TimoCom Logo

Ve Vašem prohlížeči není aktivní JavaScript.

Rozsah funkcí těchto webových stránek je tímto omezen. Abyste mohli využívat všechny funkce v plném rozsahu, aktivujte v nastavení svého prohlížeče JavaScript.

TimoCom - Česky -Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Všeobecně

(1) Pro všechny dodávky a výkony z tohoto smluvního vztahu platí výhradně tyto podmínky. Podmínky uživatele jsou nezávazné i tehdy, pokud jim TimoCom výslovně neodporuje.
(2) TimoCom si vyhrazuje právo pozměnit či doplnit tyto podmínky ke konci každé zúčtovací periody. TimoCom informuje o změně výslovným upozorněním na formuláři faktury nebo v platformě. Za souhlas s těmito pozměněnými podmínkami ze strany uživatele se považuje skutečnost, kdy s nimi uživatel neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce nevyjádří svůj nesouhlas. Platba faktury bez výhrad se považuje za souhlas.
(3) Prohlášení ke smlouvě, dodatky a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pokud se smluvní strany dohodnou, že právo na užívání softwaru bude mít další subjekt, udělí druhá smluvní strana tomuto uživateli plnou moc pro přijímání prohlášení společnosti TimoCom.
(4) Jsou-li v této smlouvě zmiňovány osoby (např. uživatel), je tímto označením myšlena ženská i mužská forma tohoto označení.

2. Předmět smlouvy

(1) TimoCom bude uživateli za pravidelně hrazený poplatek poskytovat uživatelské právo k uživatelské platformě (licenci). Rozsah licence je sjednán individuální dohodou. TimoCom může dle vlastního uvážení umožnit uživateli přístup k této uživatelské platformě (platformě) pomocí softwaru, který uživatel nainstaluje, pomocí kombinace uživatelského jména a hesla, nebo pomocí rozhraní ke stávajícímu hardwarovému a softwarovému prostředí uživatele. Tato platforma je provozována na serverech připojených k internetu, které jsou dostupné výhradně pomocí online spojení.
Výjimkou je doba, kdy jsou servery používané TimoCom z technických či jiných, ze strany TimoCom neovlivnitelných důvodů nedostupné nebo kdy TimoCom provádí na serverech údržbu potřebnou k zajištění smluvního výkonu, při níž se při aktuálním stavu techniky nelze vyhnout případným poruchám. TimoCom omezí plánovanou údržbu a aktualizace dle možností na časy mimo pracovní dobu. Pracovní doba TimoCom je v pracovní dny pondělí až pátek od 07.30 do 18.00 hod. (UTC+1).
(2) Společnost TimoCom může dle vlastního uvážení poskytnout uživateli přístup k platformě formou softwaru ke stažení, např. z internetových stránek www.timocom.cz, nebo z obchodu App Store® společnosti Apple® či z obchodu Google Play™, nebo formou online registrace s uživatelským jménem a heslem. Uživatel bude své uživatelské údaje, zejména jemu přidělené uživatelské a přístupové oprávnění, údaje pro identifikaci a autentifikaci, přihlašovací jméno a hesla udržovat v tajnosti, chránit je před přístupem neoprávněných osob a zajistí jejich řádné používání. Stažení a instalace softwaru nejsou součástí služby TimoCom, uživatel je provede samostatně a na vlastní zodpovědnost.
(3) Výběr, nákup a instalaci potřebného hardwaru a softwaru zajistí výhradně uživatel na své riziko.
(4) TimoCom je oprávněn provádět v rámci dalšího vývoje a optimalizace svých produktů jejich změny, pokud tím nebudou omezeny podstatné výkonové vlastnosti produktů.

3. Užívací právo

(1) Užívací právo přiznávané touto smlouvou platí pro individuálně sjednaný počet samostatných přístupů (TimoCom Accounts) ve firmě uživatele na každou pobočku, samostatnou či nesamostatnou, k uživatelské platformě TimoCom a není přenosné na třetí osoby či jiné pobočky.
(2) Užívací právo platí pouze pro zadávání a získávání specifických komerčních dat v řádné obchodní činnosti. Všechny údaje musí být uvedeny pravdivě a na vyžádání musí být společnosti TimoCom doloženy. Nepřípustné je používání pro tyto účely nebo obsahy:
a) Zasílání nevyžádaných zpráv, tedy například spamu, hromadných poptávek, všeobecné reklamy a všeobecných nabídek.
b) Ilegální účely, nepravdivé údaje, podvodná nebo klamavá sdělení.
c) Porušování práv, například osobnostních práv, duševního vlastnictví nebo soukromé sféry třetích osob.
d) Shromažďování dat, zejména takových, která umožňují vytvoření profilu jiného uživatele.
e) Vkládání programových kódů, které ovlivňují funkci koncového zařízení nebo tohoto softwaru.
f) Obsahy, které TimoCom nebo třetí osoby, například jiné uživatele, omezují, obtěžují nebo jim škodí, jako například výzvy k bojkotu, řetězové dopisy, stalking, hrozby, urážky, pomluvy, diskriminace, projevy nenávisti, poškozování podnikatelské činnosti, vyjádření sexuálního charakteru, znázorňování brutality, násilí nebo nahoty.
g) Obsahy, které jsou v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy, nebo k jejichž předávání není uživatel oprávněn.
(3) Data poskytovaná platformou smí být extrahována výhradně prostřednictví integrované funkce export nebo tisk. Automatizované využívání platformy, ať formou rozhraní, cizího softwaru, scriptů či jiných pomůcek, které jsou odlišné od standardů běžných prohlížečů, jako jsou např. Chrome™, Firefox® nebo Internet Explorer, musí písemně schválit TimoCom.
(4) TimoCom si vyhrazuje právo přerušit spojení uživatele s uživatelskou platformou a vymazat data, pokud tím bude moci předejít nebo ukončit porušování platného práva či dobrých mravů. To samé platí v případech, kdy je existence software, aplikace nebo uživatelské platformy TimoCom technicky ohrožována uživatelem.
(5) Nedodrží-li uživatel smluvní povinnost, zejména povinnost dle čísla 3 (1) nebo (2), čísla 4 (1), čísla 5 (2), (4) nebo (5) nebo čísla 7 (2) nebo (3), či bude-li v prodlení s nápravou jiného porušení smlouvy dle domluvy, zbavuje tato skutečnost TimoCom jeho povinnosti plnění („Blokování“), ponechává však nárok na protislužbu.
(6) Za každý případ zaviněného porušení smlouvy v číslech 3 (1) nebo (2) nebo číslech 5 (2), (4) nebo (5) uhradí uživatel smluvní pokutu ve výši platby za dvanáct měsíců. Prokázání nižší škody zůstává uživateli vyhrazeno.

3a. Užívací právo k TC Profile®

(1) Platforma poskytuje uživateli, je-li sjednán, přístup do databáze TC Profile®. V této databázi může uživatel nahlížet do dostupných údajů o firmách třetích osob.
(2) Uživatel licence pro TC Profile® zde může navíc vkládat do databáze údaje o své firmě, do kterých mohou nahlížet třetí osoby. Přístup do rozšířených informací o firmách třetích osob získá uživatel po uložení svých vlastních rozšířených údajů o firmě.
(3) Databáze je nabízena k používání v obvyklém obchodním rozsahu v řádné obchodní činnosti. Kopírování celé databáze nebo jejich podstatných částí je z důvodu ochrany autorských práv zakázáno.
(4) Údaje musí být aktuální. Zjistí-li TimoCom, že údaje o uživateli jsou neúplné či chybné, může TimoCom daného uživatele o těchto chybách informovat. Pokud uživatel své údaje nedoplní nebo neopraví do 7 dnů po obdržení informace od TimoCom, je TimoCom uživatelem zmocněn, nikoliv však povinen, jeho údaje jeho jménem a na jeho zodpovědnost opravit či doplnit dle oficiálních údajů v obchodním či živnostenském rejstříku.
(5) Společnost TimoCom si vyhrazuje zablokovat při porušení výše uvedených odstavců (3) a (4), údaje uživatele a také přístup uživatele k databázi.
(6) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou bez udání důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Doba trvání smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o další měsíc, nebyla-li smlouva předtím jednou ze stran řádně vypovězena.

3b. Užívací právo k TC Truck&Cargo®

(1) Platforma umožňuje uživateli, je-li sjednáno, zadávání volných vozů a nabídek přeprav i hledání v nabídkách volných vozů a přeprav, pro mezinárodní silniční dopravu pomocí aplikace TC Truck&Cargo®.
(2) Neaktuální data musí být neprodleně vymazána. Zadání musí být učiněno úplně, jednoduchým písmem bez dodatečných mezer nebo jiných znaků sloužících pouze ke zvýraznění a se správnými údaji v určených zadávacích polích. TimoCom si vyhrazuje právo automaticky vymazat taková vložená data, která neodpovídající těmto kritériím resp. zadáním z čísla 3 odstavec 2.            
(3) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Doba platnosti smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, nebyla-li smlouva předtím jednou ze stran řádně vypovězena.

3c. Právo k užívání TC eMap®

(1) TC eMap® umožňuje, je-li sjednán, online přenos dat potřebných pro zobrazení map a výpočet tras k uživateli. Veškeré zobrazené mapy – stejně jako všechny zeměpisné mapy – podléhají trvalým změnám a nikdy nejsou úplným obrazem skutečnosti. TimoCom tedy není povinen zajistit správnost zobrazených map a ostatních dat. Plnění TimoCom se omezuje na poskytování, zpracování a vizualizaci dat pro uživatele.
(2) Data a informace zobrazené v TC eMap® jsou nakupovány od třetích osob. TimoCom si tedy vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že mu nebudou příslušná data dodána správně a včas, ledaže by uživatel prokázal zavinění TimoCom.
(3) Program vyhledává cíle dle zadaných místních názvů. Výsledky vyhledávání proto mohou obsahovat i podobné místní názvy nebo název může být ve výsledcích uveden několikrát. TimoCom nezaručuje, že program automaticky vybere správné požadované místo. TimoCom také nepřebírá záruky za správnost a úplnost všech souvisejících údajů, jako jsou například poštovní směrovací čísla, názvy ulic či jiné doplňující informace. Mapy podléhají trvalým změnám, které se řídí aktuálním stavem techniky. TimoCom neručí za údaje ani za bezchybnost a kvalitu map.
(4) Mapový materiál a ostatní související údaje (mapy) jsou nakupovány od poskytovatelů licencí. Mapy a funkce jsou chráněny autorským právem a jsou výhradním majetkem TimoCom a/nebo poskytovatele licence a partnerů a jsou chráněny dalšími zákony země, ve které jsou používány. TimoCom poskytuje uživateli nepřenosnou, nevýhradní sublicenci na používání map, které jsou používány v produktech TimoCom, výhradně pro interní použití uživatelem. Uživatel nesmí mapy kopírovat, rozebírat, extrahovat, pozměňovat nebo vyrábět produkty z nich odvozené. Uživatel nesmí zcela ani částečně extrahovat zdrojový kód, zdrojové soubory ani strukturu map či se o takovouto extrakci pokoušet dekódováním, rozkladem, dekompilací či jinými způsoby. Uživatel nesmí produkty používat k provozování firmy poskytující služby ani k jiným účelům, které zahrnují zpracování map jinými osobami nebo jednotkami. Uživatel nezískává žádná vlastnická práva, tato práva zůstávají u poskytovatelů licencí. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dat nebo o výhradě vlastnictví v mapách nebo na nich nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.
(5) Zvýší-li dodavatelé vůči TimoCom ceny platné při uzavření této smlouvy, vyhrazuje si TimoCom právo zvýšit vůči uživateli odpovídajícím způsobem ceny zpoplatněných licencí. Zvýšení ceny nabývá účinnosti 2 týdny k prvnímu dni následující měsíce po obdržení prohlášení. Překročí-li zvýšení ceny za používání TC eMap® stanovené TimoComem 10% během jednoho kalendářního roku, má uživatel právo na mimořádnou výpověď, které může využít do 2 týdnů po sdělení informace o zvýšení ceny.
(6) TimoCom si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení upravovat, rozšiřovat, mazat zobrazení map a datové prvky a měnit jejich kategorizaci, včetně schopností a specifikací pro zobrazení map a doplňkových funkcí vztahujících se k mapám. TimoCom není povinen dodávat či provádět údržbu, odstraňování vad, opravy (patch), aktualizace (updates) nebo vylepšení (upgrades).
(7) Současně platí také tyto podmínky pro koncové uživatele (Podmínky používání služeb HERE)
(8) Smluvní vztah týkající se zpoplatněných licencí začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy, kterou mohou obě strany vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ke konci kalendářního měsíce. Doba platnosti smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud smlouva nebyla předtím jednou ze stran řádně vypovězena.

