Z logistiky 15.09.2020
4

Co dělat v případě neuhrazených faktur?

Stručný přehled Vašich práv a povinností v případě opožděných plateb.

Účetní hradí neuhrazené faktury.

Objednávka je vyexpedována a faktura vystavena. Platba na účtu ale chybí a Vy čekáte na svoje peníze?

V zájmu urychlení platebního styku přijala EU v roce 2011 příslušnou směrnici. V rámci celé Evropy upravuje, co musí platit v každé zemi EU v okamžiku, kdy dojde k prodlení platby.

Zde se dozvíte, co můžete dělat v případě neuhrazení platby, kdy byste se měli obrátit na inkasní kancelář a kdo hradí inkasní poplatky.

Směrnice fungují v právním systému EU tak, že členským státům ukládají, aby pravidla v nich obsažená provedly do vnitrostátního práva. To znamená, že EU stanoví, co musí Německo, Itálie, Španělsko atd. uzákonit nebo ve svých zákonech změnit. Díky tomu je zajištěno, že pro všechny občany Evropské unie platí stejný právní stav.

Právní stav, který zakládá směrnice 2011/7/EU a který platí ve všech členských státech, stanoví jasná práva a povinnosti, co dělat v případě nezaplacení faktury. To je důležité zejména pro takové mezinárodní odvětví, jakým logistika je. Zadavatelům a dodavatelům to podstatně usnadňuje jejich obchodní praxi.

Pro věřitele a dlužníky to znamená následující:

Pohledávky jsou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, splatné ihned. Musí být zaplaceny ve lhůtě splatnosti, v opačném případě nastává po uplynutí 30 dní prodlení.

Dříve se v dopravě a logistice stávalo, že se sjednávala delší splatnost. Splatnost delší než 60 dní je ale dovolena již jen ve výjimečných případech a musí být zakotvena ve smlouvě.

Věřitel může požadovat, aby úsilí a náklady spojené s vymáháním peněz zaplatil dlužník. Může se jednat o upomínku, náklady na právníka, kterého jste pověřili, nebo o inkasní službu. Pro věřitele to znamená, že může dlužníka nechat uhradit náklady na inkasní službu. Mezi další výdaje, které věřiteli vznikají, patří také administrativní a režijní výdaje. Od dlužníka lze také požadovat paušální částku ve výši 40 euro. Avšak v případě, že je požadována paušální částka 40 euro, započítají se do ní všechny výdaje (upomínka/inkaso/právník).

Věřitel pak může uplatnit další úroky z prodlení.

Podle směrnice EU lze dlužníkovi účtovat sazbu devět procent nad základní úrokovou sazbou. Při opožděné platbě to znamená kromě původně fakturované částky případně ještě další úroky. To platí při obchodech mezi dvěma firmami. Jedná-li se o fakturu soukromé osobě, pak toto ustanovení neplatí.

Tyto body je nutno splnit, aby platila výše uvedená práva:

Tato pravidla platí pro nákupy zboží a služeb. V případě výdajů, které nebyly předem smluvně sjednány, směrnice EU neplatí. Vzniknou-li například během přepravy škody, které mají být uhrazeny, pak se již nejedná o vlastní přepravní službu.

Uveďme konkrétní příklad: Řidič nákladního vozu při najíždění na nákladní rampu poškodí budovu. Příjemce zboží chce tuto škodu nahradit a vystaví fakturu. Řidič nákladního vozu vidí věc jinak a tuto fakturu nechce uhradit. V našem případě by byl dlužníkem. Dojde ke sporu. Věřitel je přesvědčen o svém právu a pověří inkasní službu.  V tomto případě nemohou být případné výdaje na inkaso uhrazeny.

Další příklad: Účetní chybně zaúčtovala fakturu a ta byla uhrazena dvakrát. Věřitel chce, aby druhá platba byla vrácena. To se však nestane. Věřitel pověří inkasní službu, aby druhou platbu vymáhala. Ani v tomto případě by nebylo možné uplatnit nárok na poplatek za inkaso, neboť se nejedná o původní službu. 

Sjednané datum platby je překročeno. Musí nastat prodlení platby a Vy musíte jasně oznámit, že po 30 kalendářních dnech jste neobdrželi platbu. Až potom lze přijmout další kroky a například pověřit inkasní službu.

Upomínka nebo podobná výzva k platbě již není nutná, je ale jistě vhodná. V případě, že faktura nebyla uhrazena během 30denní lhůty, není nutno liknavým zákazníkům již zasílat upomínku. Věřitel by v tomto případě nyní mohl věc předat právníkovi nebo inkasní službě.

Dlužník musí mít sídlo na území EU. To znamená, že je-li sídlo firmy mimo Evropskou unii a dojde ke sporu, lze samozřejmě inkasní kancelář pověřit. Náklady na její služby pak už ale nelze od dlužníka vymáhat.

Směrnice EU poskytuje podrobný přehled o tom, co se v obchodní praxi smí, může a musí. Je potřeba vytvořit jasná pravidla, která mají „od opožděných plateb odrazovat“, jak stanoví směrnice. Asi nejdůležitějším aspektem této směrnice je, že věřitelé mají nárok na úhradu svých škod souvisejících s opožděnou platbou - a to mimosoudně. Důležité také je, že pro lhůty splatnosti stanoví horní hranici 60 dní. Jejím proklamovaným cílem jsou rychlejší úhrady faktur.

Nestane-li se tak, můžete využít profesionální pomoc. Například inkasní služba od TIMOCOM Vám pomůže v jednání s liknavými plátci a v případě potřeby vystupuje jako neutrální prostředník. Alexander Oebel, právník společnosti TIMOCOM, k tomu říká: „U většiny případů se jedná o problémy v komunikaci mezi stranami, které pak způsobují nedorozumění.“ Neutrální instance může být prostředníkem, který vyjasní nesrovnalosti mezi obchodními partnery a ti pak mohou v budoucnu opět co nejlépe spolupracovat.

Zjistit více

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Zpožděná platba: Co dělat, když zákazník nezaplatí

FreightTech: Digitalizace mění logistiku

Základem silné Evropy je logistika bez hranic

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru