují, obtěžují nebo jim škodí, jako například výzvy k bojkotu, řetězové dopisy, stalking, hrozby, urážky, pomluvy, diskriminace, projevy nenávisti, poškozování podnikatelské činnosti, vyjádření sexuálního charakteru, znázorňování brutality, násilí nebo nahoty.
g) Obsahy, které jsou v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy, nebo k jejichž předávání není uživatel oprávněn.

(3) Data poskytovaná systémem pro chytrou logistiku smí být extrahována výhradně prostřednictvím integrovaných funkcí export nebo tisk. Automatizované využívání systému pro chytrou logistiku, ať formou rozhraní, cizího softwaru, robotů, scriptů či jiných pomůcek, které jsou odlišné od standardů běžných prohlížečů, jako jsou např. Chrome™, Firefox® nebo Internet Explorer, musí písemně schválit TIMOCOM.
Všechny nabídky TIMOCOM, které nabízí užívání v neomezeném rozsahu za předem stanovenou cenu, podléhají principu fair use. Na základě tohoto principu hodlá TIMOCOM poskytnout všem uživatelům spravedlivou a kvalitní možnost užívání. Proto si TIMOCOM vyhrazuje právo podniknout vhodná opatření k omezení užívacího práva uživatele, který svým individuálním využíváním zdrojů TIMOCOM více než nevýznamně narušuje spravedlivé rozdělení dostupné kapacity serveru, šíři frekvenčního pásma nebo uchovávací kapacitu. Taková omezení mohou spočívat např. v omezení počtu podniknutých vyhledávání nebo transakcí za minutu na jednu licenci nebo omezení prostoru pro uchovávání.

(4) TIMOCOM si vyhrazuje právo přerušit připojení uživatele k systému pro chytrou logistiku a vymazat data, pokud tím bude moci předejít nebo ukončit porušování platného práva či dobrých mravů. To samé platí v případech, kdy je existence softwaru, aplikace nebo systému pro chytrou logistiku technicky ohrožována uživatelem.

(5) Nedodrží-li uživatel smluvní povinnost, zejména povinnost dle čísla 3 (1) nebo (2), čísla 4 (1), čísla 5 (2), (4) nebo (5) nebo čísla 7 (2) nebo (3), či bude-li v prodlení s nápravou jiného porušení smlouvy dle domluvy, zbavuje tato skutečnost TIMOCOM jeho povinnosti plnění („Blokování“), ponechává však nárok na protislužbu.

(6) Za každý případ zaviněného porušení smlouvy v číslech 3 (1) nebo (2) nebo číslech 5 (2), (4) nebo (5) uhradí uživatel smluvní pokutu ve výši platby za dvanáct měsíců. Prokázání nižší škody zůstává uživateli vyhrazeno.

3a. Užívací právo ke Smart app Profily firem

(1) Chytrá aplikace Profily firem, je-li sjednána, poskytuje uživateli možnost nahlédnout do dostupných firemních údajů uživatelů systému pro chytrou logistiku.

(2) Uživatel může do systému pro chytrou logistiku také vkládat údaje o své firmě, do kterých mohou nahlížet třetí osoby. Přístup do rozšířených informací o firmách třetích osob získá uživatel po uložení svých vlastních rozšířených údajů o firmě.

(3) Data jsou nabízena k používání v obvyklém obchodním rozsahu v řádné obchodní činnosti. Kopírování celé databáze nebo jejich podstatných částí je z důvodu ochrany autorských práv zakázáno.

(4) Údaje musí být aktuální. Zjistí-li TIMOCOM, že údaje o uživateli jsou neúplné či chybné, může TIMOCOM daného uživatele o těchto chybách informovat. Pokud uživatel své údaje nedoplní nebo neopraví do 7 dnů po obdržení informace od TIMOCOM, je TIMOCOM uživatelem zmocněn, nikoliv však povinen, jeho údaje jeho jménem a na jeho zodpovědnost opravit či doplnit dle oficiálních údajů v obchodním či živnostenském rejstříku.

(5) TIMOCOM si vyhrazuje zablokovat při porušení výše uvedených odstavců (3) a (4) údaje uživatele a také přístup uživatele k chytré aplikaci Profily firem.

(6) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3b. Užívací právo ke Smart app Přepravy a Smart app Volné vozy

(1) Chytré aplikace Přepravy a Volné vozy umožňují, je-li sjednáno, zadávání volných vozů a nabídek přeprav i hledání v nabídkách volných vozů a přeprav, pro mezinárodní silniční dopravu pomocí systému pro chytrou logistiku.

(2) Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.

(3) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3c. Užívací právo ke Smart app Trasy & výdaje

(1) Chytrá aplikace Trasy & výdaje, je-li sjednána, umožňuje online přenos dat potřebných pro zobrazení map a výpočet tras k uživateli. Veškeré zobrazené mapy – stejně jako všechny mapy – podléhají trvalým změnám a nikdy nejsou úplným obrazem skutečnosti. TIMOCOM tedy není povinen zajistit správnost zobrazených map a ostatních dat. Plnění TIMOCOM se omezuje na poskytování, zpracování a vizualizaci dat pro uživatele.

(2) Data a informace zobrazené v chytré aplikaci Trasy & výdaje jsou nakupovány od třetích osob. TIMOCOM si tedy vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že mu nebudou příslušná data dodána správně a včas, ledaže by uživatel prokázal zavinění TIMOCOM.

3) Chytrá aplikace Trasy & výdaje může při vyhledávání priorizovat podle jednotlivých zadaných názvů obcí nebo poštovních směrovacích čísel. Výsledky vyhledávání proto mohou obsahovat i odlišné místní názvy nebo název může být ve výsledcích uveden několikrát. TIMOCOM nezaručuje, že program automaticky vybere správné požadované místo. TIMOCOM také nepřebírá záruky za správnost a úplnost všech souvisejících údajů, jako jsou například poštovní směrovací čísla, názvy ulic či jiné doplňující informace. Mapy podléhají trvalým změnám, které se řídí aktuálním stavem techniky. TIMOCOM neručí za údaje ani za bezchybnost a kvalitu map.

4) Mapový materiál a jiná data podobného druhu (satelitní snímky, informace o mýtném, omezení dopravy, body zájmu atd.) jsou získávána od poskytovatelů licencí. Mapy, související údaje a funkce jsou chráněny autorským právem a jsou výhradním majetkem TIMOCOM a/nebo poskytovatele licence a partnerů a jsou chráněny dalšími zákony země, ve které jsou používány. TIMOCOM poskytuje uživateli nepřenosnou, nevýhradní sublicenci na používání map, které jsou používány v produktech TIMOCOM, výhradně pro interní použití uživatelem. Uživatel nesmí mapy kopírovat, rozebírat, extrahovat, pozměňovat nebo vyrábět produkty z nich odvozené. Uživatel nesmí zcela ani částečně extrahovat zdrojový kód, zdrojové soubory ani strukturu map či se o takovouto extrakci pokoušet dekódováním, rozkladem, dekompilací či jinými způsoby. Uživatel nesmí produkty používat k provozování firmy poskytující služby ani k jiným účelům, které zahrnují zpracování map jinými osobami nebo jednotkami. Uživatel nezískává žádná vlastnická práva, tato práva zůstávají u poskytovatelů licencí. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dat nebo o výhradě vlastnictví v mapách nebo na nich nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.

(5) Zvýší-li dodavatelé vůči TIMOCOM ceny platné při uzavření této smlouvy, vyhrazuje si TIMOCOM právo zvýšit vůči uživateli odpovídajícím způsobem ceny zpoplatněných licencí. Zvýšení ceny nabývá účinnosti 4 týdny k prvnímu dni následujícího měsíce po obdržení prohlášení. Překročí-li zvýšení ceny za používání chytré aplikace Trasy & výdaje 10 % během jednoho kalendářního roku, má uživatel právo na mimořádnou výpověď, které může využít do 2 týdnů po sdělení informace o zvýšení ceny.

(6) TIMOCOM si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení upravovat, rozšiřovat, mazat zobrazení map a datové prvky a měnit jejich kategorizaci, včetně schopností a specifikací pro zobrazení map a doplňkových funkcí vztahujících se k mapám. TIMOCOM není povinen dodávat či provádět údržbu, odstraňování vad, opravy (patch), aktualizace (updates) nebo vylepšení (upgrades).

(7) Současně platí také tyto podmínky pro koncové uživatele (Podmínky používání služeb HERE)

(8) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3d. Užívací právo k chytré aplikaci Tracking

(1) Chytrá aplikace Tracking umožňuje uživateli, je-li sjednáno, přístup k telematické funkci, pomocí které může uživatel přenášet dostupná rádiová nebo satelitní data o svých vlastních vozidlech, jako např. údaje o poloze ze systému GPS (Global Positioning Systems), z dostupných lokalizačních přístrojů nebo senzorů dalších systémů ve vozidlech do systému pro chytrou logistiku (dále jen upload) a tato data si zde může sám neomezeně zobrazovat a zároveň povolit ostatním uživatelům systému (dále jen pozorovatelé) zobrazování těchto dat formou časově omezeného oprávnění. Chytrá aplikace Tracking zároveň umožňuje pozorovatelům, aby si zobrazili takové údaje z telematických systémů ve vozidlech ostatních uživatelů, jakmile je pro takovéto zobrazení uděleno příslušné oprávnění. Podstatným prvkem pro zobrazení těchto údajů je smlouva s poskytovatelem telematických služeb o přenášení a licence k chytré aplikaci Trasy & výdaje nebo srovnatelnému vhodnému zobrazovacímu nástroji pro zobrazení mapy, který podporuje Smart API Tracking od TIMOCOM.

(2) Uživatel se zavazuje, že pokud pozorovateli přislíbí zobrazování údajů z telematického systému svého vozidla, zajistí nepřetržité poskytování těchto dat během celého období tak, aby to bylo v souladu s aktuálním stavem techniky. Uživatel sám zodpovídá za správné a včasné předání dat do TIMOCOM.

(3) Používání a zpracování dat z telematických systémů v cizích vozidlech, které nejsou v trvalém nájmu nebo leasingu uživatele, je zakázáno, pokud k němu nedochází v rámci oprávnění dle odstavce 1 výše mezi dvěma uživateli systému pro chytrou logistiku. Upload telematických dat od subdodavatelů, kteří trvale nebo s podobnou pravidelností poskytují služby uživateli, musí být odsouhlasena TIMOCOM. V případě provinění proti tomuto odstavci je TIMOCOM oprávněn data příslušného telematického systému zablokovat.

(4) Zejména platí, že telematické údaje smí být využity výhradně pro koordinaci nasazení daného vozidla, resp. telematických systémů v rámci účelu, který nabízená služba sleduje. V rámci této služby je nepřípustné označovat telematické systémy jmény fyzických osob (např. jménem řidiče).

(5) Před zahájením užívání informuje uživatel všechny osoby vybavené telematickým systémem o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit.
Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas osob vybavených telematickým systémem, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(6) Pokud uživatel poruší předpisy na ochranu údajů, zejména výše uvedená ustanovení odstavců 4 nebo 5, je TIMOCOM oprávněn s okamžitou platností smlouvu s uživatelem vypovědět. Uživatel zbavuje TIMOCOM veškerých nároků, které vyplynou z nedodržení předpisů na ochranu údajů, zejména z nedodržení výše uvedených odstavců 4 nebo 5 uživatelem.

(7) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3e. Užívací právo ke Smart app Výběrová řízení

(1) Chytrá aplikace Výběrová řízení, je-li sjednána, poskytuje uživateli možnost vypisovat pevné zakázky z oblasti přepravy a logistiky cílové skupině, kterou si zvolí (dále jen zadavatel) resp. odevzdávat nabídky k výběrovému řízení (dále jen účastník). Chytrá aplikace Výběrová řízení umožňuje uživateli popisovat nabídky a za účelem přípravy smlouvy, kterou uzavírá na vlastní zodpovědnost, tyto nabídky shromažďovat, zpracovávat a předávat dále.

(2) Zadavateli vzniká uživatelské právo v okamžiku obdržení platby za první fakturu TIMOCOM nebo poskytnutím přístupu k chytré aplikaci Výběrová řízení ze strany TIMOCOM.

(3) Výběrové řízení není závaznou objednávkou, nýbrž výzvou k předložení nabídek, a nezavazuje k uzavření smlouvy. Zadavatel bere na vědomí, že cenová nabídka se vždy vztahuje výhradně na poptávané plnění. K pravomocné smlouvě může dojít až poté, co proběhne odpovídající prohlášení od zadavatele přepravy a účastníků.

(4) Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 1 měsíce po uplynutí platnosti výběrového řízení.

(5) TIMOCOM si vyhrazuje právo prověřit právoplatnost, úplnost a přesvědčivost nabídek výběrových řízení po dobu 2 celých pracovních dnů od jejich vložení, stejně jako nabídek účastníků. Nabídka nebude shledána právoplatnou zejména tehdy, bude-li v rozporu s platným právem nebo úředními zákazy, s ochrannými právy třetích osob či s dobrými mravy. Nabídka bude považována za neúplnou, budou-li v ní chybět důležité součásti smlouvy nebo nutné informace, jako například informace o potřebných povoleních či licencích nutných k realizaci. Nabídka bude například považována za nepřesvědčivou, převažuje-li u ní reklamní charakter nebo nabízí-li pouze jednu jednotlivou přepravu.

(6) Zjistí-li TIMOCOM byť teprve dodatečně, že zadavatel nebo účastník porušili odstavec 5, je TIMOCOM oprávněn nabídku z chytré aplikace Výběrová řízení vymazat, zastavit ji či ji vůbec nezveřejnit, ponechává si však právo na protiplnění.

(7) TIMOCOM si vyhrazuje zveřejnit v chytré aplikaci Výběrová řízení nabídky pouze takového zadavatele, který disponuje minimálně průměrným hodnocením bonity renomovaného poskytovatele ekonomických informací a o kterém nejsou známy žádné okolnosti, které by konkrétně ohrozily finanční realizaci nabídek. Průměrné hodnocení bonity odpovídá například indexu vyššímu než 300 sdružení Creditreform e.V. v Německu, hodnocení „B“ společnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG nebo „R“ společnosti Coface AG v Evropě. Pokud bonita zadavatele během doby platnosti nabídek klesne pod tuto hodnotu nebo její ekvivalent nebo dozví-li se TIMOCOM o okolnostech, které konkrétně ohrožují pozdější platbu za zadávané výkony, může TIMOCOM nabídku v okamžiku zjištění tohoto horšího hodnocení ukončit či do doby odstranění omezené bonity suspendovat.

(8) TIMOCOM je oprávněn předávat nabídky k určitému výběrovému řízení nebo vyhodnocení výběrového řízení postupně za úhradu pohledávky TIMOCOM vůči tomuto výběrovému řízení.

(9) TIMOCOM vyhradí zvláštní prostor pro věcné dotazy potenciálních účastníků týkající se konkrétního výběrového řízení. TIMOCOM zůstává vyhrazena možnost prodloužit lhůtu výběrového řízení o dobu, o kterou se prodlouží odpověď nad rámec 1 pracovního dne. TIMOCOM zůstává vyhrazena také možnost vymazat takové záznamy, které porušují podmínky stanovené v bodě 3 odstavci 2.

(10) Za všechny údaje a nabídky uživatele v rámci jednoho výběrového řízení, které TIMOCOM zveřejňuje nebo předává dál prostřednictvím chytré aplikace Výběrová řízení, odpovídá výhradně tento uživatel. TIMOCOM nepřebírá žádné záruky za tyto údaje nebo za plnění takto vzniklých smluv či dohod o důvěrném nakládání s informacemi a sám se nestává smluvní stranou. TIMOCOM nepřebírá žádné záruky za údaje a výkonnost účastníků, zejména byli-li tito pozváni na přání zadavatele.

(11) TIMOCOM si vyhrazuje právo vymazat nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, pokud se dozví o skutečnostech, které konkrétně ohrožují výkonnost účastníka, resp. mu zákonem či úředně zakazují, aby výkon, který je předmětem výběrového řízení, sám prováděl. TIMOCOM smí vymazat také nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, kteří nejednají vlastním jménem a na vlastní účet.

(12) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Alternativně lze smlouvu založit jednorázově, tato smlouva je pak platná do ukončení výběrového řízení a k jejímu ukončení není zapotřebí zvláštní výpovědi. Užívací právo účastníka, který byl zadavatelem pozván k účasti na některém výběrovém řízení, končí s uplynutím lhůty výběrového řízení, přičemž není zapotřebí zvláštní výpovědi, v jiných případech s užívacím právem ze stávající licenční smlouvy.

3f. Užívací právo ke Smart app Skladování

(1) Chytrá aplikace Skladování umožňuje uživateli, je-li sjednáno, nabízet volné skladové kapacity a nahlížet do nabízených skladových kapacit. Nabídky mohou být zveřejňovány jak prostřednictvím systému pro chytrou logistiku, tak prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek TIMOCOM, či stránek www.portatio.com.

(2) Neaktuální údaje musí být okamžitě vymazány. Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.

(3) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3g. Užívací právo k funkci Messenger

(1) Messenger umožňuje uživateli, je-li sjednáno, zasílat v rámci systému pro chytrou logistiku zprávy jinému uživateli, který má tuto funkci také registrovanou.

(2) Messenger není náhradou za všeobecné veřejné komunikační prostředky a zejména není vhodný k zasílání nouzových volání či podobných alarmujících zpráv příslušným orgánům a úřadům.

(3) Pro používání této funkce je nutno zřídit a spravovat uživatelský profil. Po zřízení funkce Messenger může být v systému pro chytrou logistiku zobrazeno, že je uživatel připraven pro příjem zpráv. Za obsahy zaslaných zpráv odpovídá výhradně příslušný registrovaný uživatel. Zaslané zprávy nepředstavují názor firmy TIMOCOM, se zaslanými zprávami TIMOCOM nevyjadřuje svůj souhlas, ani si je nepřivlastňuje.

(4) TIMOCOM neručí za to, že zpráva bude jejímu adresátovi doručena. Stejně tak neručí za to, že osoba uvedená jako odesílatel nebo příjemce zprávy, je skutečně tou osobou, která zprávy odesílá nebo přijímá.

(5) TIMOCOM si vyhrazuje právo, není to však jeho povinnost, kontrolovat při dodržování telekomunikačního tajemství zprávy uživatele, a v případě porušení bodu 3 (2) těchto podmínek tyto zprávy či údaje uživatele blokovat, nebo mu zablokovat přístup k Messengeru.

(6) Používáním Messengeru vyjadřuje uživatel svůj souhlas s tím, že zprávy, které prostřednictvím Messengeru odesílá, může TIMOCOM uložit na dobu minimálně 3 měsíců na server za účelem jejich předání příslušnému uživateli, kterému je následně umožněno zprávu zobrazit. Přitom je TIMOCOM povinen dodržovat telekomunikační tajemství. TIMOCOM ponechá zprávu pro uživatele na serveru do té doby, dokud nebude na přání všech uživatelů zapojených do komunikace vymazána, nebo dokud od vytvoření a odeslání zprávy neuplynou minimálně 3 měsíce, není-li zákonem, soudním či úředním nařízením stanoveno, povoleno nebo vykonatelně nařízeno jinak. Po uplynutí minimální doby uložení musí uživatel počítat s vymazáním zprávy bez dalšího upozornění.

(7) Dodržování případných povinností k uchovávání zpráv přísluší výhradně uživateli. K tomu účelu má k dispozici funkci tisku, která mu umožňuje oddělené ukládání zpráv.

(8) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3h. Užívací právo ke Smart API Burza nákladů

(1) Smart API Burza nákladů umožňuje uživateli, je-li sjednáno, vytvořit spojení mezi uživatelem používaným softwarem pro management přeprav (dále jen TMS) a systémem pro chytrou logistiku. Smart API Burza nákladů přitom plní funkci rozhraní, s jehož pomocí probíhá výměna dat mezi TMS uživatele a systémem pro chytrou logistiku.

(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro zobrazení obsahů systému pro chytrou logistiku může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

(3) Propojení stávajícího TMS uživatele se Smart API Burza nákladů a tedy se systémem pro chytrou logistiku provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TIMOCOM může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis rozhraní. Technický popis rozhraní není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis rozhraní bude použitelný bez předchozích znalostí o rozhraních.

(4) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3i. Užívací právo pro „DMS" (Document management system)

(1) Systém pro chytrou logistiku, je-li sjednán, poskytuje uživateli přístup do databáze „document management system“ (dále jen DMS), s nímž může přenášet do systému pro chytrou logistiku vlastní dokumenty (dále jen upload) a umožnit ostatním uživatelům do těchto dokumentů nahlížet. TIMOCOM si vyhrazuje právo na omezení výkonu vzhledem k formátu, objemu a množství dokumentů.

(2) Dokumenty nahrané uživatelem budou v kódované podobě uloženy v EU. Autorizovaní uživatelé mohou data získat jejich stažením, přičemž práva k těmto datům zůstávají vyhrazena uživateli, který je nahrál.

(3) DMS není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu dokumentů ze strany TIMOCOM. Dodržování případných archivačních povinností ohledně sdělení přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním jím nahraných dokumentů bez dalšího oznámení.

(4) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3j. Užívací právo ke Smart API Tracking

(1) Smart API Tracking, je-li sjednána, umožňuje vytvořit spojení mezi softwarem používaným uživatelem a systémem pro chytrou logistiku. Smart API Tracking přitom plní funkci rozhraní, s jehož pomocí probíhá výměna dat mezi softwarem uživatele a systémem pro chytrou logistiku. Ustanovení o ochraně dat týkající se chytré aplikace Tracking se odpovídajícím způsobem uplatní na telematická data.

(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro zobrazení obsahů systému pro chytrou logistiku může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

(3) Propojení stávajícího softwaru uživatele se Smart API Tracking a tedy se systémem pro chytrou logistiku provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TIMOCOM může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis Smart API Tracking. Technický popis rozhraní není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis rozhraní bude použitelný bez předchozích znalostí o rozhraních.

(4) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3k. Užívací právo ke Smart app Objednávky

(1) Chytrá aplikace Objednávky, je-li sjednána, umožňuje nahrávat, zpracovávat, přeposílat a zobrazovat prohlášení a dokumenty k dokumentaci a podpoře uzavření přepravní smlouvy s druhou smluvní stranou. Za tímto účelem může uživatel v systému pro chytrou logistiku vytvářet šablony, upravovat formuláře, vyjadřovat se k prohlášením a ukládat si data. TIMOCOM může uživateli poskytnout přehled předchozích transakcí.

(2) Ostatní smluvní strany mohou být uživatelé systému pro chytrou logistiku, jakož i zadavatelem přepravy vložené třetí kontakty. Takový třetí kontakt dostává dokumenty či prohlášení prostřednictvím přeposílání, ale nemá k systému pro chytrou logistiku žádná užívací práva.

(3) Ve formulářích mohou být z technických důvodů přednastaveny určité údaje. Přednastavené údaje nejsou ze strany TIMOCOM žádným doporučením. Uživatel si při poptávce tyto údaje přizpůsobí na vlastní odpovědnost. S pomocí individuálních jazykových nastavení uživatele v systému pro chytrou logistiku lze ovlivnit nadpisy a popisy ve formulářích a vyhnout se tak vysvětlování mezi odesílatelem a příjemcem. Nadpisy a popisy ve formulářích a jejich překlady slouží výhradně komfortu příslušného uživatele a jsou nezávaznými formulacemi navrženými TIMOCOM. Ohledně výkladu takovýchto pojmů v nadpisech a popisech formuláře učiní uživatelé vlastní dohody. Jako přednastavení pro dokument označený jako „závazný“ slouží jazykové nastavení uživatele, který formulář vytvořil.

(4) Uživatel si je vědom toho, že při odevzdávání odpovídajících prohlášení týkajících se podstatných součástí přepravy v rámci chytré aplikace Objednávky vzniká mezi stranami platná smlouva s příslušnými právy a povinnostmi.

(5) TIMOCOM může uživateli pomoci při dodržování povinné doby úschovy. Data, která vzniknou při transakcích, může TIMOCOM za tímto účelem shromažďovat, uložit a zpracovávat až do uplynutí doby 10 obchodních let. Odpovědnost za dodržování možných povinných dob úschovy nese výhradně uživatel. TIMOCOM vytvořil funkci exportu dat, která umožňuje uživateli uložit si data zvlášť. TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit velikost paměti používanou pro uložení transakcí v souladu s principem fair-use dle čísla 3.3 těchto podmínek, paměťová kapacita potřebná nad tento rámec vyžaduje zvláštní ujednání. Pokud uživatel požaduje přístup k těmto uloženým datům nebo jejich vydání po ukončení smlouvy o užívání, je TIMOCOM oprávněn umožnit tento přístup, příp. data vydat teprve po úhradě přiměřené náhrady výdajů a případných ještě otevřených pohledávek z této licenční smlouvy.

(6) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3l. Užívací právo ke Smart app Poptávky

(1) Chytrá aplikace Poptávky, je-li sjednána, poskytuje uživateli možnost nabízet jednotlivé zakázky na přepravy cílové skupině, kterou si zvolí (dále jen zadavatel) resp. umožňuje odevzdávat cenové nabídky k zakázkám (dále jen účastník). Chytrá aplikace Poptávky umožňuje popisovat a zpracovávat jednotlivé objednávky přeprav a zasílat nabídky a ceny k těmto poptávkám.

(2) K cílové skupině mohou patřit uživatelé systému pro chytrou logistiku, jakož i zadavatelem přeprav vložené třetí kontakty.

(3) TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit množství zvolitelných příjemců pro rozeslání nabídky jednotlivého poptávkového řízení na dopravu. TIMOCOM si také vyhrazuje právo omezit dobu mezi nabídkou a plánovaným termínem dodání.

(4) Zadání přepravy není závaznou objednávkou, nýbrž výzvou k předložení nabídek, a nezavazuje k uzavření smlouvy. Ten, kdo přepravu zadává, bere na vědomí, že cenová nabídka se vždy vztahuje výhradně na poptávané plnění. K pravomocné smlouvě může dojít až poté, co proběhne odpovídající prohlášení od zadavatelů přepravy a účastníků.

