Z logistiky 10.02.2022
9

„Udržitelná logistika“: Pět cílů udržitelného rozvoje pro logistiky

Zákon o dodavatelských řetězcích a cíle udržitelného rozvoje OSN

Na obrázku je socha bohyně spravedlnosti. Drží váhu. Na těžší misce vah stojí zelený strom. Ten je symbolem toho, že význam udrž

Organická móda, udržitelné dárky, klimaticky neutrální cestování – chování spotřebitelů hovoří jasnou řečí. Bohužel ale Německo zaujímá čtvrtou pozici mezi zeměmi s největší ekologickou stopou a má pouze pět ze 100 nejudržitelnějších firem celého světa. Z toho vychází zákon o povinné péči v dodavatelských řetězcích pro podnikatele (dále jen „zákon o dodavatelských řetězcích“). Tento zákon ukládá německým podnikům povinnost jednat v globálních dodavatelských řetězcích klimaticky neutrálně, chovat se eticky a v prvním stupni vstupuje v platnost v roce 2023.

Základní parametry a pět nápadů v oblasti udržitelnosti pro dopravu a logistiku

Kanadská společnost Corporate Knights každoročně celosvětově analyzuje udržitelnost podniků – s výše popsaným výsledkem pro Německo, který je zklamáním.

Čím to je? V současnosti se podniky k udržitelnému hospodaření hlásí na bázi dobrovolnosti. To může být jedním z důvodů. Dobrovolnost právě nenavozuje dojem naléhavosti. Firma Höveler Holzmann zabývající se managementem v oblasti dodavatelských řetězců provedla v roce 2020 studii mezi vedoucími pracovníky německých středně velkých firem a podniků kotovaných na burze. Z této studie vyplynulo, že pouze deset procent podniků, jichž se zákon týká, již dodržuje všechny požadavky kladené na udržitelné dodavatelské řetězce. Velká část podniků by tedy ještě požadavkům zákona o dodavatelských řetězcích nevyhověla.

Tento článek uvádí ve zkratce hlavní informace o tomto zákonu, ukazuje změny a potenciály pro firmy z oblasti přepravy a logistiky  a dává podněty, jak mohou firmy pro sebe využít cíle udržitelného rozvoje OSN jako pomůcku pro orientaci v nastávajících změnách.

Zákon o dodavatelských řetězcích - základní parametry

Čas běží. Poté, co Francie, Nizozemsko, Velká Británie a USA již přijaly zákony o dodavatelských řetězcích, schválila Spolková rada 25. června 2021 příslušný zákon pro Německo. Jedná se o pravidla pro německé výrobce a německé pobočky zahraničních podniků upravující 

 • dodržování lidskoprávních požadavků a ekologických standardů u vývozů a dovozů ze zahraničí,
 • zajištění transparentnosti v rámci globálních dodavatelských řetězců, počínaje surovinami.

Zákon vstoupí v platnost ve dvou stupních:

 • dne 1. ledna 2023 pro podniky s více než 3.000 zaměstnanci
 • dne 1. ledna 2024 pro podniky s více než 1.000 zaměstnanci

Podniků s méně než 1.000 zaměstnanci se zákon o dodavatelských řetězcích přímo netýká. To ovšem neznamená, že také nemusí přijmout opatření. Jako dodavatelé, dopravci a subdodavatelé velkých firem jsou totiž přímo zapojení do dodavatelského řetězce.

Udržitelnost musí být prokazatelná

Kdo se hlásí k udržitelnosti a komunikuje ji navenek, ten ji bude muset v budoucnu i prokázat. Nedokáže-li to, musí počítat s důsledky. Všichni účastníci procesu totiž budou mít povinnost oznámit porušování zákona v případě, že se o něm dozví. Kontrolou je pověřen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, „BAFA“), který při porušování stanoví rovněž výši trestu. Může se jednat o pokuty nebo rovněž o vyloučení ze zadávacích řízení na zakázky. Zákon ovšem přináší také státní podporu podnikům, které budou dobrovolně realizovat opatření v zájmu udržitelnosti.

Zákon o dodavatelských řetězcích: regulace, ale i motivace

Cílem nového zákona není brzdit dodavatelské řetězce a klást jejich účastníkům do cesty překážky. Je tomu přesně naopak: Udržitelnost a transparentnost dodavatelského řetězce se stanou povinností pro všechny zúčastněné. A ti, pro které to povinné nebude, se povětšinou přidají dobrovolně, aby zůstali i nadále konkurenceschopní. Zákon je tak i prostředkem motivace pro firmy, aby se tématem aktivně zabývaly a chápaly jej jako šanci pro sebe.

Stát si ostatně zákonem ukládá povinnost rovněž sám sobě. Protože

 1. i na státní úrovni existují globální obchodní vazby a
 2. stát podporuje opatření, která firmy realizují dobrovolně.

Zapojení v roli dopravce: dopravní a logistické firmy

Dopravní a logistické firmy se v nadcházející struktuře více dostávají do centra pozornosti. Ve své roli dopravců a poskytovatelů služeb jsou buď jako přímí smluvní partneři výrobních, resp. obchodních podniků bezprostředně zapojeni do jejich procesu tvorby přidané hodnoty. Nebo se podílí nepřímo, např. jako subdodavatelé.

Přeměňte povinnosti včas v konkurenční výhody – ještě to jde dobrovolně

Konkurence nespí. Kdo bude účastníkem dodavatelského řetězce podniků výše uvedené velikosti, musí od roku 2023 rovněž dbát na udržitelnost. Pochopitelně to bude spojeno se zvýšenými nároky, organizačními i finančními.

Nasnadě jsou ovšem i výhody:

 • vysoká odolnost díky solidnímu managementu rizik,
 • orientace podnikání na budoucnost,
 • zvýšení reputace vlastní firmy u obchodních partnerů,
 • zvýšení atraktivity jako zaměstnavatel,
 • jednání ve prospěch lidských práv a životního prostředí.

Všechno to se trvale projeví ve zvýšené konkurenceschopnosti podniků, které se budou chovat udržitelně. Chceme-li to vyjádřit jasně: Firmy, které neintegrují udržitelnost do svých procesů a nebudou ji důsledně realizovat, budou v dlouhodobém horizontu zaostávat.

Cíle udržitelného rozvoje OSN: orientační pomůcka pro dopravní a logistické firmy

17 cílů udržitelného rozvoje OSN představují milník v historii udržitelnosti. Byly formulovány v rámci summitu o udržitelném rozvoji v září 2015 v New Yorku a pokrývají tři pilíře udržitelnosti společnost, ekologii a hospodářství. Pod odkazem „Agenda 2030“ jsou obsahy jednotlivých cílů objasněny na internetových stránkách Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jsou zde uvedeny příklady realizací a představeny projekty na podporu.

Cílovými skupinami jsou

 • státy,
 • občanská společnost,
 • věda,
 • hospodářství,
 • každá jednotlivá osoba.

Zákon o dodavatelských řetězcích lze hodnotit jako jedno z opatření z tohoto katalogu.

„Udržitelná logistika“: Pět cílů udržitelného rozvoje pro logistiky

Pět cílů udržitelného rozvoje OSN pro dopravu a logistiku

Obecně je všech 17 cílů pojato tak široce, že firmy mohou z každého cíle pro sebe odvodit opatření.

Zde uvádíme pět příkladů:

1. „Zdraví a kvalitní život“ (cíl 3)

Tento cíl se zabývá lékařskou péčí pro všechny, ale rovněž vlivy, které působí na kvalitní život a zdraví. Mezi ně patří znečištění vzduchu, vody, půdy.

 • Nechejte si spočítat Vaši ekologickou bilanci. Zjistíte tak například, kolik emisí Vaše firma vypouští a jak můžete dosáhnout jejich snížení. Silnou pákou u dopravních firem jsou nové technologie, které natrvalo například nahradí spalovací motory u nákladních vozidel a podpoří tak cíl „dekarbonizace“.
 • Do této oblasti spadají rovněž zdravotní nabídky pro zaměstnance. Ať u psacího stolu nebo za volantem: lidé tráví hodně času sezením a zatěžují tím záda. Jako zaměstnavatel můžete například ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou zajistit fyzioterapii.

2. „Kvalitní vzdělání“ (cíl 4)

Cílem je dosáhnout kvalitního, udržitelného vzdělání pro všechny, bez ohledu na původ a okolnosti.

 • Budete-li vzdělávat učně, můžete předejít nedostatku odborných pracovníků. Řada povolání v odvětví dopravy a logistiky patří mezi učňovská povolání; ne pro všechny je nutná maturita nebo studium. Nedržte se v tomto ohledu obrázku typických mužských nebo ženských povolání. Získáte tak motivované odborníky pro budoucnost.
 • Nabídněte Vašim zaměstnancům další vzdělávání. Abyste zůstali konkurenceschopní a šli s dobou, měli byste investovat do aktuálních odborných znalostí nebo i do dalšího rozvoje Vašich zaměstnanců. Koneckonců je to vždy také investice do Vaší firmy. Ostatně: Existuje rovněž další vzdělávání na téma „udržitelnost“.

3. „Pitná voda, kanalizace“ (cíl 6)

Tento cíl mimo jiné požaduje, aby pro všechny byla dostupná čistá voda a sanitární a hygienická zařízení.