3d. Právo na užívání funkce sledování vozidel v TC eMap®

(1) Je-li sjednáno, platforma umožňuje uživateli přístup k funkci sledování vozidel v TC eMap®. Pomocí této funkce může uživatel přenášet dostupná data o svých vlastních vozidlech, jako např. údaje o poloze ze systému GPS (Global Positioning Systems), z lokalizačních přístrojů do platformy TimoCom (upload), tato data si takto může sám neomezeně zobrazovat a zároveň povolit ostatním uživatelům platformy (pozorovatelům) zobrazování těchto dat formou časově omezeného oprávnění. Zároveň platforma umožňuje pozorovatelům, aby si zobrazili údaje z lokalizačních přístrojů ve vozidlech ostatních uživatelů, jakmile pro takovéto zobrazení získají příslušné oprávnění. Nezbytnou podmínkou pro zobrazování těchto dat je licence k aplikaci TC eMap® a také smlouva s některým z poskytovatelů telematiky pro přenášení dat (upload).
(2) Uživatel se zavazuje, že pokud pozorovateli přislíbí zobrazování údajů z lokalizačního přístroje svého vozidla, zajistí nepřetržité poskytování těchto dat během celého období tak, aby to bylo v souladu aktuálním stavem techniky. Uživatel sám zodpovídá za správné a včasné předání dat TimoComu.
(3) Používání a zpracování dat z lokalizačních přístrojů v cizích vozidlech, které nejsou v trvalém nájmu nebo leasingu uživatele, je zakázáno, pokud k němu nedochází v rámci oprávnění dle odstavce 1 výše mezi dvěma uživateli softwaru. Uživatel zejména nesmí přenášet data z lokalizačních přístrojů subdodavatelů, kteří pro uživatele pravidelně resp. trvale pracují. V případě provinění proti tomuto odstavci je TimoCom oprávněn data příslušného lokalizačního přístroje zablokovat.
(4) Uživatel zodpovídá za využívání softwaru v souladu s předpisy na ochranu údajů. Uživatel se zavazuje, že bude při získávání, zpracování a používání dat prostřednictvím softwaru dodržovat všechna relevantní ustanovení na ochranu údajů dle platného práva. Zejména platí, že údaje o poloze smí být využity výhradně pro koordinaci nasazení sledovaného vozidla resp. sledovaných lokalizačních přístrojů v rámci účelu, který nabízená služba sleduje. V rámci této služby je nepřípustné označovat lokalizační přístroje jmény fyzických osob (např. jménem řidiče).
(5) Uživatel souhlasí s tím, aby TimoCom získával, zpracovával a používal data upravená prostřednictvím TC eMap (zejména údaje o poloze). Uživatel může svůj souhlas se získáváním, zpracováním, uložením a využíváním dat zpracovávaných softwarem (zejména údajů o poloze) kdykoliv zrušit, přičemž toto zrušení nemá zpětnou platnost. Zrušení tohoto souhlasu nemá vliv na existenci smlouvy a na platební povinnost uživatele. Uživatel uznává, že TimoCom nemusí být v důsledku takovéhoto zrušení nadále schopen umožňovat další využívání funkce sledování vozidel.
a) Uživatel informuje před zahájením užívání všechny osoby vybavené lokalizačním přístrojem o udělení souhlasu ke zpracování dat společností TimoCom, o druhu zpracovávaných dat, účelu a době trvání zpracování, o firmách podílejících se na zpracování dat a také o možnosti přenášení dat ukončit.
b) Je-li dle zákonů, jimž uživatel podléhá, zapotřebí souhlas osob vybavených lokalizačním přístrojem, pak uživatel zajistí, aby byly v písemné podobě k dispozici všechny potřebné souhlasy nebo jejich alternativy přípustné dle příslušného platného práva (např. podnikové smlouvy). Uživatel musí pro TimoCom uschovat příslušné doklady po dobu dvou let od ukončení platnosti smlouvy a na vyžádání poskytnout originál.
(6) Pozorovatel zodpovídá za využívání softwaru v souladu s předpisy na ochranu údajů. Pozorovatel se zavazuje, že bude při získávání, zpracování a využívání dat prostřednictvím softwaru dodržovat veškerá relevantní ustanovení na ochranu dat dle platného práva. Zejména platí, že údaje o poloze smí být používány výhradně pro koordinaci nasazení lokalizovaných vozidel resp. lokalizačních přístrojů v rámci účelů sledovaných poskytovanou službou. Každé využití dat mimo tento účel je nepřípustné.
(7) Pokud pozorovatel resp. uživatel poruší předpisy na ochranu údajů, zejména výše uvedená ustanovení odstavců 4, 5 a 6, je TimoCom oprávněn s okamžitou platností smlouvu s pozorovatelem resp. s uživatelem vypovědět. Pozorovatel resp. uživatel zbavuje TimoCom veškerých nároků, které vyplynou z nedodržení předpisů na ochranu údajů pozorovatelem resp. uživatelem, zejména z nedodržení výše uvedených odstavců 4, 5 resp. 6., či s takovýmto nedodržením budou souviset.
(8) Zpoplatněný smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy ze strany TimoCom a obě strany jej mohou řádně vypovědět ve lhůtě 14 dnů ke konci kalendářního měsíce. Doba platnosti smlouvy je 1 měsíc a prodlužuje se vždy o další 1 měsíc, pokud smlouva nebyla předtím některou ze stran řádně vypovězena.

3e. Užívací právo na TC eBid®

(1) Platforma poskytuje uživateli, je-li sjednáno, přístup do aplikace TC eBid®, pomocí které může uživatel vypisovat dlouhodobé zakázky z oblasti přepravy a logistiky pro jím vybranou cílovou skupinu (zadavatel), resp. může předkládat nabídky k určitému výběrovému řízení (účastník). Aplikace umožňuje uživateli popisovat nabídky a za účelem přípravy smlouvy, kterou uzavírá na vlastní zodpovědnost, tyto nabídky shromažďovat, zpracovávat a předávat dále.
(2) Zadavateli vzniká uživatelské právo v okamžiku obdržení platby za první fakturu TimoCom nebo poskytnutím přístupu k aplikaci ze strany TimoCom.
(3) Výběrové řízení není závaznou objednávkou, nýbrž výzvou k předložení nabídek. Zadavatel se zavazuje uvést o výkonu úplné a správné údaje. Smlouva se uzavírá přímo mezi účastníkem a zadavatelem bez smluvní účasti TimoCom.
(4) Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 1 měsíce po uplynutí platnosti výběrového řízení.
(5) TimoCom si vyhrazuje právo prověřit právoplatnost, úplnost a přesvědčivost nabídek výběrových řízení po dobu 2 celých pracovních dnů od jejich vložení, stejně jako nabídek účastníků. Nabídka nebude shledána právoplatnou zejména tehdy, bude-li v rozporu s platným právem nebo úředními zákazy, s ochrannými právy třetích osob či s dobrými mravy. Nabídka bude považována za neúplnou, budou-li v ní chybět důležité součásti smlouvy nebo nutné informace, jako například informace o potřebných povoleních či licencích nutných k realizaci. Nabídka bude například považována za nepřesvědčivou, převažuje-li u ní reklamní charakter nebo nabízí-li pouze jednu jednotlivou přepravu.
(6) Zjistí-li TimoCom byť teprve dodatečně, že zadavatel nebo účastník porušili odstavec 5, je TimoCom oprávněn nabídku z aplikace vymazat, zastavit ji či ji vůbec nezveřejnit, ponechává si však právo na protiplnění.
(7) TimoCom si vyhrazuje zveřejnit v aplikaci nabídky pouze takového zadavatele, který disponuje minimálně průměrným hodnocením bonity renomovaného poskytovatele ekonomických informací a o kterém nejsou známy žádné okolnosti, které by konkrétně ohrozily finanční realizaci nabídek. Průměrné hodnocení bonity odpovídá například indexu vyššímu než 300 sdružení Creditreform e.V. v Německu, hodnocení „B“ společnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG nebo „R“ společnosti Coface AG v Evropě. Pokud bonita zadavatele během doby platnosti nabídek klesne pod tuto hodnotu nebo její ekvivalent nebo dozví-li se TimoCom o okolnostech, které konkrétně ohrožují pozdější platbu za zadávané výkony, může TimoCom nabídku v okamžiku zjištění tohoto horšího hodnocení ukončit či do doby odstranění omezené bonity suspendovat.
(8) TimoCom je oprávněn předávat nabídky k určitému výběrovému řízení nebo vyhodnocení výběrového řízení postupně za úhradu pohledávky TimoCom vůči tomuto výběrovému řízení.
(9) TimoCom vyhradí zvláštní prostor pro věcné dotazy potenciálních účastníků týkající se konkrétního výběrového řízení. TimoCom zůstává vyhrazena možnost prodloužit lhůtu výběrového řízení o dobu, o kterou se prodlouží odpověď nad rámec 1 pracovního dne. TimoCom si dále vyhrazuje právo vymazat takové záznamy, které brání jiným uživatelům v užívání tím, že například
- neslouží k vyjasnění věcných otázek týkajících se konkrétního výběrového řízení,
- jsou reklamního charakteru, nebo
- mohou znevážit jiné účastníky.
(10) Za všechny údaje a nabídky uživatele v rámci jednoho výběrového řízení, které TimoCom zveřejňuje nebo předává dál prostřednictvím aplikace, zodpovídá výhradně tento uživatel. TimoCom nepřebírá žádné záruky za tyto údaje nebo za plnění takto vzniklých smluv či dohod o důvěrném nakládání s informacemi a sám se nestává smluvní stranou. TimoCom nepřebírá žádné záruky za údaje a výkonnost účastníků, zejména byli-li tito pozváni na přání zadavatele.
(11) TimoCom si vyhrazuje právo vymazat nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, pokud se dozví o skutečnostech, které konkrétně ohrožují výkonnost účastníka resp. mu zákonem či úředně zakazují, aby výkon, který je předmětem výběrového řízení, sám prováděl. TimoCom smí vymazat také nabídky účastníků nebo je nepředávat dál, kteří nejednají vlastním jménem a na vlastní účet.
(12) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů před koncem kalendářního měsíce. Doba platnosti smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, nebyla-li smlouva předtím jednou ze stran řádně vypovězena. Alternativně lze smlouvu založit jednorázově, tato smlouva je pak platná do ukončení výběrového řízení a k jejímu ukončení není zapotřebí zvláštní výpovědi. Užívací právo účastníka, který byl zadavatelem pozván k účasti na některém výběrovém řízení, končí s uplynutím lhůty výběrového řízení, přičemž není zapotřebí zvláštní výpovědi, v jiných případech s užívacím právem ze stávající licenční smlouvy.
(13) TimoCom je oprávněn zvýšit poplatek za užívání v případě nárůstu indexu spotřebitelských cen pro EU (HVPI) stanovovaného Evropskou komisí (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) v souladu s nařízením EU č. 1921/2001, základ 2005 = 100 bodů, oproti indexu platnému v době uzavření smlouvy, a to ve stejném (procentuálně přepočteném) poměru, aniž by k tomu bylo zapotřebí zvláštního prohlášení o změně ceny ze strany TimoCom. Rozhodující je vždy změna, kterou sdělí Evropská komise v měsíci říjnu. Změna je účinná k 1. lednu následujícího roku. V případě poklesu indexu spotřebitelských cen se snižuje poplatek za užívání ve stejném (procentuálně přepočteném) poměru automaticky s účinností k 1. lednu následujícího roku. Příslušná cena platí jako pevná cena na 1 kalendářní rok. Úprava se uplatňuje ročně.

3f. Právo na užívání burzy skladových prostor

(1) Platforma umožňuje uživateli - je-li sjednáno - nabízet volné skladové kapacity a nahlížet do nabízených skladových kapacit. Nabídky mohou být zveřejňovány jak prostřednictvím platformy, tak prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek TimoCom, či stránek www.portatio.com.
(2) Neaktuální údaje musí být okamžitě vymazány. Údaje musí být správně zadány do určených zadávacích polí, zadání musí být úplné, provedené obyčejným písmem bez dodatečných mezer a jiných znaků určených výhradně ke zvýraznění. TimoCom si vyhrazuje právo automaticky vymazat data, jejichž zadání nesplňuje tato kritéria resp. ustanovení bodu 3 odstavec 2.
(3) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou řádně vypovědět bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Doba platnosti smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, nebyla-li smlouva předtím jednou ze stran řádně vypovězena.

3g. Užívací právo pro funkci Messenger

(1) Je-li sjednána funkce Messenger, je uživateli umožněno zasílat v rámci uživatelské platformy zprávy jinému uživateli, který má tuto funkci také registrovanou.
(2) Funkce Messenger není náhradou za všeobecné veřejné komunikační prostředky a zejména není vhodná k zasílání nouzových volání či podobných alarmujících zpráv příslušným orgánům a úřadům.
(3) Pro používání této funkce je nutno zřídit a spravovat uživatelský profil. Po zřízení funkce Messenger může být na uživatelské platformě zobrazeno, že je uživatel připraven pro příjem zpráv. Za obsahy zaslaných zpráv zodpovídá výhradně příslušný registrovaný uživatel. Zaslané zprávy nepředstavují názor firmy TimoCom, se zaslanými zprávami TimoCom nevyjadřuje svůj souhlas, ani si je nepřivlastňuje.
(4) Společnost TimoCom v rámci zřízení a využívání funkce Messenger shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní a technické údaje uživatele, zprávy a také informace, které uživatel ve svém profilu sám zpřístupní třetím osobám. Tyto údaje bude TimoCom používat k následujícím účelům:

  • kontrola identity uživatele
  • zřízení a poskytování sjednané služby
  • zajištění dodržování těchto podmínek užívání
  • realizace transakcí iniciovaných uživatelem
  • plnění zákonných povinností nebo vynutitelných úředních či soudních nařízení

(5) TimoCom neručí za to, že zpráva bude jejímu adresátovi doručena. Stejně tak neručí za to, že osoba uvedená jako odesílatel nebo příjemce zprávy, je skutečně tou osobou, která zprávy odesílá nebo přijímá.
(6) TimoCom si vyhrazuje právo, není to však jeho povinnost, kontrolovat při dodržování telekomunikačního tajemství zprávy uživatele, a v případě porušení bodu 3 (2) těchto podmínek tyto zprávy či údaje uživatele blokovat, nebo mu zablokovat přístup k funkci Messenger.
(7) Používáním funkce Messenger vyjadřuje uživatel svůj souhlas s tím, že zprávy, které jejím prostřednictvím odesílá, může TimoCom uložit na dobu minimálně 3 měsíců na server za účelem jejich předání příslušnému uživateli, kterému je následně umožněno zprávu zobrazit. Přitom je TimoCom povinen dodržovat telekomunikační tajemství. TimoCom ponechá zprávu pro uživatele na serveru do té doby, dokud nebude na přání všech uživatelů zapojených do komunikace vymazána, nebo dokud od vytvoření a odeslání zprávy neuplynou minimálně 3 měsíce, není-li zákonem, soudním či úředním nařízením stanoveno, povoleno nebo vykonatelně nařízeno jinak. Po uplynutí minimální doby uložení musí uživatel počítat s vymazáním zprávy bez dalšího upozornění.
(8) Dodržování případných povinností k uchovávání zpráv přísluší výhradně uživateli. K tomu účelu má k dispozici funkci tisku, která mu umožňuje oddělené ukládání zpráv.
(9) Uživatel zodpovídá za používání funkce Messenger v souladu s normami upravujícími ochranu údajů. Uživatel je povinen dodržovat při shromažďování, zpracování a používání dat pomocí funkce Messenger veškerá relevantní ustanovení platného práva týkajícího se ochrany údajů. Jakékoliv používání dat mimo tento účel je nepřípustné. Uživatel zbavuje TimoCom veškerých nároků, které by vyplývaly z nedodržení ustanovení na ochranu dat, nebo by s tímto nedodržením souvisely.
(10) Uživatel může svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním, uložením a použitím dat zpracovávaných funkcí Messenger kdykoliv u TimoCom odvolat, přičemž toto odvolání má účinnost do budoucna. Odvolání se nedotýká existence smlouvy a platební povinnosti uživatele. Uživatel akceptuje, že TimoCom nemusí být v důsledku tohoto odvolání schopen dále umožňovat používání funkce Messenger.
(11) Zpoplatněný smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy společností TimoCom a obě strany jej mohou bez uvedení důvodů řádně vypovědět ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud ji jedna ze stran předtím řádně nevypoví.

3h. TC Connect

(1) TC Connect umožňuje uživateli, je-li sjednáno, vytvořit spojení mezi uživatelem používaným softwarem pro management přeprav (dále TMS) a platformou. TC Connect přitom plní funkci rozhraní, s jehož pomocí probíhá výměna dat mezi TMS uživatele a platformou.
(2) Grafické uživatelské prostředí není součástí. Pro zobrazení obsahů platformy může být zapotřebí uzavření dohody o dalších licencích.
(3) Propojení stávajícího TMS uživatele s tímto rozhraním a tedy s platformou provede uživatel na vlastní zodpovědnost. TimoCom může uživateli v tomto ohledu pomoci tak, že mu poskytne technický popis rozhraní. Technický popis rozhraní není součástí smlouvy. Není zaručeno, že technický popis rozhraní bude použitelný bez předchozích znalostí o rozhraních.
(4) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou vypovědět bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

3i. Užívací právo pro „DMS" (Document management system)

(1) Platforma umožňuje uživateli, je-li sjednáno, přístup k DMS, s nímž uživatel může do platformy TimoCom ukládat vlastní dokumenty (upload) a tyto dokumenty dát k dispozici ostatním uživatelům platformy k nahlédnutí. TimoCom si vyhrazuje právo na omezení výkonu vzhledem k formátu, objemu a množství dokumentů.
(2) Dokumenty nahrané uživatelem budou v kódované podobě uloženy v EU. Autorizovaní uživatelé mohou data získat jejich stažením, přičemž práva k těmto datům zůstávají vyhrazena uživateli, který je nahrál. Uživatel, který data nahrál, souhlasí se sběrem, zpracováním a používáním dat generovaných prostřednictvím DMS ze strany TimoCom.
(3) Technologie a funkce DMS jsou chráněny autorským právem a jsou výhradním vlastnictvím společnosti TimoCom a jejích poskytovatelů licencí a chráněny mezinárodními smlouvami a jinými zákony země, ve které jsou používány.
(4) Společnost TimoCom je vůči uživateli zbavena povinnosti plnění, pokud úložiště nebude dostupné z důvodu, za který zodpovídá třetí poskytovatel licence nebo za který není zodpovědná společnost TimoCom, a to i po dobu nedostupnosti dle čísla 2 odstavec 1 těchto podmínek. Uživatel bude o takovýchto výpadcích neprodleně informován a za toto období bude také zbaven povinnosti protiplnění.
(5) Uživatel sám odpovídá za používání svého přístupu k DMS, zdrží se jakéhokoliv neoprávněného používání a každého pokusu o neoprávněné stahování dat, sám nebo prostřednictvím třetích osob, ani nebude zasahovat do systémů platformy. V takovýchto případech hradí vzniklé náklady včetně všech výdajů, které společnosti TimoCom vzniknou v důsledku kontroly zařízení a/nebo které souvisí s vadami a poruchami, za něž odpovídá uživatel. Uživatel musí společnost TimoCom neprodleně informovat o možnostech přístupu neoprávněných třetích osob k produktům nebo o jiném jemu známém nebo domnělém porušení bezpečnosti dat a také neprodleně a pro TimoCom zdarma poskytnout veškerou jinou účelnou součinnost, zejména bude-li k tomu ze strany TimoCom vyzván a potřebná opatření nebudou překračovat přiměřené náklady.
(6) Před nahráním dokumentů musí uživatel zkontrolovat, zda tyto dokumenty nevykazují škodlivé obsahy, zejména s použitím antivirových programů odpovídajících aktuálnímu stavu techniky provést kontrolu přítomnosti škodlivého softwaru.
(7) Uživatel může svůj souhlas se sběrem, zpracováním, uložením a použitím dat zpracovávaných prostřednictvím DMS kdykoliv s účinností do budoucna vůči společnosti TimoCom odvolat. Odvolání se nedotýká existence smlouvy a platební povinnosti uživatele. Uživatel uznává, že společnost TimoCom nebude v důsledku takovéhoto odvolání již schopna dále umožnit používání DMS.
(8) Uživatel odpovídá za nakládání s dokumenty v souladu s předpisy na ochranu údajů a zavazuje se dodržovat předpisy na ochranu údajů dle aktuálně platného práva.
(9) V případě porušení ustanovení na ochranu údajů, zejména porušení výše uvedeného odstavce (8), je společnost TimoCom oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitou platností. Uživatel zbavuje společnost TimoCom veškerých nároků, které vyplývají nebo souvisí s nedodržováním ustanovení na ochranu údajů, smluvních a jiných zákonných ustanovení.
(10) DMS není náhradou elektronického archivu, zejména se nejedná o zabezpečenou, časově neomezenou úschovu dokumentů ze strany TimoCom. Dodržování případných archivačních povinností ohledně sdělení přísluší výhradně uživateli. Při ukončení uživatelského práva musí uživatel počítat s vymazáním jím nahraných dokumentů bez dalšího oznámení.
(11) Smluvní vztah začíná písemným přijetím nebo podpisem licenční smlouvy a obě strany jej mohou vypovědět bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ke konci kalendářního měsíce. Platnost smlouvy činí 1 měsíc a prodlužuje se vždy o 1 měsíc, pokud jedna ze stran smlouvu řádně nevypoví.