(5) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví. Užívací právo účastníka, který byl zadavatelem přepravy pozván k účasti na některé objednávce, končí se sdělením přidělení určitému uchazeči, přičemž není zapotřebí zvláštní výpovědi, v jiných případech s užívacím právem ze stávající licenční smlouvy.

3m. Užívací právo ke Smart API Objednávky

(1) Smart API Objednávky, je-li sjednána, umožňuje vytvořit spojení mezi třetím systémem používaným uživatelem a systémem pro chytrou logistiku. Smart API Objednávky přitom plní funkci rozhraní, s jehož pomocí probíhá výměna dat mezi třetím systémem uživatele a systémem pro chytrou logistiku.

(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro optické zobrazení obsahů systému pro chytrou logistiku může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

(3) Propojení používaného třetího systému uživatele se Smart API Objednávky a tedy se systémem pro chytrou logistiku provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TIMOCOM může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis produktu. Technický popis produktu není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis produktu bude použitelný bez předchozích znalostí o počítačových sítích.

(4) Uživatel je povinen zajistit zpracování dat výhradně k účelu sjednanému touto smlouvou.

(5) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

4. Poplatek za užívání

(1) Poplatek za užívání je splatný vždy předem na začátku období užívání a TIMOCOM jej musí obdržet nejpozději ke třetímu pracovnímu dni příslušného období užívání. Faktury za dodatečné výkony poskytnuté TIMOCOM jsou splatné okamžitě. Náklady spojené s platbou hradí v plné výši uživatel s výjimkou zákonné úpravy pro SEPA platby. Není-li výslovně sjednáno jinak, je TIMOCOM oprávněn vystavovat a zasílat faktury elektronicky. Neposkytne-li uživatel vhodnou e-mailovou adresu k přijímání faktur nebo požaduje-li fakturu v papírové podobě, budou mu účtovány s tím související skutečné vícenáklady.

(2) Právo uživatele na započítání nebo zadržení jeho plateb z důvodu protinároků je vyloučeno, ledažeby se jednalo o nesporné protipohledávky či protipohledávky, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto.

(3) Pokud TIMOCOM přiznal slevu uživateli, který si předplatil na předem určené časové období licenční poplatky, a pokud zákazník podá před uplynutím tohoto období řádnou výpověď, bude mu sleva zpětně zrušena. To samé platí, je-li smlouva vypovězena ze strany TIMOCOM z důležitého důvodu.

(4) TIMOCOM je oprávněn zvyšovat každoročně přiměřeně cenu licence, pokud nebyla na příslušné období výslovně sjednána záruka ceny. TIMOCOM oznámí zvýšení ceny v textové podobě minimálně 4 týdny předem. Pokud zvýšení ceny činí více než 5 % v porovnání s uplynulým kalendářním rokem, má zákazník právo na mimořádnou výpověď s lhůtou 14 dnů od okamžiku, od kterého platí zvýšená cena. Zrušení slevy či uplynutí časově omezeného zvláštního ujednání není považováno za zvýšení ceny ve smyslu tohoto ustanovení. Pokud TIMOCOM jednou či opakovaně nevyužije svého práva na zvýšení ceny, neznamená to, že se vzdává tohoto práva jako takového. Zálohová platba neznamená záruku ceny na období, na které byla učiněna.

5. Rovnoprávné jednání, sublicence, ochranná práva

(1) Licence umožňuje uživateli přístup k systému pro chytrou logistiku společně s dalšími uživateli bez nároku na upřednostnění před ostatními uživateli.

(2) Tato licenční smlouva neopravňuje k udělení sublicencí nebo k předávání dat a možností užívaní nabytých systémem pro chytrou logistiku třetím osobám, zejména neopravňuje k využívání software používaného v systému pro chytrou logistiku (dále jen software) pro vlastní ochranná práva týkající se elektronického zpracování dat. Software a jeho zdrojový kód je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím společnosti TIMOCOM a jejích poskytovatelů licencí a je chráněn mezinárodními smlouvami a jinými zákony země, ve které jsou používány.

(3) Software může obsahovat kódy, které jsou v duševním vlastnictví třetích osob, včetně odkazů na tyto kódy například v podobě linků. Tyto kódy jsou uživateli propůjčeny formou licence na základě licenčních smluv či ustanovení příslušné třetí osoby. Uživatel akceptuje platnost těchto licenčních smluv nebo ustanovení. Pokud jsou tyto licenční smlouvy v rozporu s touto smlouvou, pak jejich ustanovení mají přednost před ustanoveními této smlouvy.

(4) Uživatel nemá nárok na průběžné poradenství týkající se software, na dodávky aktualizací nebo dalších datových nosičů, zejména nemá nárok na zdrojový kód, dekompilaci, disassemblování nebo pozměnění softwaru. Uživateli se zakazuje používání softwaru pro jeho další vývoj, pozměněné verze nebo pořizování kopií ve prospěch třetích osob, i jiných uživatelů. Pro každé používání nad sjednaný rámec, ať formou kopií, paralelního nebo střídavého používání na různých pracovních místech či ve prospěch různých firem a/nebo poboček je zapotřebí písemně sjednat další zpoplatněné licence.

(5) Uživatel musí TIMOCOM neprodleně informovat o každé změně, která se týká firmy a která je relevantní pro obchodní či živnostenský rejstřík. Týká se to zejména změn formy podnikání, změn adresy či vystoupení nebo přistoupení osob oprávněných k zastupování firmy a zapsaných v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

6. 6. Záruky a garance

(1) TIMOCOM zodpovídá výhradně za to, že systém pro chytrou logistiku je vhodný pro užívání ve sjednaném rozsahu. Informace obsažené v popisech produktu, v prospektech a v pokynech pro uživatele poskytnutých TIMOCOM představují nezávazná doporučení. Další ručení TIMOCOM je vyloučeno. TIMOCOM zejména nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost dat vložených jinými uživateli, ani za kompatibilitu systému pro chytrou logistiku s informačními technologiemi uživatele nebo s používanými způsoby datové komunikace.

(2) Vytvoření hyperlinků a informace na internetových stránkách třetích osob přístupné prostřednictvím hyperlinků z domovské stránky TIMOCOM nejsou součástí smluvních výkonů. Tyto informace také neslouží k bližšímu popisu povinných plnění. Vytvořené hyperlinky, resp. stránky přístupné prostřednictvím těchto hyperlinků nejsou trvale kontrolovány, TIMOCOM tedy nepřebírá žádné záruky za jejich obsah a správnost.

(3) TIMOCOM neručí za škody, které si mezi sebou způsobí různí uživatelé, ať ztrátou dat či chybou při jejich přenosu dat nebo jiným způsobem. TIMOCOM také neručí za škodlivý software nebo programové kódy (viry, trojští koně, červi atd.), které do systému pro chytrou logistiku nahrají uživatelé nebo je sem přenesou v přílohách či popisech svých nabídek a odtud rozšíří. Uživatel přímo odpovídá za to, že nebude přenášet škodlivý software.

(4) TIMOCOM není smluvním partnerem ani zprostředkovatelem smlouvy uzavřené pomocí systému pro chytrou logistiku, ani není poslem relevantního prohlášení. TIMOCOM proto žádným způsobem neručí za řádnou realizaci smluv sjednaných mezi uživateli nebo za dosažení hospodářských úspěchů. Uživatel zkontroluje v rámci své povinnosti odborné péče správnost dat a údajů, které obdržel od třetích osob. Sdělení uživatelů zaslaná nebo zobrazená prostřednictvím systému pro chytrou logistiku nepředstavují prohlášení ani názor společnosti TIMOCOM, TIMOCOM ani nevyjadřuje svůj souhlas s nimi, ani si je nepřivlastňuje. TIMOCOM nezaručuje, že sdělení nebo oznámení odesílaná prostřednictvím systému pro chytrou logistiku dosáhnou svého cíle a dostanou se k adresovanému uživateli a on si je přečte. Stejně tak neručí za to, že osoba uvedená jako odesílatel nebo příjemce sdělení nebo oznámení, je skutečně tou osobou, která je odesílá nebo přijímá.

(5) Uživatel zprošťuje TIMOCOM všech závazků, které vzniknou tak, že uživatel nebude systém pro chytrou logistiku používat v souladu s jeho účelem dle této smlouvy. TIMOCOM analogicky uzavírá stejné dohody s ostatními uživateli a (po přednostním uspokojení vlastních nároků na náhradu škody TIMOCOM) případně postoupí uživateli případné nároky na náhradu škody vůči ostatním uživatelům pro pokrytí škody.

(6) Nebezpečí nepředání nebo chybného předání dat přechází na uživatele v okamžiku, kdy data opustí oblast vlivu TIMOCOM.

(7) Omezení a výluky záruk za škody uživatele dle této smlouvy neplatí v případech
a) úmyslného nebo hrubě nedbalého zavinění ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob,
b) zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti na straně TIMOCOM, nebo jím pověřených osob, která musí být splněna v souladu se smyslem a účelem této smlouvy nebo jejíž splnění teprve umožňuje řádné naplňování smlouvy a na jejíž splnění se lze zpravidla spoléhat,
c) zákonné odpovědnosti TIMOCOM nezávislé na zavinění, jako je například zákon o odpovědnosti za produkt, poskytnutí záruky,
d) zákonné odpovědnosti za újmu na životě, těle či zdraví ze strany TIMOCOM nebo jím pověřených osob.

(8) Je-li zadavatel podnikatelem, je odpovědnost TIMOCOM omezena na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy:
a) v případech výše uvedeného odstavce 7 a) při hrubě nedbalém zavinění ze strany přímo pověřených osob,
b) v případech výše uvedeného odstavce 7 b) při lehké nedbalosti.
Za ztrátu dat, programů a jejich obnovu v důsledku používání systému pro chytrou logistiku odpovídá TIMOCOM v případech výše uvedeného odstavce 7 písm. a) a b) pouze v případě, že této ztrátě nebylo možno u uživatele zabránit přiměřenými preventivními opatřeními, jako je například pravidelné zálohování dat.

(9) Součásti systému pro chytrou logistiku, které jsou označeny jako „BETA“ nebo „BETA verze“, představují zásadně nehotový produkt ve smyslu vhodnosti ke každodennímu používání, který sice obsahuje všechny důležité funkce, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita je ještě nedostatečná, protože dle zkušeností nelze před zveřejněním simulovat všechna hardwarová a softwarová prostředí, resp. chování uživatelů. TIMOCOM tedy poskytuje takovéto BETA součásti systému pro chytrou logistiku pouze k nezávazným účelům testování, u nichž jsou nezbytné informace od uživatelů o zkušenostech s používáním softwaru. Nelze zaručit vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovat závažné chyby. Uživatel uznává, že jsou vyloučeny záruky TIMOCOM v tomto směru, a také je vyloučena záruka za výpadek systému, ztrátu dat, škody způsobené vadou a za následné škody nebo za ušlý zisk. Uživatel provede před instalací a použitím BETA součásti systému pro chytrou logistiku kompletní zálohování svého lokálního systému včetně dat.

(10) Uživatel sám odpovídá za používání svého přístupu k systému pro chytrou logistiku, zdrží se jakéhokoliv neoprávněného používání a každého pokusu o neoprávněné stahování dat, sám nebo prostřednictvím třetích osob, ani nebude zasahovat do systému pro chytrou logistiku. V takovýchto případech hradí vzniklé náklady včetně všech výdajů, které společnosti TIMOCOM vzniknou v důsledku kontroly zařízení a/nebo které souvisí s vadami a poruchami, za něž odpovídá uživatel. Uživatel musí společnost TIMOCOM neprodleně informovat o možnostech přístupu neoprávněných třetích osob, o jiném jemu známém nebo domnělém porušení bezpečnosti dat nebo o tvrzených nárocích třetích osob proti jeho užívání systému pro chytrou logistiku a proti TIMOCOM a také neprodleně a pro TIMOCOM zdarma poskytnout veškerou jinou účelnou součinnost, zejména bude-li k tomu ze strany TIMOCOM vyzván a potřebná opatření nebudou překračovat přiměřené náklady, aby umožnil účinnou právní obranu.

7. Reklamace

(1) Obdrží-li TIMOCOM informace o uživateli, podle kterých uživatel zaviněně porušil své povinnosti z přepravní smlouvy, z této smlouvy či dle jiného platného práva (níže: stížnost), je TIMOCOM oprávněn, nikoliv však povinen, tyto stížností s nebo bez uvedení jména stěžovatele předat dotčenému uživateli nebo, po jeho vyslechnutí a prověření, ostatním uživatelům.

(2) Uživatel, proti kterému je směřována stížnost (dále jen dotčený uživatel), je povinen předat TIMOCOM své písemné stanovisko k obsahu stížnosti neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne po obdržení sdělení o stížnosti, a stížnost napravit, minimálně však odůvodnit delší čas potřebný k vyjádření stanoviska.

(3) Nepodaří-li se dotčenému uživateli v jeho vyjádření vyvrátit výtku porušení povinnosti obsaženou ve stížnosti, je TIMOCOM oprávněn – nikoliv však povinen – vyzvat uživatele k nápravě ve lhůtě dalšího jednoho týdne. Tento časově limitovaný požadavek nápravy není zapotřebí, nelze-li jej od TIMOCOM dle okolností spravedlivě požadovat.

(4) Práva z výše uvedených odstavců 2 a 3 ve spojení s právem na zablokování přístupu nebo výpověď jsou dána výhradně v zájmu TIMOCOM. Pokud TIMOCOM těchto práv nevyužije, je ručení vůči ostatním uživatelům vyloučeno.

(5) TIMOCOM není povinen obdržené stížnosti prověřovat.

8. Mimořádná výpověď, doba trvání licence, obecná ustanovení

(1) Doba trvání užívacího práva se řídí individuálně sjednanou licencí. Během bezplatné zkušební doby platí oboustranná okamžitá výpověď.

(2) Každá ze stran je oprávněna mimořádně vypovědět tuto smlouvu bez dodržení řádné výpovědní lhůty, je-li k tomu závažný důvod. Závažný důvod pro mimořádnou výpověď ze strany TIMOCOM je zejména tehdy, pokud:
a) se uživatel dostane do platební neschopnosti nebo platební neschopnost hrozí,
b) bylo zamítnuto zahájení konkurzního řízení na majetek uživatele z důvodu nedostatku majetku nebo musí-li uživatel učinit místopřísežné prohlášení,
c) uživatel zaviněně poruší ustanovení těchto podmínek, která ohrožují dosažení účelu smlouvy, nebo která opravňují k zablokování přístupu dle čísla 3 odstavec 4 nebo 5,
d) je uživatel v prodlení delším než 14 kalendářních dní s platbou částky odpovídající měsíčnímu poplatku za užívání nebo
e) se poměr mezi jednotlivými společníky firmy uživatele změní v rozsahu 25 % a více nebo je firma zastupována jinými osobami, vždy s ohledem na stav při uzavření smlouvy,
f) uživatel, jeho zákonný zástupce nebo s ním související společnosti budou TIMOCOM konkurovat.

(3) Užívací právo platí od okamžiku zřízení přístupu ze strany TIMOCOM a končí ve stejný okamžik jako smluvní vztah.

(4) Po ukončení smlouvy je uživatel povinen jakýkoliv software, který zakoupil u TIMOCOM a u sebe instaloval, při vyloučení jakéhokoliv práva na zadržení okamžitě vymazat a systém pro chytrou logistiku nesmí dále používat. Uživatel pak musí zastavit další zasílání dat na příp. sjednané rozhraní.

(5) Je-li uživatel podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek ve smyslu § 310 odst. 1 věta 1 německého Občanského zákoníku nebo nemá-li obecný příslušný soud v Německu, sjednává se jako místo plnění a příslušný soud Düsseldorf. Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN.

(6) Pokud TIMOCOM dodá uživateli překlady této smlouvy nebo jejich součástí, zůstává německá jazyková verze rozhodující a právně závazná, pokud by došlo v příslušném překladu k rozporům nebo odchylkám od německého znění.

(7) Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Na místo neúčinného ustanovení se za sjednanou považuje taková platná úprava, která nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení.

9. Ochrana dat

(1) Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, aby TIMOCOM uložil technické údaje o uživateli za účelem identifikace a přiřazení, bezpečnosti dat a pro zlepšení přenosu dat. To může zahrnovat anonymní data týkající se koncového zařízení, jako například používaný operační systém, rozlišení obrazovky, prohlížeč, ID a rychlost procesoru a fyzická paměť, jakož i data, která se mohou za určitých okolností vztahovat na konkrétní osobu, jako je IP a MAC adresa, ID zařízení, DNS domény, cesta instalace, ID uživatele, nastavení jazyka, soubory cookie a telematická data.
TIMOCOM zpracovává při nastavení a používání systému pro chytrou logistiku uživatelem osobní údaje, jako je uživatelské jméno, oslovení, e-mailová adres, kontaktní údaje, přiřazení k uživatelskému podniku a zadané jazykové znalosti, údaje, sdělení, jakož i informace, které uživatel sám zpřístupní ve svém profilu, nebo zpřístupnění možností používání systému pro chytrou logistiku třetími osobami. Tyto údaje bude TIMOCOM používat k následujícím účelům:
- poskytování a zachovávání sjednaného plnění
- realizace transakcí iniciovaných uživatelem
- kontrola identity uživatele
- zřízení a poskytování sjednané služby
- zajištění dodržování těchto podmínek užívání
- plnění zákonných povinností nebo vynutitelných úředních či soudních nařízení.
Doba, po kterou jsou tyto údaje uchovávány, se řídí délkou a účelem příslušné smlouvy, neexistují-li převažující zájmy zpracovatele nebo zákonné povinnosti uschování.

(2) Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby TIMOCOM uložil obchodní údaje o uživateli za účelem uzavření smlouvy a její realizace a také aby si o uživateli vyžádal informace u renomovaných společností poskytujících ekonomické údaje o firmách.

(3) Uživatel prohlašuje, že souhlasí, aby TIMOCOM předal osobní údaje o uživateli dceřiným nebo partnerským firmám za účelem plnění uživatelovy licenční smlouvy nebo servisních smluv. V současnosti se jedná o tyto firmy:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath.

Tyto firmy zpracovávají údaje uživatele výlučně z pověření TIMOCOM podle jeho pokynů a vůči TIMOCOM mají povinnost dodržovat platná ustanovení na ochranu osobních údajů. Osobní údaje o uživatelích mohou být předávány třetím osobám také v případech, kdy tak stanoví právní předpisy, v případech vykonatelných úředních nebo soudních nařízení a také pro zamezení a potírání trestné činnosti nebo v případě porušování těchto licenčních podmínek. Údaje, které nejsou osobní, např. anonymizované údaje nebo údaje určené pro dosažení smlouvy pro třetího uživatele, může TIMOCOM zpracovávat a rovněž předávat třetím stranám.

(4) Uživatel má vůči TIMOCOM kdykoliv právo na bezplatnou informaci o jeho uložených osobních údajích a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky práva na ochranu osobních údajů. Uživatelé mohou kdykoliv směřovat dotazy týkající se jejich práv, prohlášení o odvolání nebo omezení zpracování osobních údajů na:

TIMOCOM GmbH
pověřenec pro ochranu údajů
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Odvolání nebo omezení nemá vliv na existenci smlouvy a platební povinnost uživatele. Uživatel uznává, že je možné, že TIMOCOM nebude v důsledku takovéhoto odvolání nebo omezení již schopen umožnit další používání systému pro chytrou logistiku.
Uživatel má současně právo podat stížnost k orgánu dohledu, který je příslušný pro TIMOCOM. Tímto orgánem je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Uživatel zodpovídá za používání systému pro chytrou logistiku v souladu s normami upravujícími ochranu údajů. Uživatel se zavazuje, že bude při zpracování dat prostřednictvím systému pro chytrou logistiku dodržovat všechna relevantní ustanovení na ochranu údajů dle platného práva. Uživatel zbavuje společnost TIMOCOM veškerých nároků, které vyplývají nebo souvisí s jeho nedodržováním ustanovení na ochranu údajů, smluvních a jiných zákonných ustanovení.

(6) Uživatel informuje všechny osoby dotčené užíváním systému pro chytrou logistiku před začátkem jeho užívání o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit. Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas osob dotčených používáním systému pro chytrou logistiku, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(7) TIMOCOM upozorňuje, že podle § 31 Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) jsou údaje o pohledávkách uhrazených po splatnosti, sjednané smluvním vztahem, předávány společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v případě, že tyto pohledávky mohou na základě smluvního vztahu vést k jeho okamžité výpovědi a dlužná částka nebyla ve Vámi známé lhůtě splatnosti uhrazena. Další informace o SCHUFA najdete na www.meineSCHUFA.de.

Aktualizace: 01.01.2020

§ 1 Plnění

1. Firma TIMOCOM GmbH je činná výhradně v podpoře objednavatele při vymáhání jeho čisté fakturované částky. TIMOCOM bude podle svého vlastního uvážení vyzývat dlužníka k vyjádření, resp. zaplacení otevřené pohledávky.

2. TIMOCOM nepřebírá záruku za úspěch intervence.

3. Platby, dobropisy nebo zápočty dlužníka po provedené intervenci platí jako úspěch intervence, když objednavatel během 2 týdnů po oznámené platební lhůtě vůči firmě TIMOCOM neobjasní, že se nekonalo žádné vyrovnání pohledávky.

4. Objednavateli je i nadále vyhrazena možnost činit kdykoliv opatření k inkasu pohledávky.

§ 2 Provize

1. Faktura je splatná ihned po doručení.

2. TIMOCOM může platby, které obdrží od dlužníka, započítat s vlastními nároky vůči zadavateli (kontokorentní platební styk).

3. TIMOCOM si vyhrazuje vymáhat účtovanou částku spolu s dalšími fakturami, pokud je z obchodního vztahu od objednavatele k dispozici zmocnění k vymáhání. Zákazník vydá firmě TIMOCOM plnou moc k vymáhání nesporné fakturované částky ze známého obchodního účtu.

§ 3 Počátek a ukončení

1. Objednavatel je vázán svým pověřením 3 pracovní dny. Smlouva vstupuje v platnost přijetím zakázky firmou TIMOCOM. Přijetí nevyžaduje žádnou zvláštní formu a může proběhnout zejména mlčky. Smlouva platí za přijatou ze strany TIMOCOM zejména tehdy, jestliže TIMOCOM v průběhu této doby již prokazatelně intervenoval u dlužníka.

2. Objednávka může být objednavatelem vypovězena při dodržení lhůty 2 týdnů. U již nastalé intervence u dlužníka je objednavatel i nadále povinen informovat o platbě vzhledem k pověření a firma TIMOCOM si vyhrazuje nárok na dohodnutou provizi.

3. Právo na mimořádnou výpověď u závažného porušení povinností zůstává pro obě strany nedotčené.

4. Pokud v souvislosti s intervenční zakázkou objednavatel či dlužník ztratí nebo ukončí svůj zákaznický status u firmy TIMOCOM, mají objednavatel i TIMOCOM právo na odstoupení od smlouvy. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.

5. Pokud během intervence vyjde najevo, že je pohledávka výhledově nedobytná, bude intervence ukončena a toto sděleno objednavateli. Jako nedobytná platí pohledávka zejména tehdy, jestliže je sporná, postoupená, soudně vázána, titulována nebo zatížena právem třetí osoby nebo je dlužník v platební neschopnosti. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.

6. Objednavatel je povinen pomoci TIMOCOM poskytnutím vhodných informací. Neobdrží-li TIMOCOM ani na výzvu informace potřebné ke zpracování zakázky do 14 kalendářních dnů, je TIMOCOM oprávněn zakázku ukončit a vyúčtovat manipulační poplatek, resp. odměnu za úspěšnou intervenci, která do té doby vznikla.

§ 4 Ručení

1. Ručení TIMOCOM za škody zadavatele vzniklé z převzetí nebo realizace smlouvy je omezeno na následující případy
a) úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob,
b) zaviněné porušení podstatné smluvní povinnosti na straně TIMOCOM, nebo jím pověřených osob, které ohrožuje naplnění účelu smlouvy,
c) ručení TIMOCOM z důvodu úskoku nebo přiznání záruk,
d) ručení TIMOCOM dle kogentního práva, jako je například Zákon o ručení za produkt nebo
e) zákonné ručení za újmu na životě, těle či zdraví
ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob.

2. Je-li zadavatel podnikatelem, je ručení TIMOCOM omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy, jak je uvedeno níže:
a) v případech výše uvedeného odstavce 1 a) při hrubě nedbalém zavinění ze strany přímo pověřených osob,
b) v případech výše uvedeného odstavce 1 b) při lehké nedbalosti.

3. Objednavatel ručí za skutečnost, že neuhrazená částka je splatná a nesporná a také za to, že TIMOCOM obdrží veškeré potřebné podklady a informace. Upozorňujeme, že zadavatel může od dlužníka požadovat náhradu odměny za úspěšnou intervenci pouze tehdy, je-li dlužník se svou platbou v prodlení a je-li k této platbě povinen na základě příslušného právního řádu. Úhradu těchto nákladů bude objednavatel požadovat přímo od dlužníka.

4. TIMOCOM si vyhrazuje zničit po ukončení řízení všechny podklady, které nemusí být ze zákona uchovávány.

§ 5 Ostatní

1. Všechna ujednání musí proběhnout písemně.

2. Pokud objednavatel není spotřebitel, je místo plnění a sídlo soudu Düsseldorf. Platí německé právo.

3. Pokud je nebo se stane jedno ze smluvních ustanovení neúčinným, tak tím nejsou dotčena všechna ostatní ustanovení nebo úmluvy. Strany se zavazují, že se namísto neúčinného ustanovení dohodnou na účinné úmluvě, která bude nejblíže účelu neúčinného ustanovení.

Aktualizace: 01.10.2014

nahoru