 • Během pandemie se ukázalo, že povolání řidiče nákladního vozu je fyzicky náročné a přístup k udržovaným hygienickým zařízením není vždy k dispozici. Máte-li možnost nabídnout řidičům udržovaná sanitární zařízení, pak by to byla dobrá příležitost v rámci tohoto cíle.

4. „Dostupná a čistá energie“ (cíl 7)

Cílem je usnadnit přístup k energiím z obnovitelných zdrojů a zajistit, aby energie samotné byly cenově dostupné.

 • Nemáte na střeše solární panely, ani nevytápíte kancelář geotermální energií? Udržitelná energie se může do Vašeho podnikání dostat i jinou cestou. Existuje velký počet poskytovatelů zelené elektřiny a krom toho například i poskytovatelé klimaticky neutrální sítě, kterou lze používat i pro připojení firmy.

5. „Průmysl, inovace a infrastruktura“ (cíl 9)

Tímto cílem má být dosaženo modernizace a investic do udržitelných struktur a technologií, s přihlédnutím zejména k oblastem energetiky a dopravy.

 • Úsporné motory jsou jedna možnost, předcházení jízdám naprázdno, konsolidace přeprav a digitalizace procesu přepravy jsou pak další tři. K tomu se nabízí používání Smart Logistics System od TIMOCOM, kde můžete dokonce kompletně digitálně vyřídit právně závazné objednávky přeprav.

Chápat a realizovat udržitelnost jako šanci

Pro některé podniky začal poslední rok, kdy se mohou připravit na zákon o dodavatelských řetězcích a aktivně se chopit změn. Není třeba mít obavy, tento proces změny nemusí nikdo absolvovat sám. Poradenské firmy Vám na vyžádaní pomohou sestavit ekologickou bilanci, vypracovat koncepce udržitelnosti s vhodnými opatřeními, stanovit na ně rozpočet a realizovat je při zapojení osazenstva i zákazníků.

Etický kodex jako závazek k udržitelnému jednání

V prvním kroku můžete zákazníkům a partnerům poskytnout Váš vlastní etický kodex. Firmy se na tento etický kodex svých obchodních partnerů stále více ptají, aby se ujistily, že účastníci jejich dodavatelského řetězce podnikají v souladu s udržitelností. Na internetu je volně k dispozici řada vzorů takovéhoto kodexu, který lze doplnit Vašimi individuálními obsahy.

Zapojení blízkého podnikatelského okolí: zaměstnanci, zákazníci, partneři

Nejen táhnout za jeden provaz, ale spolupodílet se na tvorbě změn - to je důležitý aspekt tématu udržitelnosti, protože sám to nezvládne nikdo. Dosáhněte společného pochopení, vysvětlete, proč je zapotřebí podniknout příslušné kroky. A sami se také ptejte: Co si Vaši zaměstnanci pod tímto tématem ve firmě představí? Jaká opatření ze soukromého života lze přenést do Vašeho podnikání? Jsou Vaši partneři a zákazníci ochotni zaplatit za udržitelné služby víc? A pokud ano, kolik?

Je na čase investovat do budoucnosti

Aktuální čísla dokládají, že němečtí spotřebitelé stále více zohledňují udržitelnost jako kritérium při nákupu: Plně se podle tohoto kritéria rozhoduje 12 procent spotřebitelů (srovnání z roku 2017: 9,5 procent), zhruba 29 procent z velké části (srovnání z roku 2017: 25,5 procent). Ceny výrobků z férového obchodu se přitom často pohybují hodně nad průměrem. Požadují-li spotřebitelé udržitelné produkty, je tedy rovněž zjevné, že jsou ochotni za ně zaplatit vyšší cenu.

Chování spotřebitelů, hospodářství, role států, etika a ekologické povědomí – to vše se mění ve prospěch udržitelnosti. Zapojte se do utváření těchto změn.

Podrobnosti o zákonu o dodavatelských řetězcích a opravy nesprávných údajů o tomto zákoně jsou dostupné na internetové stránce Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Agentura pro hospodářství a rozvoj navíc připravila rozsáhlý katalog otázek, které se týkají také tématu pokut.

TIMOCOM patří mezi firmy, které již od svého založení sází na udržitelnost a v tomto ohledu se orientují mimo jiné na digitalizaci. Ve Smart Logistics System lze digitálně sjednávat přepravy, zadávat je a plánovat. Burza nákladů a Tracking Vám pomohou při efektivním vytěžování a plánování tras. To chrání zdroje a optimalizuje procesy.

K nezávaznému testu

Mohlo by Vás také zajímat:

Série na blogu „Udržitelná logistika“, část 1: Udržitelnost:Pět důležitých pojmů pro logistiky a její zásadní milníky

 Nový rok, nové štěstí:7 tipů pro vstup do úspěšného obchodního roku

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru