TIMOCOM 16.02.2021
4

Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management pro průmysl a obchod

Kostky se symboly managementu dodavatelského řetězce

Součástí moderního, několikastupňového dodavatelského řetězce jsou často až stovky dodavatelů. Nepředvídaná slabá místa v rámci těchto dodavatelských řetězců stojí firmy každý rok miliony eur. Právě v dobách koronavirové pandemie povýšila logistika na centrální řídící jednotku všech firem a odvětví. Spolu s tím také výrazně vzrostl význam managementu rizik pro dodavatelský řetězec. V našem dnešním příspěvku se budeme zabývat tématem řízení rizik dodavatelského řetězce (Supply Chain Risk Management).

Stáhnout white paper o Supply Chain Management

Co znamená Supply Chain Risk Management?

Supply Chain Risk Management popisuje použití strategií a opatření, ale i technologií a procesů, které snižují rizika v celém dodavatelském řetězci. V zásadě jde o to zajistit jeho kontinuitu a spolehlivost. Když byla v roce 2010 evropská letecká doprava ochromena výbuchem islandské sopky, znamenalo to první zatěžkávací zkoušku celosvětové závislosti na dodavatelských řetězcích just-in-time. Změna v řízení rizik se pak zaměřila na zvyšování flexibility a odolnosti globálních řetězců tvorby přidané hodnoty. Cílem bylo lépe předpokládat rizika a optimalizovat rámcové podmínky pro krizové situace. Z dotazníku společnosti Deloitte  vyplynulo, že dokonce i při běžném provozu se nějaká závada vyskytne u 85 procent globálních dodavatelských řetězců. Koronavirová krize tyto změny bezpochyby ještě posílí.

Známá a neznámá rizika v dodavatelském řetězci

Pro úspěšný management rizik je vhodné se cíleně zaměřit na jedné straně na „známá“ a na druhé straně na „neznámá rizika“. Pod „známými riziky“ se rozumí taková nebezpečí, jako je zpoždění dodávek, změna materiálových nákladů nebo výpadky u dodavatelů. Při správné přípravě a znalosti trhu lze tato rizika nejen předvídat, nýbrž je i systematicky kategorizovat a již předem pro ně stanovit jasná doporučení pro řešení. Všeobecně oblíbenými příklady v oblasti regionální analýzy rizik pro dopravce jsou výkyvy počasí nebo dopravní zácpy na vysoce frekventovaných trasách. Zde je možné problém snadno popsat a vyhodnotit. Také lze pro každý scénář stanovit příslušný postup řešení (např. objížďku). Zcela podle hesla: Když platí A, pak následuje B. Jakkoli jsou tyto příklady jednoduché, je také jasné, že právě známá rizika je nutno pravidelně prověřovat, neboť například vznikají nová staveniště nebo dochází k sezónním změnám počasí. Přesto platí: Aktivní management minimalizuje riziko.

V obou případech je třeba vytvořit rámec pro management rizik. V tomto rámci je kalkulována pravděpodobnost, že taková situace nastane, a také očekávaný dopad na firmu a zbývající část dodavatelského řetězce. První pomoc přinese již jednoduchý systém se semaforem od nízkého rizika po vysoké s typickými scénáři a příslušnými doporučeními, jak postupovat.

Stáhnout white paper o Supply Chain Management

„Neznámá rizika“ naopak popisují těžko předvídatelné události, jako jsou živelní pohromy, náhlé politické nepokoje nebo pandemie, jako je COVID-19. Supply Chain Risk Management se pro oba scénáře obvykle dělí do fází identifikace, hodnocení, řízení a dohledu. V ideálním případě je třeba identifikovat a zdokumentovat rizika v každém kroku dodavatelského řetězce. Díky tomu lze odvodit závěry a doporučená řešení pro budoucí dodávky. Pro neznámá rizika je zapotřebí samostatná struktura a příprava. V první řadě je nutno připravit a vybavit vlastní personál. S pomocí školení zaměstnanců, stanovení standardů služeb a vytvoření strukturovaného dohledu, analýz a reportování lze ve firmě posílit povědomí o možných rizicích. Zaměstnanci by se například měli setkat s pozitivní reakcí, pokud otevřeně zmiňují možná rizika v dodavatelském řetězci. Navíc je třeba jasně komunikovat odpovědnosti a očekávání.

Tímto způsobem si budou všichni zúčastnění vědomi dopadů a hranice tolerance rizika v rámci firmy - a případná rizika budou mít rychlá řešení.

Minimalizace rizik v digitálním věku

Obrovské riziko je spojeno s nakládáním s právně závaznými smlouvami, dokumenty a předpisy. Právě nyní v době koronavirové krize se vyostřuje permanentní zápas mezi digitálním a analogovým světem. Velký počet různých IT systémů a telematických systémů i nejasná pravidla ochrany údajů a jejich ukládání staví zejména malé podniky před velké výzvy.

Pro zamezení všech těchto rizik by podniky měly co nejdříve implementovat jednotné, komplexní a uživatelsky přívětivé řešení, jehož cílem je přesně toto. 

Digitální pomocníci v Supply Chain Risk Management

Zmeškaná časová okna na nákladní rampě, dopravní zácpy, neočekávané problémy s formuláři v cizím jazyce, drahé jízdy naprázdno – typická rizika pro dopravce jsou dostatečně známa. Smart Logistics System od TIMOCOM pomáhá výrazně minimalizovat tato rizika v dodavatelském řetězci speditérům, řidičům, a tím také firmám z průmyslu a obchodu. Kromě zmiňovaných rizik lze z interních firemních statistik odvozovat také obchodní rozhodnutí. Budoucí rozhodnutí je pak možno přijímat objektivně, zlepšovat stávající obchodní vztahy a v případě potřeby vybrat nové obchodní partnery. 

Mohlo by Vás také zajímat:

Umělá inteligence a automatizace nabízí velkým a malým firmám konkurenční výhody

Práce v logistice – Supply Chain Manager

Logistika očkování proti covidu jako gigantický úkol pro dopravu

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru