Všeobecné obchodní podmínky

Kontakt centrála

1. Všeobecně

(1) Pro všechny dodávky a výkony z tohoto smluvního vztahu platí výhradně tyto podmínky. Podmínky uživatele jsou nezávazné i tehdy, pokud jim TIMOCOM výslovně neodporuje. Nabídka TIMOCOM je určena výhradně podnikatelům ve smyslu § 14 BGB (něm. občanský zákoník) pro využití k podnikatelským účelům.

(2) TIMOCOM si vyhrazuje právo pozměnit či doplnit tyto podmínky ke konci každé zúčtovací periody. TIMOCOM informuje uživatele o změně výslovným upozorněním na formuláři faktury nebo v Marketplace. Za souhlas s těmito pozměněnými podmínkami ze strany uživatele se považuje skutečnost, kdy s nimi uživatel neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce od oznámení nevyjádří svůj nesouhlas. Platba faktury bez výhrad se považuje za souhlas.

(3) Prohlášení ke smlouvě, dodatky a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pokud se smluvní strany dohodnou, že právo na užívání TIMOCOM Marketplace bude mít další subjekt, udělí druhá smluvní strana tomuto uživateli plnou moc pro přijímání prohlášení společnosti TIMOCOM.

(4) Jsou-li v této smlouvě zmiňovány osoby (např. uživatel), jsou tímto označením myšleny všechny genderové formy.

2. Předmět smlouvy

(1) TIMOCOM bude uživateli za pravidelně hrazený poplatek poskytovat uživatelské právo k uživatelské platformě (dále jen: licence). Rozsah licence je sjednán individuální dohodou. TIMOCOM může dle vlastního uvážení umožnit uživateli přístup k tomuto uživatelskému systému pomocí softwaru, který uživatel nainstaluje, pomocí kombinace uživatelského jména a hesla, nebo pomocí rozhraní ke stávajícímu hardwarovému a softwarovému prostředí uživatele. Marketplace je provozován na serverech připojených k internetu, které jsou dostupné výhradně pomocí online spojení. K předání všech online služeb dochází na výstupu z routeru výpočetního centra, které platformu hostuje.

Výjimkou je doba, kdy jsou servery používané TIMOCOM z technických či jiných, ze strany TIMOCOM neovlivnitelných důvodů nedostupné nebo kdy TIMOCOM provádí na serverech údržbu potřebnou k zajištění smluvního výkonu, při níž se při aktuálním stavu techniky nelze vyhnout případným poruchám. Plánovanou údržbu a aktualizace provede TIMOCOM v pracovní dny dle možností před 7:30 hod., resp. po 18:00 hod. (SEČ/SELČ) a o víkendech po celý den. TIMOCOM může služby dočasně omezit nebo přerušit, je-li to nezbytné k dodržení úředních nebo zákonných požadavků, k zachování integrity systému nebo ochraně údajů.

(2) Pokud poskytne TIMOCOM uživateli přístup k Marketplace pomocí určitého softwaru, může tak učinit podle vlastního uvážení, např. ve formě nabídky ke stažení nebo prostřednictvím App Store® společnosti Apple®, Google Play™ atd. Stažení a instalace softwaru nejsou součástí služby TIMOCOM, uživatel je provede samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při poskytnutí přístupového oprávnění prostřednictvím online registrace s pomocí uživatelského jména a hesla nebo webového přihlášení zůstává TIMOCOM vyhrazeno stanovit určité požadavky na složení hesla, propojit osobní samostatný přístup s e-mailovou adresou uvedenou uživatelem nebo použít místní bezpečnostní prvky, jako například stávající techniky autentizace operačního systému koncového zařízení uživatele.

(3) Výběr, nákup a instalaci potřebného hardwaru a softwaru zajistí výhradně uživatel na své riziko. 

(4) TIMOCOM je oprávněn provádět v rámci dalšího vývoje a optimalizace svých produktů jejich změny, pokud tím nebudou omezeny podstatné výkonové vlastnosti produktů.

(5) TIMOCOM může prostřednictvím Marketplace sdělovat uživateli informace o nabídkách, přijatých sděleních nebo transakcích. TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit počet, dobu zobrazování a uchovávání takových zpráv.

3. Užívací právo

(1) Užívací právo přiznávané touto smlouvou platí v individuálně sjednaném rozsahu, např. pro určitý počet osobních samostatných přístupů (účet), transakcí nebo sjednaný rozsah dat ve firmě uživatele na místě dotčené pobočky uvedeném ve smlouvě, samostatné či nesamostatné, k Marketplace a není přenosné na třetí osoby či jiné pobočky nebo místa používání. Při použití přístupového oprávnění s pomocí uživatelského jména a hesla nebo webového přihlášení platí pro účet pouze jedno užívací právo v jednom okamžiku, a to ve vztahu ke koncovému zařízení a/nebo k prohlížeči (konkurenční licence).

(2) Užívací právo platí pouze pro zadávání a získávání specifických komerčních dat v řádné obchodní činnosti. Všechny údaje musí být uvedeny pravdivě a na vyžádání musí být společnosti TIMOCOM doloženy. Zastaralé nebo nashromážděné údaje musí být vymazány, nejsou-li stanoveny příslušné zákonné povinnosti k jejich uchovávání. Používání k následujícím účelům nebo obsahům je nepřípustné:
a) Zasílání nevyžádaných zpráv, tedy například spamu, hromadných poptávek, všeobecné reklamy a všeobecných nabídek.
b) Ilegální účely, nepravdivé údaje, podvodná nebo klamavá sdělení.
c) Porušování práv, například osobnostních práv, duševního vlastnictví nebo soukromé sféry třetích osob.
d) Shromažďování dat, zejména takových, která umožňují vytvoření profilu jiného uživatele.
e) Vkládání programových kódů, které ovlivňují funkci koncového zařízení nebo tohoto softwaru.
f) Obsahy, které TIMOCOM nebo třetí osoby, například jiné uživatele, omezují, obtěžují nebo jim škodí, jako například výzvy k bojkotu, řetězové dopisy, stalking, hrozby, urážky, pomluvy, diskriminace, projevy nenávisti, poškozování podnikatelské činnosti, vyjádření sexuálního charakteru, znázorňování brutality, násilí nebo nahoty.
g) Nabídky na poskytování služeb, pro které neexistuje požadované úřední povolení nebo oprávnění, 
h) Obsahy, které jsou v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy, nebo k jejichž předávání není uživatel oprávněn.

(3) Data poskytovaná Marketplace smí být extrahována výhradně prostřednictvím integrovaných funkcí export nebo tisk. Automatické používání Marketplace, ať už prostřednictvím rozhraní, cizího softwaru, robotů, skriptů nebo jiných nástrojů, které se odlišují od standardních prohlížečů jako jsou Chrome™, Firefox® nebo Microsoft Edge®, vyžaduje písemný souhlas TIMOCOM.

Všechny nabídky TIMOCOM, které nabízí užívání v neomezeném rozsahu za předem stanovenou cenu, podléhají principu fair use. Na základě tohoto principu hodlá TIMOCOM poskytnout všem uživatelům spravedlivou a kvalitní možnost užívání. Proto si TIMOCOM vyhrazuje právo podniknout vhodná opatření k omezení užívacího práva uživatele, který svým individuálním využíváním zdrojů TIMOCOM více než nevýznamně narušuje spravedlivé rozdělení dostupné kapacity serveru, šíři frekvenčního pásma nebo uchovávací kapacitu. Taková omezení mohou spočívat např. v omezení počtu podniknutých vyhledávání nebo transakcí za minutu na jednu licenci nebo omezení prostoru pro uchovávání.

(4) TIMOCOM si vyhrazuje právo přerušit spojení uživatele s Marketplace a vymazat data, pokud tím bude moci předejít nebo ukončit porušování platného práva či dobrých mravů. Totéž platí, pokud uživatel technicky ohrozí existenci softwaru, aplikace nebo Marketplace; pokud uživatel nahlásí společnosti TIMOCOM obsah, který považuje za nezákonný, musí být toto hlášení odůvodněné. Po odeslání zprávy obdrží uživatel potvrzení. Dotčený uživatel, který zobrazený obsah na Marketplace umístil, bude informován o tom, že obsah byl nahlášen jako protiprávní, a to e-mailem na adresu, kterou uživatel uvedl. Po dokončení přezkumu obdrží oba uživatelé e-mailem oznámení o rozhodnutí. Dotčený uživatel může proti rozhodnutí vznést námitku tak, že na tento e-mail odpoví. Tuto námitku přezkoumá právní oddělení TIMOCOM. Dotčený uživatel bude o rozhodnutí informován e-mailem po dokončení přezkumu. Uživatel má právo bránit se proti všem rozhodnutím TIMOCOM podle tohoto odstavce právní cestou u příslušného soudu. Kromě toho mohou uživatelé podat stížnost příslušnému koordinátorovi digitálních služeb podle čl. 53 zákona o digitálních službách pro údajné porušení tohoto zákona.

(5) Nedodrží-li uživatel smluvní povinnost, zejména povinnost dle čísla 3 (1), (2) nebo (8), čísla 4 (1), čísla 5 (2) nebo (4) nebo čísla 7 (2) nebo (3), či bude-li v prodlení s nápravou jiného porušení smlouvy dle domluvy, zbavuje tato skutečnost TIMOCOM jeho povinnosti plnění („Blokování“), ponechává však nárok na protislužbu. Trvá-li blokování v důsledku porušení smlouvy uživatelem popsané v této části déle než 14 dní, považuje se smlouva po tomto datu za přerušenou.

(6) Za každý případ zaviněného porušení smlouvy v číslech 3 (1) nebo (2) nebo číslech 5 (2), (4) nebo (5) uhradí uživatel smluvní pokutu ve výši platby za dvanáct měsíců. Prokázání nižší škody zůstává uživateli vyhrazeno.

(7) Uživatel musí TIMOCOM neprodleně informovat o každé změně, která se týká firmy a která je relevantní pro obchodní či živnostenský rejstřík. Týká se to zejména změn formy podnikání, změn adresy či vystoupení nebo přistoupení osob oprávněných k zastupování firmy a zapsaných v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

(8) Uživatel je povinen mít k dispozici a v aktuální podobě povolení, pojištění, licence a registrace nezbytné a zákonem předepsané pro jeho činnost, aby je mohl předložit TIMOCOM. 

3a. Právo na užívání Vyhledávání firem

(1) Vyhledávání firem, je-li sjednáno, poskytuje uživateli možnost nahlédnout do dostupných firemních údajů uživatelů Marketplace.

(2) Uživatel může do Marketplace také vkládat údaje o své firmě, do kterých mohou nahlížet třetí osoby. Přístup do rozšířených informací o firmách třetích osob získá uživatel po uložení svých vlastních rozšířených údajů o firmě.

(3) Data jsou nabízena k používání v obvyklém obchodním rozsahu v řádné obchodní činnosti. Kopírování celé databáze nebo jejich podstatných částí je z důvodu ochrany autorských práv zakázáno. Uživatel bude upozorněn, že k informacím, které zveřejnil na Marketplace a které mohou obsahovat i osobní údaje, mohou mít přístup jiní uživatelé a mohou je ukládat. Kromě smluvního omezení nemá společnost TIMOCOM žádnou možnost fakticky ovlivnit ukládání, délku ukládání a využití uživatelem.

(4) Údaje musí být aktuální. Zjistí-li TIMOCOM, že údaje o uživateli jsou neúplné či chybné, může TIMOCOM daného uživatele o těchto chybách informovat. Pokud uživatel své údaje nedoplní nebo neopraví do 7 dnů po obdržení informace od TIMOCOM, je TIMOCOM uživatelem zmocněn, nikoliv však povinen, jeho údaje jeho jménem a na jeho zodpovědnost opravit či doplnit dle oficiálních údajů v obchodním či živnostenském rejstříku.

(5) Společnost TIMOCOM si vyhrazuje zablokovat při porušení výše uvedených odstavců (3) a (4) údaje uživatele a také přístup uživatele k vyhledávání firem.

(6) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3b. Užívací právo k aplikacím Přepravy a Volné vozy

(1) Aplikace Přepravy a Volné vozy umožňují, je-li sjednáno, zadávání volných vozů a nabídek přeprav i hledání v nabídkách volných vozů a přeprav, pro mezinárodní silniční dopravu pomocí Marketplace.

(2) Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.

(3) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3c. Užívací právo k aplikaci Trasy & výdaje

(1) Aplikace Trasy & výdaje, je-li sjednána, umožňuje online přenos dat potřebných pro zobrazení map a výpočet tras k uživateli. Veškeré zobrazené mapy – stejně jako všechny mapy – podléhají trvalým změnám a nikdy nejsou úplným obrazem skutečnosti. TIMOCOM tedy není povinen zajistit správnost zobrazených map a ostatních dat. Plnění TIMOCOM se omezuje na poskytování, zpracování a vizualizaci dat pro uživatele.

(2) Data a informace zobrazené v aplikaci Trasy & výdaje jsou nakupovány od třetích osob. TIMOCOM si tedy vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že mu nebudou příslušná data dodána správně a včas, ledaže by uživatel prokázal zavinění TIMOCOM.

(3) Aplikace Trasy & výdaje může při vyhledávání priorizovat podle jednotlivých zadaných názvů obcí nebo poštovních směrovacích čísel. Výsledky vyhledávání proto mohou obsahovat i odlišné místní názvy nebo název může být ve výsledcích uveden několikrát. TIMOCOM nezaručuje, že program automaticky vybere správné požadované místo. TIMOCOM také nepřebírá záruky za správnost a úplnost všech souvisejících údajů, jako jsou například poštovní směrovací čísla, názvy ulic či jiné doplňující informace. Mapy podléhají trvalým změnám, které se řídí aktuálním stavem techniky. TimoCom neručí za údaje ani za bezchybnost a kvalitu map.

(4) Mapový materiál a jiná data podobného druhu (satelitní snímky, informace o mýtném, omezení dopravy, body zájmu atd.) jsou získávána od poskytovatelů licencí. Mapy, související údaje a funkce jsou chráněny autorským právem a jsou výhradním majetkem TIMOCOM a/nebo poskytovatele licence a partnerů a jsou chráněny dalšími zákony země, ve které jsou používány. TIMOCOM poskytuje uživateli nepřenosnou, nevýhradní sublicenci na používání map, které jsou používány v produktech TIMOCOM, výhradně pro interní použití uživatelem. Uživatel nesmí mapy kopírovat, rozebírat, extrahovat, pozměňovat nebo vyrábět produkty z nich odvozené. Uživatel nesmí zcela ani částečně extrahovat zdrojový kód, zdrojové soubory ani strukturu map či se o takovouto extrakci pokoušet dekódováním, rozkladem, dekompilací či jinými způsoby. Uživatel nesmí produkty používat k provozování firmy poskytující služby ani k jiným účelům, které zahrnují zpracování map jinými osobami nebo jednotkami. Uživatel nezískává žádná vlastnická práva, tato práva zůstávají u poskytovatelů licencí. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dat nebo o výhradě vlastnictví v mapách nebo na nich nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.

(5) Zvýší-li dodavatelé vůči TIMOCOM ceny platné při uzavření této smlouvy, vyhrazuje si TIMOCOM právo zvýšit vůči uživateli odpovídajícím způsobem ceny zpoplatněných licencí. Zvýšení ceny nabývá účinnosti 4 týdny k prvnímu dni následující měsíce po obdržení prohlášení. Překročí-li zvýšení ceny za používání aplikace Trasy & výdaje 10 % během jednoho kalendářního roku, má uživatel právo na mimořádnou výpověď, které může využít do 2 týdnů po sdělení informace o zvýšení ceny.

(6) TIMOCOM si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení upravovat, rozšiřovat, mazat zobrazení map a datové prvky a měnit jejich kategorizaci, včetně schopností a specifikací pro zobrazení map a doplňkových funkcí vztahujících se k mapám. TIMOCOM není povinen dodávat či provádět údržbu, odstraňování vad, opravy (patch), aktualizace (updates) nebo vylepšení (upgrades).

(7) Současně platí také podmínky pro koncové uživatele (HERE Podmínky používání služeb) a prohlášení o ochraně osobních údajů (HERE Ochrana osobních údajů).

(8) Obsahy a funkce nesmí být používány k integraci do stávajícího systému vozidla, ani pro senzoriku nebo pro automatizaci vlastních funkcí vozidla.

(9) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3d) Užívací právo k funkci Sledování vozidel

(1) Funkce Sledování vozidel umožňuje uživateli, je-li sjednána, přístup k telematické funkci, pomocí které může uživatel přenášet dostupná rádiová nebo satelitní data o svých vlastních vozidlech, jako např. údaje o poloze ze systému GPS (Global Positioning Systems), z dostupných lokalizačních přístrojů nebo senzorů dalších systémů ve vozidlech do Marketplace (dále jen upload) a tato data si zde může sám neomezeně zobrazovat a zároveň povolit ostatním uživatelům Marketplace (dále jen: pozorovatelé) zobrazování těchto dat formou časově omezeného oprávnění. Zároveň funkce Sledování vozidel umožňuje pozorovatelům, aby si zobrazili takové údaje z telematických systémů ve vozidlech ostatních uživatelů, jakmile je pro takovéto zobrazení uděleno příslušné oprávnění. Podstatným prvkem pro zobrazení těchto údajů je smlouva s poskytovatelem telematických služeb o přenášení a licence k aplikaci Trasy & výdaje nebo srovnatelnému vhodnému zobrazovacímu nástroji pro zobrazení mapy, který podporuje rozhraní Sledování vozidel od TIMOCOM.

(2) Uživatel se zavazuje, že pokud pozorovateli přislíbí zobrazování údajů z telematického systému svého vozidla, zajistí nepřetržité poskytování těchto dat během celého období tak, aby to bylo v souladu s aktuálním stavem techniky. Uživatel sám zodpovídá za správné a včasné předání dat do TIMOCOM.

(3) Používání a zpracování dat z telematických systémů v cizích vozidlech, které nejsou v trvalém nájmu nebo leasingu uživatele, je zakázáno, pokud k němu nedochází v rámci oprávnění dle odstavce 1 výše mezi dvěma uživateli Marketplace. Upload telematických dat od subdodavatelů, kteří trvale nebo s podobnou pravidelností poskytují služby uživateli, musí být odsouhlasena TIMOCOM. V případě provinění proti tomuto odstavci je TIMOCOM oprávněn data příslušného telematického systému zablokovat.

(4) Zejména platí, že telematické údaje smí být využity výhradně pro koordinaci nasazení daného vozidla, resp. telematických systémů v rámci účelu, který nabízená služba sleduje. V rámci této služby je nepřípustné označovat telematické systémy jmény fyzických osob (např. jménem řidiče).

(5) Před zahájením užívání informuje uživatel všechny osoby vybavené telematickým systémem o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit.
Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas osob vybavených telematickým systémem, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(6) Pokud uživatel poruší předpisy na ochranu údajů, zejména výše uvedená ustanovení odstavců 4 nebo 5, je TIMOCOM oprávněn s okamžitou platností smlouvu s uživatelem vypovědět. Uživatel zbavuje TIMOCOM veškerých nároků, které vyplynou z nedodržení předpisů na ochranu údajů, zejména z nedodržení výše uvedených odstavců 4 nebo 5 uživatelem.

(7) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3e. Užívací právo k aplikaci Výběrová řízení

(1) Aplikace Výběrová řízení, je-li sjednána, poskytuje uživateli možnost vypisovat pevné zakázky z oblasti přepravy a logistiky cílové skupině, kterou si zvolí (dále jen zadavatel), resp. odevzdávat nabídky k výběrovému řízení (dále jen účastník). Aplikace Výběrová řízení umožňuje uživateli popisovat nabídky a za účelem přípravy smlouvy, kterou uzavírá na vlastní zodpovědnost, tyto nabídky shromažďovat, zpracovávat a předávat dále.

(2) Zadavateli vzniká uživatelské právo v okamžiku obdržení platby za první fakturu TIMOCOM nebo poskytnutím přístupu k aplikaci Výběrová řízení ze strany TIMOCOM.

(3) Výběrové řízení není závaznou objednávkou, nýbrž výzvou k předložení nabídek, a nezavazuje k uzavření smlouvy. Zadavatel bere na vědomí, že cenová nabídka se vždy vztahuje výhradně na poptávané plnění. K pravomocné smlouvě může dojít až poté, co proběhne odpovídající prohlášení od zadavatele přepravy a účastníků.

(4) Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 1 měsíce po uplynutí platnosti výběrového řízení.

(5) TIMOCOM si vyhrazuje právo prověřit právoplatnost, úplnost a přesvědčivost nabídek výběrových řízení po dobu 2 celých pracovních dnů od jejich vložení, stejně jako nabídek účastníků. Nabídka nebude shledána právoplatnou zejména tehdy, bude-li v rozporu s platným právem nebo úředními zákazy, s ochrannými právy třetích osob či s dobrými mravy. Nabídka bude považována za neúplnou, budou-li v ní chybět důležité součásti smlouvy nebo nutné informace, jako například informace o potřebných povoleních či licencích nutných k realizaci. Nabídka bude například považována za nepřesvědčivou, převažuje-li u ní reklamní charakter nebo nabízí-li pouze jednu jednotlivou přepravu.

(6) Zjistí-li TIMOCOM byť teprve dodatečně, že zadavatel nebo účastník porušili odstavec 5, je TIMOCOM oprávněn nabídku z aplikace Výběrová řízení vymazat, zastavit ji či ji vůbec nezveřejnit, ponechává si však právo na protiplnění.

(7) TIMOCOM si vyhrazuje zveřejnit v aplikaci Výběrová řízení pouze takového zadavatele, který disponuje minimálně průměrným hodnocením bonity renomovaného poskytovatele ekonomických informací a o kterém nejsou známy žádné okolnosti, které by konkrétně ohrozily finanční realizaci nabídek. Průměrné hodnocení bonity odpovídá například indexu vyššímu než 300 sdružení Creditreform e.V. v Německu, hodnocení „B“ společnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG nebo „R“ společnosti Coface AG v Evropě. Pokud bonita zadavatele během doby platnosti nabídek klesne pod tuto hodnotu nebo její ekvivalent nebo dozví-li se TIMOCOM o okolnostech, které konkrétně ohrožují pozdější platbu za zadávané výkony, může TIMOCOM nabídku v okamžiku zjištění tohoto horšího hodnocení ukončit či do doby odstranění omezené bonity suspendovat.

(8) TIMOCOM je oprávněn předávat nabídky k určitému výběrovému řízení nebo vyhodnocení výběrového řízení postupně za úhradu pohledávky TIMOCOM vůči tomuto výběrovému řízení.

(9) TIMOCOM vyhradí zvláštní prostor pro věcné dotazy potenciálních účastníků týkající se konkrétního výběrového řízení. TIMOCOM zůstává vyhrazena možnost prodloužit lhůtu výběrového řízení o dobu, o kterou se prodlouží odpověď nad rámec 1 pracovního dne. TIMOCOM zůstává vyhrazena také možnost vymazat takové záznamy, které porušují podmínky stanovené v bodě 3 odstavci 2.

(10) Za všechny údaje a nabídky uživatele v rámci jednoho výběrového řízení, které TIMOCOM zveřejňuje nebo předává dál prostřednictvím aplikace Výběrová řízení, zodpovídá výhradně tento uživatel. TIMOCOM nepřebírá žádné záruky za tyto údaje nebo za plnění takto vzniklých smluv či dohod o důvěrném nakládání s informacemi a sám se nestává smluvní stranou. TIMOCOM nepřebírá žádné záruky za údaje a výkonnost účastníků, zejména byli-li tito pozváni na přání zadavatele.

(11) TIMOCOM si vyhrazuje právo vymazat nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, pokud se dozví o skutečnostech, které konkrétně ohrožují výkonnost účastníka, resp. mu zákonem či úředně zakazují, aby výkon, který je předmětem výběrového řízení, sám prováděl. TIMOCOM smí vymazat také nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, kteří nejednají vlastním jménem a na vlastní účet.

(12) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Alternativně lze smlouvu založit jednorázově, tato smlouva je pak platná do ukončení výběrového řízení a k jejímu ukončení není zapotřebí zvláštní výpovědi. Užívací právo účastníka, který byl zadavatelem pozván k účasti na některém výběrovém řízení, končí s uplynutím lhůty výběrového řízení, přičemž není zapotřebí zvláštní výpovědi, v jiných případech s užívacím právem ze stávající licenční smlouvy.

3f. Užívací právo k aplikaci Skladování

(1) Aplikace Skladování umožňuje uživateli – je-li sjednána – nabízet volné skladové kapacity a nahlížet do nabízených skladových kapacit. Nabídky mohou být zveřejňovány jak prostřednictvím Marketplace, tak prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek TIMOCOM, či dalších platforem TIMOCOM.

(2) Neaktuální údaje musí být okamžitě vymazány. Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TIMOCOM si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria, resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.

(3) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3g. Právo na užívání aplikace Uzavřená burza nákladů

(1)    Aplikace Uzavřená burza nákladů umožňuje uživateli, pokud to bylo dohodnuto, vytvářet v rámci Marketplace vlastní uzavřené skupiny. V takové Uzavřené burze nákladů jsou oprávněni zadávat jednotlivé kapacity vozidel a nabídky přeprav a vyhledávat v nich nabízené kapacity vozidel a přeprav pro mezinárodní silniční dopravu pouze uživatelé, kteří mají oprávnění od zakladatele takové skupiny.

(2) Za výběr a správu oprávněných účastníků odpovídá zakladatel příslušné skupiny. Pro používání a účast v Uzavřené burze nákladů může být vyžadováno udělení dalších licencí.

(3) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3h. Užívací právo k rozhraním

(1) TIMOCOM může pro uživatele zajistit propojení třetích systémů používaných uživatelem s Marketplace prostřednictvím rozhraní.

(1.1) Rozhraní Burza nákladů, je-li sjednáno, umožňuje uživateli výměnu dat mezi softwarem pro management přeprav používaným uživatelem a Marketplace.

(1.2) Rozhraní Sledování vozidel, je-li sjednáno, umožňuje uživateli výměnu dat mezi softwarem používaným uživatelem a Marketplace. Ustanovení o ochraně dat týkající se aplikace Sledování vozidel se odpovídajícím způsobem uplatní na telematická data.

(1.3) Rozhraní Objednávky, je-li sjednáno, umožňuje uživateli výměnu dat mezi třetím systémem používaným uživatelem a Marketplace.

(1.4) Rozhraní Sledování zásilek, je-li sjednáno, umožňuje uživateli výměnu dat mezi softwarem pro management přeprav používaným uživatelem a Marketplace.

(1.5) Rozhraní pro vyhledávání firem umožňuje uživateli, pokud je to sjednáno, vyměňovat stávající údaje o společnostech uživatelů Marketplace mezi systémem plánování podnikových zdrojů nebo softwarem se srovnatelnými funkcemi, které má uživatel k dispozici, a Marketplace. TIMOCOM si vyhrazuje právo na omezení výkonu vzhledem k formátu, objemu a množství dat. Předpokladem pro používání tohoto rozhraní je sjednání dalších licencí pro Marketplace.

(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro zobrazení obsahů Marketplace může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích. Uživatel zajistí, aby všechny osoby, které používají možnosti využití rozhraní, byly v rámci Marketplace od TIMOCOM licencovaní osobním individuálním přístupem. Bez sjednaného osobního individuálního přístupu nejsou osoby autorizovány používat rozhraní a Marketplace a nemohou být uváděny jako kontakt pro konkrétní transakci.

(3) Propojení používaného třetího systému uživatele s rozhraním a tedy s Marketplace provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TIMOCOM může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis rozhraní. Technický popis produktu není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis rozhraní bude použitelný bez předchozích znalostí o rozhraních.

(4) TIMOCOM zamýšlí trvale dále rozvíjet svá rozhraní, což může mít vliv na zpětnou kompatibilitu rozhraní. Při dalším vývoji produktu TIMOCOM zohlední obvyklý stav techniky. Při uvedení nové verze bude TIMOCOM uživatele nové verze rozhraní příslušně informovat. Na vyžádání zašle TIMOCOM aktuální technický popis rozhraní.
Uživatel po písemném sdělení od TIMOCOM přejde na nejnovější verzi rozhraní nejpozději 6 měsíců po zaslání tohoto sdělení.

(5) Propojení používaného třetího systému uživatele se rozhraními a tedy se systémem od TIMOCOM provede uživatel na vlastní zodpovědnost. Zajistí vytvoření technických podmínek pro napojení vlastního třetího systému na pozměněná rozhraní. Oba partneři se zavazují, že rozhraní bude co nejstabilnější a s co nejnižší potřebou údržby. Úpravy a změny rozhraní provede TIMOCOM tak, aby byly co nejkompatibilnější a nároky na úpravy u uživatele byly co nejnižší.

(6) TIMOCOM písemně vyrozumí uživatele o změně 6 měsíců před deaktivací dosavadního rozhraní.
Pokud uživatel neprovede potřebné úpravy, nelze vyloučit, že tuto funkci nebude možno dále využívat. V tomto případě není TIMOCOM povinen poskytnout plnění, vyhrazuje si ale nárok na příslušné sjednané protiplnění. V případě, že zákonné požadavky budou vyžadovat provedení dříve, že bude zapotřebí provést bezpečnostní úpravy na ochranu systému uživatele nebo TIMOCOM a opravy chyb, které obnoví přislíbený rozsah plnění, může dojít k odchylkám výše uvedené doby reakce.

(7) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3i. Užívací právo pro „DMS" (Document management system)

(1) Marketplace, je-li sjednán, poskytuje uživateli přístup do databáze „document management system“ (dále jen DMS), s nímž může přenášet do Marketplace vlastní dokumenty (dále jen upload) a umožnit ostatním uživatelům do těchto dokumentů nahlížet. TIMOCOM si vyhrazuje právo na omezení výkonu vzhledem k formátu, objemu a množství dokumentů. Doporučujeme při nahrávání zohlednit dokumenty, které jsou pro příslušnou činnost nezbytné a předepsané zákonem. 

(2) Dokumenty nahrané uživatelem budou v kódované podobě uloženy v EU. Autorizovaní uživatelé mohou data získat jejich stažením, přičemž práva k těmto dokumentům zůstávají vyhrazena uživateli, který je nahrál.

(3) DMS není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu dokumentů ze strany TIMOCOM. Dodržování případných archivačních povinností ohledně sdělení přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním jím nahraných dokumentů bez dalšího oznámení.

(4) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3j. Užívací právo k aplikaci Objednávky

(1) Aplikace Objednávky, je-li sjednána, umožňuje nahrávat, zpracovávat, přeposílat a zobrazovat prohlášení a dokumenty k dokumentaci a podpoře uzavření přepravní smlouvy s druhou smluvní stranou. Za tímto účelem může uživatel v Marketplace vytvářet šablony, upravovat formuláře, vyjadřovat se k prohlášením a ukládat si data. TIMOCOM může uživateli poskytnout přehled předchozích transakcí.

(2) Ostatní smluvní strany mohou být uživatelé Marketplace, jakož i zadavatelem přepravy vložené třetí kontakty. Takový třetí kontakt dostává dokumenty či prohlášení prostřednictvím přeposílání, ale nemá k Marketplace žádná užívací práva.

(3) Ve formulářích mohou být z technických důvodů přednastaveny určité údaje. Přednastavené údaje nejsou ze strany TIMOCOM žádným doporučením. Uživatel si při poptávce tyto údaje přizpůsobí na vlastní odpovědnost. S pomocí individuálních jazykových nastavení uživatele v Marketplace lze ovlivnit nadpisy a popisy ve formulářích a vyhnout se tak vysvětlování mezi odesílatelem a příjemcem. Nadpisy a popisy ve formulářích a jejich překlady slouží výhradně komfortu příslušného uživatele a jsou nezávaznými formulacemi navrženými TIMOCOM. Ohledně výkladu takovýchto pojmů v nadpisech a popisech formuláře učiní uživatelé vlastní dohody. Jako přednastavení pro dokument označený jako „závazný“ slouží jazykové nastavení uživatele, který formulář vytvořil.

(4) Uživatel si je vědom toho, že při odevzdávání odpovídajících prohlášení týkajících se podstatných součástí přepravy v rámci aplikace Objednávky vzniká mezi stranami platná smlouva s příslušnými právy a povinnostmi.

(5) TIMOCOM může uživateli pomoci při dodržování povinné doby úschovy. Data, která vzniknou při transakcích, může TIMOCOM za tímto účelem shromažďovat, uložit a zpracovávat až do uplynutí doby 10 obchodních let. Odpovědnost za dodržování možných povinných dob úschovy nese výhradně uživatel. TIMOCOM vytvořil funkci exportu dat, která umožňuje uživateli uložit si data zvlášť. TIMOCOM si vyhrazuje právo omezit velikost paměti používanou pro uložení transakcí v souladu s principem fair-use dle čísla 3.3 těchto podmínek, paměťová kapacita potřebná nad tento rámec vyžaduje zvláštní ujednání. Pokud uživatel požaduje přístup k těmto uloženým datům nebo jejich vydání po ukončení smlouvy o užívání, je TIMOCOM oprávněn umožnit tento přístup, příp. data vydat teprve po úhradě přiměřené náhrady výdajů a případných ještě otevřených pohledávek z této licenční smlouvy.

(6) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3k. Právo k užívání digitálního sjednávání přeprav

(1) Digitální sjednávání přeprav umožňuje uživateli, je-li sjednáno, zaslat poskytovateli nabídky na přepravu cenový návrh a příslušný komentář v rámci Marketplace.

(2) Cenový návrh se zakládá na údajích uvedených v nabídce a představuje základ pro jednání o uzavření konkrétní smlouvy o spedici. Cenová nabídka je spojena s konkrétní lhůtou, kterou lze zvolit a po jejímž uplynutí mohou strany rozhodnout o tom, zda budou v jednání pokračovat v případě, že ještě nedošlo k dohodě. Během této lhůty je uživatel svou cenovou nabídkou vázán. Pro poskytovatele nabídky přepravy je přijetí cenové nabídky nezávazné.

(3) Ve formulářích mohou být z technických důvodů přednastaveny určité údaje. Přednastavené údaje nejsou ze strany TIMOCOM žádným doporučením. Uživatel si při poptávce tyto údaje přizpůsobí na vlastní odpovědnost. S pomocí individuálních jazykových nastavení uživatele v Marketplace lze ovlivnit nadpisy a popisy ve formulářích a vyhnout se tak vysvětlování mezi odesílatelem a příjemcem. Nadpisy a popisy ve formulářích a jejich překlady slouží výhradně komfortu příslušného uživatele a jsou nezávaznými formulacemi navrženými TIMOCOM. Ohledně výkladu takovýchto pojmů v nadpisech a popisech formuláře učiní uživatelé vlastní dohody. Jako přednastavení pro dokument označený jako „závazný“ slouží jazykové nastavení uživatele, který formulář vytvořil.

(4) V případě, že zadavatel zakázku přidělí, vzniká závazná smlouva podle bodu 3j. (Objednávky).

(5) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3l. Právo na užívání aplikace Sledování zásilky

(1) Aplikace Sledování zásilek umožňuje uživateli, je-li sjednána, vyměňovat si v rámci objednávky přepravy rozšířené informace o zásilce s jinými oprávněnými uživateli v Marketplace. Za tímto účelem lze shromažďovat, aktualizovat a sdílet informace o stavu, dokumenty a GPS údaje a případně další data. Uživatel může zúčastněným třetím osobám zaslat informace o zásilce k nahlédnutí.

(2) Pro používání aplikace a zobrazení obsahů Marketplace může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

(3) TIMOCOM může zobrazovat uživateli informace o zásilce podle vlastního uvážení v Marketplace nebo mimo něj. Případné informace o zásilce poskytnuté automatizovaně ze strany TIMOCOM, jeho subdodavateli nebo třetími poskytovateli na základě údajů uživatele jsou nezávazné. 

(4) Sledování zásilek není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu informací ze strany TIMOCOM. Dodržování případných archivačních povinností přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním přenesených informací bez dalšího oznámení.

(5) Před zahájením užívání informuje uživatel všechny dotčené osoby o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit.
Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas dotčených osob, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(6) Pokud uživatel poruší předpisy na ochranu údajů, zejména výše uvedená ustanovení odstavce 5, je TIMOCOM oprávněn s okamžitou platností smlouvu s uživatelem vypovědět. Uživatel zbavuje TIMOCOM veškerých nároků, které vyplynou z nedodržení předpisů na ochranu údajů, zejména z nedodržení výše uvedeného odstavce 5 uživatelem.

(7) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3m. Právo na používání Plánování tras

(1) Aplikace Plánování tras umožňuje uživateli vizualizaci jeho tras a objednávek přeprav v náhledu kalendáře. Uživateli může usnadňovat disponování tím, že je možné propojit zásilky s jeho vozy a řidiči. 

(2) Součástí Plánování tras není kontrola dodržování možných rámcových podmínek, jako je např. dodržení dob odpočinku nebo skutečné proveditelnosti.

(3) Součástí Plánování tras může být funkce Moje trasy, s níž si uživatel může založit vlastní účet řidiče pro účely výměn údajů a v případě potřeby si přes něj vyměňovat určité informace, které se týkají přeprav nebo určitých tras. Na tomto účtu řidiče je možné uložit některé údaje o řidiči, jako je např. jméno a kontaktní informace. Řidič si může po registraci prohlédnout informace, které mu byly poskytnuty, a přidat informace, jako je např. stav zásilky, dokumenty, GPS údaje nebo fotografie ke své zásilce.

(4) Pro používání aplikace a zobrazení obsahů Marketplace může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích. Pro výměnu informací jsou zapotřebí koncová zařízení umožňující přístup na internet a případně další software třetích poskytovatelů, jako je např. messengerová služba, e-mailový program nebo prohlížeč.

(5) Tato aplikace není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu informací ze strany TIMOCOM. Dodržování případných archivačních povinností ohledně sdělení přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním jím nahraných informací bez dalšího oznámení.

(6) Před zahájením užívání informuje uživatel všechny dotčené osoby o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit.
Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas dotčených osob, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(7) Pokud uživatel poruší předpisy na ochranu údajů, zejména výše uvedená ustanovení odstavce 6, je TIMOCOM oprávněn s okamžitou platností smlouvu s uživatelem vypovědět. Uživatel zbavuje TIMOCOM veškerých nároků, které vyplynou z nedodržení předpisů na ochranu údajů, zejména z nedodržení výše uvedeného odstavce 6 uživatelem.

(8) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3n. Užívací právo na Moje vozidla

(1) Aplikace Moje vozidla umožňuje uživateli zadat do Marketplace vlastní vozidla a jejich vlastnosti, jako je např. typ vozu, druhy nástaveb nebo vybavení. Informace lze propojit s jinými aplikacemi a v těchto aplikacích je používat. Pro používání aplikace a zobrazení obsahů v Marketplace může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.

(2) Tato aplikace není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu informací ze strany TIMOCOM. Dodržování případných archivačních povinností přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním jím nahraných informací bez dalšího oznámení.

(3) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3o. Užívací právo k Hodnocení

(1) Hodnocení umožňuje uživateli, aby v rámci Marketplace po dokončení transakce provedl hodnocení plnění smlouvy ze strany druhého uživatele. 

(2) Hodnocení mohou provést oba uživatelé jedné transakce vždy o druhém uživateli, pokud transakce byla dokončena a nebyla stornována. Hodnocení lze zpravidla vložit od termínu dodání sjednaného v objednávce přepravy až po dobu 44 dní po uplynutí splatnosti uvedené v objednávce, nejpozději ovšem do uplynutí 104. dne po termínu dodávky. TIMOCOM si vyhrazuje právo zpřístupnit oběma stranám období hodnocení v trvání 44 dní i později, pokud je transakce mezi uživateli doložena TIMOCOM jiným způsobem. Po uplynutí této lhůty se příslušné hodnocení převezme do profilu hodnocení uživatele.

(3) Obsahy hodnocení jsou výlučně názory uživatelů, kteří provedli příslušné hodnocení a v žádném případě nepředstavují názor TIMOCOM, tyto názory si TIMOCOM též nepřivlastňuje. Platí zejména pravidla uvedená v bodě 3 odstavci 2 těchto VOP pro právoplatné a férové chování.

(4) TIMOCOM může pro hodnocení poskytnout podle svého uvážení vhodnou formu, např. počet hvězdiček, které lze za kvalitu hodnoceného plnění přidělit, přičemž hodnocení 1 hvězdičkou je považováno za nedostatečné a 5 hvězdičkami za vynikající. TIMOCOM může podle svého uvážení stanovit vhodné kategorie plnění, které budou hodnoceny, např. dodržení dohod, komunikace, dostupnost nebo rovněž charakteristiky transakce specifické pro dodavatele nebo zadavatele, jako je přesnost, nakládání se zbožím, poskytnutí dokumentů nebo platební morálka.

(5) Jakmile bude provedeno a ohodnoceno několik transakcí, může TIMOCOM zobrazovat průměr hodnocení uživatele v Marketplace u firmy tohoto uživatele. Toto zobrazení může být tvořeno několika částmi, jako je např. průměr hodnocených kategorií plnění, počet různých hodnotitelů nebo různých hodnocení zadavatele či dodavatele. Je-li hodnocena minimálně jedna část plnění v rámci transakce, může dojít k zobrazení v profilu.

(6) Každý uživatel může jednou požádat o úpravu hodnocení, které provedl druhý uživatel. Příjemce takovéhoto požadavku na úpravu může hodnocení, které provedl, upravit ve lhůtě sedmi dnů. Poté již změnu nelze provést. U požadavku na úpravu je nutno uvést odůvodnění. Zhoršení hodnocení v rámci požadavku na úpravu není přípustné.

(7) TIMOCOM hodnocení zásadně nemění ani nemaže, ledaže se jedná o jednu z následujících výjimek:
- uživatel nereagoval na požadavek na úpravu hodnocení a vůči uživateli je k dispozici vykonatelné soudní rozhodnutí o úpravě hodnocení;
- oba dotčení uživatelé shodně prohlásí, že dotčené hodnocení má být ze společné transakce vymazáno;
- u uživatele došlo k zásadní změně, např. změna jednatele nebo vlastníka, nebo 
- bylo zahájeno řízení o restrukturalizaci, insolvenci nebo likvidaci, nebo jiný postup rovnocenný s tímto řízením. Hodnocení může být na profilu uživatele dočasně zablokováno, jestliže uživatel vhodným dokladem, např. soudním potvrzením spisové značky, doloží, že mezi oběma stranami bylo zahájeno řízení.

(8) Jestliže uživatel opakovaně poruší ustanovení tohoto oddílu, může TIMOCOM trvale omezit jeho oprávnění hodnotit jiné uživatele.

3p. Užívací právo na Business Partner Check

(1) Využití služby Business Partner Check umožňuje uživateli porovnat určité vlastní  firemní dokumenty s referenčními zdroji. Po úspěšném dokončení kontroly může TIMOCOM přidat do profilu společnosti uživatele viditelný atribut „Verified Company“. Zdůrazňujeme, že tento atribut se vztahuje výhradně na přezkoumávané dokumenty a neobsahuje žádná prohlášení nebo ujištění týkající se jiných charakteristik nebo vlastností uživatele.

(2) Výslovně upozorňujeme, že pozitivně dokončený proces ověření nepředstavuje ujištění nebo záruku, že osoba, se kterou uživatel vstupuje do kontaktu, od které uživatel získal do aplikace přenesené firemní dokumenty, je identická s osobou uvedenou v dokumentech společnosti nebo je touto společností označena jako zmocněnec. Stejně tak není zaručeno, že osoba, se kterou uživatel vstupuje do kontaktu, vůbec patří ke společnosti uvedené v dokumentech nebo že odpovídá identitě uvedené jako odesílatel dokumentů. Informace, které nejsou převzaty z oficiálních zdrojů, např. údaje z hlavičkového papíru, pocházejí od firmy samotné. Společnost TIMOCOM nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost nebo aktuálnost těchto informací. 

(3) Společnost TIMOCOM si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli omezit počet ověřování na jednoho uživatele nebo nahradit referenční zdroje jinými vhodnými zdroji.

(4) Společnost TIMOCOM nezaručuje, že při provádění ověřovacího procesu byly v každém jednotlivém případě splněny povinnosti péče řádného obchodníka. Uživatel je sám odpovědný za přijetí nezbytných a přiměřených opatření, které splní specifické podmínky jeho požadavků.

(5) Zpoplatněný smluvní vztah začíná podpisem licenční smlouvy oběma stranami anebo jejím potvrzením společností TIMOCOM v písemné podobě a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

4. Poplatek za užívání

(1) Poplatek za užívání je splatný vždy předem na začátku období užívání a TIMOCOM jej musí obdržet nejpozději ke třetímu pracovnímu dni příslušného období užívání. Faktury za dodatečné výkony poskytnuté TIMOCOM jsou splatné okamžitě. Náklady spojené s platbou hradí v plné výši uživatel s výjimkou zákonné úpravy pro SEPA platby. Není-li výslovně sjednáno jinak, je TIMOCOM oprávněn vystavovat a zasílat faktury elektronicky. Neposkytne-li uživatel vhodnou e-mailovou adresu k přijímání faktur nebo požaduje-li fakturu v papírové podobě, budou mu účtovány s tím související skutečné vícenáklady.

(2) Právo uživatele na započítání nebo zadržení jeho plateb z důvodu protinároků je vyloučeno, ledažeby se jednalo o nesporné protipohledávky či protipohledávky, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto.

(3) Pokud TIMOCOM přiznal slevu uživateli, který si předplatil na předem určené časové období licenční poplatky, a pokud zákazník podá před uplynutím tohoto období řádnou výpověď, bude mu sleva zpětně zrušena. To samé platí, je-li smlouva vypovězena ze strany TIMOCOM z důležitého důvodu.

(4) TIMOCOM je oprávněn zvyšovat každoročně přiměřeně cenu licence, pokud nebyla na příslušné období výslovně sjednána záruka ceny. TIMOCOM oznámí zvýšení ceny v textové podobě minimálně 4 týdny předem. Pokud zvýšení ceny činí více než 5 % v porovnání s uplynulým kalendářním rokem, má zákazník právo na mimořádnou výpověď s lhůtou 14 dnů od okamžiku, od kterého platí zvýšená cena. Zrušení slevy či uplynutí časově omezeného zvláštního ujednání není považováno za zvýšení ceny ve smyslu tohoto ustanovení. Pokud TIMOCOM jednou či opakovaně nevyužije svého práva na zvýšení ceny, neznamená to, že se vzdává tohoto práva jako takového. Zálohová platba neznamená záruku ceny na období, na které byla učiněna.

5. Neutralita, ochranná práva, důvěrnost

(1) Licence umožňuje uživateli přístup k Marketplace společně s dalšími uživateli bez nároku na upřednostnění před ostatními uživateli. TIMOCOM je ve vztahu mezi zasilateli, poskytovateli logistických služeb, spedičními a přepravními firmami neutrální.

(2) Tato licenční smlouva neopravňuje k udělení sublicencí třetím osobám nebo k předávání dat a možností užívaní nabytých v Marketplace, zejména neopravňuje k využívání softwaru používaného v Marketplace (dále jen software) pro vlastní ochranná práva týkající se elektronického zpracování dat. Software a jeho zdrojový kód je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím společnosti TIMOCOM a jejích poskytovatelů licencí a je chráněn mezinárodními smlouvami a jinými zákony země, ve které jsou používány.

(3) TIMOCOM může ve svých produktech používat takzvaný open source software, který má případně vlastní licenční podmínky. Na vyžádání poskytne TIMOCOM příslušný přehled.

(4) Uživatel nemá nárok na průběžné poradenství týkající se software, na dodávky aktualizací nebo dalších datových nosičů, zejména nemá nárok na zdrojový kód, dekompilaci, disassemblování nebo pozměnění softwaru. Uživateli se zakazuje používání softwaru pro jeho další vývoj, pozměněné verze nebo pořizování kopií ve prospěch třetích osob, i jiných uživatelů. Pro každé používání nad sjednaný rámec, ať formou kopií, paralelního nebo střídavého používání na různých pracovních místech či ve prospěch různých firem a/nebo poboček je zapotřebí písemně sjednat další zpoplatněné licence. Používání samostatného přístupu z nahlášeného bydliště oprávněného uživatele je součástí licence pro přihlášení přes webové rozhraní.

(5) Uživatel přenáší v rámci spolupráce data do produktu od TIMOCOM. Jedná se mj. o údaje o adrese, smluvní údaje a GPS souřadnice. TIMOCOM by na základě těchto údajů mohl získávat informace o konkrétních obchodních a zákaznických vztazích uživatelů, například identifikovat konkrétní zákazníky. Takovéto informace jsou považovány za obchodní tajemství a je s nimi nakládáno jako s důvěrnými, i když nejsou za důvěrné označeny.
Při dodržení zákonných požadavků mohou být údaje v anonymizované podobě použity pro statistické účely a k dalšímu vývoji vlastních zákaznických produktů. TIMOCOM nepoužívá data shromážděná prostřednictvím Marketplace k výkonu konkurenční činnosti jako poskytovatel služeb v logistice, spediční nebo dopravní firma.

6. Záruky a garance

(1) Informace obsažené v popisech produktu, v prospektech a v pokynech pro uživatele poskytnutých TIMOCOM představují nezávazná doporučení. Další ručení TIMOCOM je vyloučeno. TIMOCOM zejména nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost dat vložených jinými uživateli, ani za kompatibilitu Marketplace s informačními technologiemi uživatele nebo s používanými způsoby datové komunikace. Uživatel vzal na vědomí, že komplexní online nabídky, jako je Marketplace, podle aktuálního stavu techniky nikdy nemůže být zcela bezchybný. TIMOCOM proto nezaručuje úplnou bezchybnost, ani konkrétní dostupnost, nýbrž pouze, že se v Marketplace nevyskytují softwarové vady, které omezují smluvně sjednanou použitelnost více než jen nepodstatně. TIMOCOM vyvine ekonomicky obhajitelné úsilí, aby Marketplace poskytoval bez významných přerušení.

(2) Vytvoření hyperlinků a informace na internetových stránkách třetích osob přístupné prostřednictvím hyperlinků z domovské stránky a platforem TIMOCOM nejsou součástí smluvních výkonů. Tyto informace také neslouží k bližšímu popisu povinných plnění. Vytvořené hyperlinky, resp. stránky přístupné prostřednictvím těchto hyperlinků nejsou trvale kontrolovány, TIMOCOM tedy nepřebírá žádné záruky za jejich obsah a správnost.

Pokud se zákazník rozhodne povolit, přistupovat nebo používat produkty, aplikace, služby, software, sítě, systémy, adresáře, webové stránky, databáze nebo informace třetích stran (souhrnně „produkty třetích stran“), podléhá přístup zákazníka k těmto produktům třetích stran a jejich používání podmínkám, prohlášením o vyloučení odpovědnosti a zásadám příslušného poskytovatele třetích stran. Společnost TIMOCOM takové produkty třetích stran nepropaguje, neodpovídá za ně a neposkytuje žádné přísliby týkající se jakýchkoli aspektů takových produktů. Společnost TIMOCOM nemůže zaručit dostupnost (nebo trvalou dostupnost) produktů třetích stran. Společnost TIMOCOM nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty skutečně nebo údajně způsobené aktivací, přístupem nebo používáním takových produktů třetích stran zákazníkem nebo v souvislosti s nimi, ani za to, že se zákazník spoléhá na postupy ochrany osobních údajů, postupy zabezpečení dat nebo jiné zásady takových produktů třetích stran. Zákazník se neodvolatelně vzdává jakýchkoli nároků vůči společnosti TIMOCOM v souvislosti s těmito produkty třetích stran. „Vestavěné komponenty“ znamenají produkty, aplikace, služby, software, sítě, systémy, adresáře, webové stránky, databáze a informace třetích stran získané nebo odvozené ze zdrojů třetích stran mimo společnost TIMOCOM a zpřístupněné zákazníkovi v Marketplace.

(3) TIMOCOM neručí za škody, které si mezi sebou způsobí různí uživatelé, ať ztrátou dat či chybou při jejich přenosu dat nebo jiným způsobem. TIMOCOM také neručí za škodlivý software nebo programové kódy (viry, trojští koně, červi atd.), které do Marketplace nahrají uživatelé nebo je sem přenesou v přílohách či popisech svých nabídek a odtud rozšíří. Uživatel přímo odpovídá za to, že nebude přenášet škodlivý software.

(4) TIMOCOM není smluvním partnerem ani zprostředkovatelem smlouvy uzavřené pomocí Marketplace, ani není poslem relevantního prohlášení. TIMOCOM proto žádným způsobem neručí za řádnou realizaci smluv sjednaných mezi uživateli nebo za dosažení hospodářských úspěchů, nebo za to, že bude moci zamezit nepovoleným přístupům k údajům z oprávněných produktů. Uživatel zkontroluje v rámci své povinnosti odborné péče správnost dat a údajů, které obdržel od třetích osob. Sdělení uživatelů zaslaná nebo zobrazená prostřednictvím Marketplace nepředstavují prohlášení ani názor společnosti TIMOCOM, TIMOCOM ani nevyjadřuje svůj souhlas s nimi, ani si je nepřivlastňuje. TIMOCOM nezaručuje, že sdělení nebo oznámení odesílaná prostřednictvím Marketplace dosáhnou svého cíle a dostanou se k adresovanému uživateli a on si je přečte. Stejně tak neručí za to, že osoba uvedená jako odesílatel nebo příjemce sdělení nebo oznámení, je skutečně tou osobou, která je odesílá nebo přijímá.

(5) Uživatel zprošťuje TIMOCOM všech závazků, které vzniknou tak, že uživatel nebude Marketplace používat v souladu s jeho účelem dle této smlouvy. TIMOCOM analogicky uzavírá stejné dohody s ostatními uživateli a (po přednostním uspokojení vlastních nároků na náhradu škody TIMOCOM) případně postoupí uživateli případné nároky na náhradu škody vůči ostatním uživatelům pro pokrytí škody. Uživatel dále zbavuje TIMOCOM všech nároků a sankcí ze strany jiných uživatelů, státních orgánů nebo jiných třetích osob, které vzniknou v důsledku toho, že s použitím Marketplace nabízí nebo poskytuje služby, pro které nedisponuje předepsanými povoleními, pojištěními, licencemi atd. nebo jimi disponuje v nedostatečném rozsahu nebo je nebude moci na vyžádání TIMOCOM předložit ve lhůtě 1 týdne. Patří sem rovněž náklady na přiměřenou obhajobu práv. TIMOCOM bude uživatele v případě uplatnění takových nároků neprodleně informovat.

(6) Nebezpečí nepředání nebo chybného předání dat přechází na uživatele v okamžiku, kdy data opustí oblast vlivu TIMOCOM.

(7) Omezení a výluky záruk za škody uživatele dle této smlouvy neplatí v případech
a) úmyslného nebo hrubě nedbalého zavinění ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob,
b) zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti na straně TIMOCOM, nebo jím pověřených osob, která musí být splněna v souladu se smyslem a účelem této smlouvy nebo jejíž splnění teprve umožňuje řádné naplňování smlouvy a na jejíž splnění se lze zpravidla spoléhat,
c) zákonné odpovědnosti TIMOCOM nezávislé na zavinění, jako je například zákon o odpovědnosti za produkt, poskytnutí záruky,
d) zákonné odpovědnosti za újmu na životě, těle či zdraví ze strany TIMOCOM nebo jím pověřených osob.
(8) Pokud je uživatel podnikatel, je odpovědnost TIMOCOM omezena na typické škody předvídatelné při uzavření smlouvy takto:
a) v případech předchozího odstavce 7 a) při hrubé nedbalosti pověřených osob,
b) v případech předchozího odstavce 7 b) při prosté nedbalosti.
Za ztrátu dat, programů a jejich obnovu v důsledku používání Marketplace odpovídá TIMOCOM v případech předchozího odstavce 7 písm. a) a b) pouze v rozsahu, v němž nebylo možné zabránit této ztrátě u uživatele přiměřenými preventivními opatřeními, jako například pravidelným zálohováním dat.

(9) Součásti Marketplace, které jsou označeny jako „BETA“ nebo „BETA verze“, „prototyp“ nebo „TIMOCOMLabs“ („BETA součást“) představují zásadně nehotový produkt ve smyslu vhodnosti ke každodennímu používání, který sice obsahuje všechny důležité funkce, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita je ještě nedostatečná, protože dle zkušeností nelze před zveřejněním simulovat všechna hardwarová a softwarová prostředí, resp. chování uživatelů. TIMOCOM tedy poskytuje takovéto BETA součásti Marketplace pouze k nezávazným účelům testování, u nichž jsou nezbytné informace od uživatelů o zkušenostech s používáním softwaru. Nelze zaručit vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovat závažné chyby. Uživatel uznává, že jsou vyloučeny záruky TIMOCOM v tomto směru, a také je vyloučena záruka za výpadek systému, ztrátu dat, škody způsobené vadou a za následné škody nebo za ušlý zisk. Uživatel provede před instalací a použitím BETA součásti Marketplace kompletní zálohování svého lokálního systému včetně dat. Společnost TIMOCOM si vyhrazuje právo takovou součást kdykoli stáhnout nebo ukončit její poskytování podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

(10) Uživatel sám odpovídá za používání svého přístupu k Marketplace, zdrží se jakéhokoliv neoprávněného používání a každého pokusu o neoprávněné stahování dat, sám nebo prostřednictvím třetích osob, ani nebude zasahovat do Marketplace. V takovýchto případech hradí vzniklé náklady včetně všech výdajů, které společnosti TIMOCOM vzniknou v důsledku kontroly zařízení a/nebo které souvisí s vadami a poruchami, za něž odpovídá uživatel. Uživatel musí společnost TIMOCOM neprodleně informovat o možnostech přístupu neoprávněných třetích osob, o jiném jemu známém nebo domnělém porušení bezpečnosti dat nebo o tvrzených nárocích třetích osob proti jeho užívání Marketplace a proti TIMOCOM a také neprodleně a pro TIMOCOM zdarma poskytnout veškerou jinou účelnou součinnost, zejména bude-li k tomu ze strany TIMOCOM vyzván a potřebná opatření nebudou překračovat přiměřené náklady, aby umožnil účinnou právní obranu.

(11) Uživatel zaručuje vůči TIMOCOM, že jeho zaměstnanci nebo pro něj činné osoby budou zaměstnáni v souladu s platnými zákonnými podmínkami a zbavuje TIMOCOM jakékoliv odpovědnosti, případných sankcí a přiměřených výdajů na obhajobu práv. Uživatel ujišťuje TIMOCOM, že své služby poskytuje vždy za dodržování příslušného platného práva a na vyžádání TIMOCOM to neprodleně doloží vhodnými doklady.

(12) Všechny nároky na náhradu škody vyplývající z tohoto odstavce vůči TIMOCOM, které se zakládají na vadách Marketplace, jsou promlčeny uplynutím jednoho roku od poskytnutí licence. Všechny ostatní nároky na náhradu škody jsou promlčeny uplynutím 2 let po jejich vzniku. Při úmyslném nebo hrubě nedbalém chování TIMOCOM platí zákonná ustanovení.

7. Reklamace


(1) Obdrží-li TIMOCOM informace o uživateli, podle kterých uživatel zaviněně porušil své povinnosti z přepravní smlouvy, z této smlouvy či dle jiného platného práva (níže: stížnost), je TIMOCOM oprávněn, nikoliv však povinen, tyto stížnosti s nebo bez uvedení jména stěžovatele předat dotčenému uživateli nebo, po jeho vyslechnutí a prověření, ostatním uživatelům.

(2) Uživatel, proti kterému je směřována stížnost (dále jen dotčený uživatel), je povinen předat TIMOCOM své písemné stanovisko k obsahu stížnosti neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne po obdržení sdělení o stížnosti, a stížnost napravit, minimálně však odůvodnit delší čas potřebný k vyjádření stanoviska.

(3) Nepodaří-li se dotčenému uživateli v jeho vyjádření vyvrátit výtku porušení povinnosti obsaženou ve stížnosti, je TIMOCOM oprávněn – nikoliv však povinen – vyzvat uživatele k nápravě ve lhůtě dalšího jednoho týdne. Tento časově limitovaný požadavek nápravy není zapotřebí, nelze-li jej od TIMOCOM dle okolností spravedlivě požadovat.

(4) Práva z výše uvedených odstavců 2 a 3 ve spojení s právem na zablokování přístupu nebo výpověď jsou dána výhradně v zájmu TIMOCOM. Pokud TIMOCOM těchto práv nevyužije, je ručení vůči ostatním uživatelům vyloučeno.

(5) TIMOCOM není povinen obdržené stížnosti prověřovat.

(6) Uživatel určí kvalifikovanou kontaktní osobu, která je oprávněna přijímat veškerá smluvní rozhodnutí a přijímat a činit prohlášení. TIMOCOM je oprávněn, avšak nikoliv povinen, odmítat prohlášení jiných osob z firmy uživatele.

8. Mimořádná výpověď, doba trvání licence, obecná ustanovení


(1) Doba trvání užívacího práva se řídí individuálně sjednanou licencí. Během bezplatné zkušební doby platí oboustranná okamžitá výpověď.

(2) Každá ze stran je oprávněna mimořádně vypovědět tuto smlouvu bez dodržení řádné výpovědní lhůty, je-li k tomu závažný důvod. Závažný důvod pro mimořádnou výpověď ze strany TIMOCOM je zejména tehdy, pokud:
a) se uživatel dostane do platební neschopnosti nebo platební neschopnost hrozí,
b) bylo zamítnuto zahájení konkurzního řízení na majetek uživatele z důvodu nedostatku majetku nebo musí-li uživatel učinit místopřísežné prohlášení,
c) uživatel zaviněně poruší ustanovení těchto podmínek, která ohrožují dosažení účelu smlouvy, nebo která opravňují k zablokování přístupu dle čísla 3 odstavec 4 nebo 5,
d) je uživatel v prodlení delším než 14 kalendářních dní s platbou částky odpovídající měsíčnímu poplatku za užívání nebo
e) se poměr mezi jednotlivými společníky firmy uživatele změní v rozsahu 25 % a více nebo je firma zastupována jinými osobami, vždy s ohledem na stav při uzavření smlouvy,
f) uživatel, jeho zákonný zástupce, společník nebo s ním související společnosti budou TIMOCOM konkurovat.

(3) Užívací právo platí od okamžiku zřízení přístupu ze strany TIMOCOM a končí ve stejný okamžik jako smluvní vztah.

(4) Po ukončení smlouvy je uživatel povinen jakýkoliv software, který zakoupil u TIMOCOM a u sebe instaloval, při vyloučení jakéhokoliv práva na zadržení okamžitě vymazat a Marketplace nesmí dále používat. Uživatel pak musí zastavit další zasílání dat na příp. sjednané rozhraní.

(5) Je-li uživatel podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek ve smyslu § 310 odst. 1 věta 1 německého Občanského zákoníku nebo nemá-li obecný příslušný soud v Německu, sjednává se jako místo plnění a příslušný soud Düsseldorf. Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN.

(6) Pokud TIMOCOM dodá uživateli překlady této smlouvy nebo jejich součástí, zůstává německá jazyková verze rozhodující a právně závazná, pokud by došlo v příslušném překladu k rozporům nebo odchylkám od německého znění.

(7) Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Na místo neúčinného ustanovení se za sjednanou považuje taková platná úprava, která nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení.

9. Ochrana dat

(1) Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, aby TIMOCOM uložil technické údaje o uživateli za účelem identifikace a přiřazení, bezpečnosti dat a pro zlepšení přenosu dat. To může zahrnovat anonymní data týkající se koncového zařízení, jako například používaný operační systém, rozlišení obrazovky, prohlížeč, ID a rychlost procesoru a fyzická paměť, jakož i data, která se mohou za určitých okolností vztahovat na konkrétní osobu, jako je IP a MAC adresa, ID zařízení, DNS domény, cesta instalace, ID uživatele, nastavení jazyka, soubory cookie a telematická data.
TIMOCOM zpracovává při nastavení a používání Marketplace uživatelem osobní údaje, jako je uživatelské jméno, oslovení, e-mailová adres, kontaktní údaje, přiřazení k uživatelskému podniku a zadané jazykové znalosti, údaje, sdělení, jakož i informace, které uživatel sám zpřístupní ve svém profilu, nebo zpřístupnění možností používání Marketplace třetími osobami. Tyto údaje bude TIMOCOM používat k následujícím účelům: 
- poskytování a zachovávání sjednaného plnění
- realizace transakcí iniciovaných uživatelem
- kontrola identity uživatele
- zajištění dodržování těchto podmínek užívání
- plnění zákonných povinností nebo vynutitelných úředních či soudních nařízení.
Doba úschovy těchto dat se řídí dobou platnosti a účelem příslušné smlouvy, neexistují-li převažující zájmy zpracovatele nebo nejsou-li stanoveny zákonné lhůty pro uchovávání.

(2) Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby TIMOCOM uložil obchodní údaje o uživateli za účelem uzavření smlouvy a její realizace a také aby si o uživateli vyžádal informace u renomovaných společností poskytujících ekonomické údaje o firmách.

(3) Uživatel prohlašuje, že souhlasí, aby TIMOCOM předal osobní údaje o uživateli dceřiným nebo partnerským firmám za účelem plnění uživatelovy licenční smlouvy nebo servisních smluv. Tyto se mohou měnit a jsou aktuální:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; 
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; 
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; 
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Tyto firmy zpracovávají údaje o uživateli výhradně z pověření TIMOCOM, dle jeho pokynů a TIMOCOM je zavázal k dodržování platných předpisů na ochranu údajů. Osobní údaje o uživatelích mohou být předávány třetím osobám také v případech, kdy tak stanoví právní předpisy, v případech vykonatelných úředních nebo soudních nařízení a také pro zamezení a potírání trestné činnosti nebo v případě porušování těchto licenčních podmínek. Údaje, které nejsou osobní, např. anonymizované údaje nebo údaje určené pro dosažení smlouvy pro třetího uživatele, může TIMOCOM zpracovávat a rovněž předávat třetím stranám.

TIMOCOM přijal preventivní opatření v podobě technických ochranných opatření a příslušných smluvních ujednání s každým uživatelem za tím účelem, aby údaje z Marketplace nemohly být používány pro jiné účely než ty, které jsou stanoveny v této smlouvě, a nemohly být předány třetím osobám. V souladu s aktuálním stavem techniky není v současnosti možno dosáhnout 100procentní jistoty, že uživatel přesto nepředá údaje třetím osobám v rozporu se smlouvou. Uživatel bere tuto skutečnost na vědomí a v případě, že se o takové události dozví, bude neprodleně informovat TIMOCOM.

(4) Uživatel má vůči TIMOCOM kdykoliv právo na bezplatnou informaci o jeho uložených osobních údajích a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky práva na ochranu osobních údajů. Uživatelé mohou kdykoliv směřovat dotazy týkající se jejich práv, prohlášení o odvolání nebo omezení zpracování osobních údajů na:

TIMOCOM GmbH
pověřenec pro ochranu údajů
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Zrušení nebo omezení tohoto souhlasu nemá vliv na existenci smlouvy a na platební povinnost uživatele. Uživatel uznává, že je možné, že TIMOCOM nebude v důsledku takovéhoto odvolání nebo omezení již schopen umožnit další používání Marketplace.

Současně má uživatel právo podat stížnost k orgánu dohledu příslušnému pro TIMOCOM. Tímto orgánem je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Uživatel zodpovídá za používání Marketplace v souladu s normami upravujícími ochranu údajů. Uživatel se zavazuje, že bude při zpracování dat prostřednictvím Marketplace dodržovat všechna relevantní ustanovení na ochranu údajů dle platného práva. Uživatel zbavuje společnost TIMOCOM veškerých nároků, které vyplývají nebo souvisí s jeho nedodržováním ustanovení na ochranu údajů, smluvních a jiných zákonných ustanovení.

(6) Uživatel informuje všechny osoby dotčené užíváním Marketplace před začátkem jeho užívání o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TIMOCOM, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit. Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas osob dotčených používáním Marketplace, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání TIMOCOM poskytnout originál.

(7) TIMOCOM upozorňuje, že podle § 31 Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) jsou údaje o pohledávkách uhrazených po splatnosti, sjednané smluvním vztahem, předávány společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v případě, že tyto pohledávky mohou na základě smluvního vztahu vést k jeho okamžité výpovědi a dlužná částka nebyla ve Vámi známé lhůtě splatnosti uhrazena. Další informace o SCHUFA najdete na www.meineSCHUFA.de.

§ 1 Plnění

§ 1 Plnění


1. Firma TIMOCOM GmbH je činná výhradně v podpoře objednavatele při vymáhání jeho čisté fakturované částky. TIMOCOM bude podle svého vlastního uvážení vyzývat dlužníka k vyjádření, resp. zaplacení otevřené pohledávky.

2. TIMOCOM nepřebírá záruku za úspěch intervence.

3. Platby, dobropisy nebo zápočty dlužníka po provedené intervenci platí jako úspěch intervence, když objednavatel během 2 týdnů po oznámené platební lhůtě vůči firmě TIMOCOM neobjasní, že se nekonalo žádné vyrovnání pohledávky. Zadavatel se zavazuje nejpozději do 3 dnů informovat TIMOCOM o došlých platbách, dobropisech nebo zápočtech k výše uvedené pohledávce.

4. Objednavateli je i nadále vyhrazena možnost činit kdykoliv opatření k inkasu pohledávky.

§ 2 Provize


1. Sjednává se manipulační poplatek ve výši 25,00 €. V případě úspěchu účtuje TIMOCOM zadavateli odměnu, která již manipulační poplatek obsahuje. V souladu se zákonnými ustanovení RVG (zákon o odměnách advokátů) se odměna za úspěšné zpracování řídí pravidly uvedenými pod službou Mezinárodní inkaso od TIMOCOM ohledně měn a výše pohledávek.

2. V případě, že zpracování případu bude ukončeno bez úspěchu nebo z důvodu, za něž nenese odpovědnost TIMOCOM, vyhrazuje si TIMOCOM nárok na sjednanou odměnu za služby poskytnuté do té doby.

3. TIMOCOM si vyhrazuje vymáhat účtovanou částku spolu s dalšími fakturami, pokud je z obchodního vztahu od objednavatele k dispozici zmocnění k vymáhání. Zákazník vydá firmě TIMOCOM plnou moc k vymáhání nesporné fakturované částky ze známého obchodního účtu.

§ 3 Počátek a ukončení


1. Objednavatel je vázán svým pověřením 3 pracovní dny. Smlouva vstupuje v platnost přijetím zakázky firmou TIMOCOM. Přijetí nevyžaduje žádnou zvláštní formu a může proběhnout zejména mlčky. Smlouva je považována za přijatou ze strany TIMOCOM zejména tehdy, jestliže TIMOCOM v průběhu této doby již zahájil prověrku oprávněnosti pohledávky a již prokazatelně intervenoval u dlužníka.

2. Objednávka může být objednavatelem vypovězena při dodržení lhůty 2 týdnů. U již nastalé intervence u dlužníka je objednavatel i nadále povinen informovat o platbě vzhledem k pověření a firma TIMOCOM si vyhrazuje nárok na dohodnutou provizi.

3. Právo na mimořádnou výpověď u závažného porušení povinností zůstává pro obě strany nedotčené.

4. Pokud v souvislosti s intervenční zakázkou objednavatel ztratí nebo ukončí svůj zákaznický status u firmy TIMOCOM, mají objednavatel i TIMOCOM právo na okamžité ukončení smlouvy.

5. Pokud během intervence vyjde najevo, že je pohledávka výhledově nedobytná, bude intervence ukončena a toto sděleno objednavateli. Jako nedobytná platí pohledávka zejména tehdy, jestliže ji věřitel uhradil, postoupil, zahájil o ní soudní řízení, odlišně tituloval nebo je zatížena právy třetích osob nebo jestliže je dlužník v platební neschopnosti. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.

6. Objednavatel je povinen pomoci TIMOCOM poskytnutím vhodných informací. Neobdrží-li TIMOCOM ani na výzvu informace potřebné ke zpracování zakázky do 14 kalendářních dnů, je TIMOCOM oprávněn zakázku ukončit a vyúčtovat manipulační poplatek, resp. odměnu za úspěšnou intervenci, která do té doby vznikla.

§ 4 Ručení


1. Ručení TIMOCOM za škody zadavatele vzniklé z převzetí nebo realizace smlouvy je omezeno na následující případy:
a) úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob,
b) zaviněné porušení podstatné smluvní povinnosti na straně TIMOCOM, nebo jím pověřených osob, které ohrožuje naplnění účelu smlouvy,
c) ručení TIMOCOM z důvodu úskoku nebo přiznání záruk,
d) ručení TIMOCOM dle kogentního práva, jako je například Zákon o ručení za produkt nebo
e) zákonné ručení za újmu na životě, těle či zdraví
ze strany TIMOCOM, nebo jím pověřených osob.

2. Je-li zadavatel podnikatelem, je ručení TIMOCOM omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy, jak je uvedeno níže:
a) v případech výše uvedeného odstavce 1 a) při hrubě nedbalém zavinění ze strany přímo pověřených osob,
b) v případech výše uvedeného odstavce 1 b) při lehké nedbalosti.

3. Objednavatel ručí za skutečnost, že neuhrazená částka je splatná a nesporná a také za to, že TIMOCOM obdrží veškeré potřebné podklady a informace. Upozorňujeme, že zadavatel může od dlužníka požadovat náhradu odměny za úspěšnou intervenci pouze tehdy, je-li dlužník se svou platbou v prodlení a je-li k této platbě povinen na základě příslušného právního řádu. Úhradu těchto nákladů bude objednavatel požadovat přímo od dlužníka.

4. TIMOCOM si vyhrazuje zničit po ukončení řízení všechny podklady, které nemusí být ze zákona uchovávány.

§ 5 Ostatní


1. Všechna ujednání musí proběhnout v textové podobě.

2. Pokud objednavatel není spotřebitel, je místo plnění a sídlo soudu Düsseldorf. Platí německé právo.

3. Pokud je nebo se stane jedno ze smluvních ustanovení neúčinným, tak tím nejsou dotčena všechna ostatní ustanovení nebo úmluvy. Strany se zavazují, že se namísto neúčinného ustanovení dohodnou na účinné úmluvě, která bude nejblíže účelu neúčinného ustanovení.

Aktualizace: 01.01.2024

Nahoru