4. Poplatek za užívání

(1) Poplatek za užívání je splatný vždy předem na začátku období užívání a TimoCom jej musí obdržet nejpozději ke třetímu pracovnímu dni příslušného období užívání. Faktury za dodatečné výkony poskytnuté TimoCom jsou splatné okamžitě. Náklady spojené s platbou hradí v plné výši uživatel s výjimkou zákonné úpravy pro SEPA platby.
(2) Právo uživatele na započítání nebo zadržení jeho plateb z důvodu protinároků je vyloučeno, ledažeby se jednalo o nesporné protipohledávky či protipohledávky, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto.
(3) Pokud TimoCom přiznal slevu uživateli, který si předplatil na předem určené časové období licenční poplatky, a pokud zákazník podá před uplynutím tohoto období řádnou výpověď, bude mu sleva zpětně zrušena. To samé platí, je-li smlouva vypovězena ze strany TimoCom z důležitého důvodu.
(4) TimoCom je oprávněn zvyšovat každoročně přiměřeně cenu licence, pokud nebyla na příslušné období výslovně sjednána záruka ceny. TimoCom oznámí zvýšení ceny v textové podobě minimálně 4 týdny předem. Pokud zvýšení ceny činí více než 5 % v porovnání s uplynulým kalendářním rokem, má zákazník právo na mimořádnou výpověď s lhůtou 14 dnů od okamžiku, od kterého platí zvýšená cena.
Zrušení slevy či uplynutí časově omezeného zvláštního ujednání není považováno za zvýšení ceny ve smyslu tohoto ustanovení. Pokud TimoCom jednou či opakovaně nevyužije svého práva na zvýšení ceny, neznamená to, že se vzdává tohoto práva jako takového. Zálohová platba neznamená záruku ceny na období, na které byla učiněna.

5. Rovnoprávné jednání, sublicence, ochranná práva, ochrana dat

(1) Software umožňuje uživateli přístup k uživatelské platformě společně s dalšími uživateli bez nároku na upřednostnění před ostatními uživateli.
(2) Tato licenční smlouva neopravňuje k udělení sublicencí nebo k předávání dat a možností užívaní nabytých s tímto software třetím osobám, zejména neopravňuje k využívání software pro vlastní ochranná práva týkající se elektronického zpracování dat. Software a jeho zdrojový kód jsou chráněny autorskými právy. Software zůstává majetkem TimoCom. Je možné, že software obsahuje kódy, které jsou v duševním vlastnictví třetích osob, včetně odkazů na tyto kódy například v podobě linků. Tyto kódy jsou uživateli propůjčeny formou licence na základě licenčních smluv či ustanovení příslušné třetí osoby. Uživatel akceptuje platnost těchto licenčních smluv nebo ustanovení.
(3) Uživatel je povinen informovat TimoCom o každém užívání třetími osobami, o kterém se dozví a které je porušením pravidel užívání dle této smlouvy, či o tvrzených nárocích třetích osob proti jeho užívání nebo vůči TimoCom, aby umožnil okamžitou právní obhajobu.
(4) Uživatel nemá nárok na průběžné poradenství týkající se software, na dodávky aktualizací nebo dalších datových nosičů, zejména nemá nárok na zdrojový kód, dekompilaci, disassemblování nebo pozměnění softwaru. Uživateli se zakazuje používání licencovaného software pro jeho další vývoj, pozměněné verze nebo pořizování kopií ve prospěch třetích osob, i jiných uživatelů. Pro každé používání nad sjednaný rámec, ať formou kopií, paralelního nebo střídavého používání na různých pracovních místech či ve prospěch různých firem a/nebo poboček je zapotřebí písemně sjednat další zpoplatněné licence.
(5) Uživatel musí TimoCom neprodleně informovat o každé změně, která se týká firmy a která je relevantní pro obchodní či živnostenský rejstřík. Týká se to zejména změn formy společnosti, změn adresy či vystoupení nebo přistoupení osob oprávněných k zastupování firmy a zapsaných v obchodním nebo živnostenském rejstříku.
(6) Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, aby TimoCom uložil technické údaje uživatele za účelem bezpečnosti dat a pro zlepšení přenosu dat.
(7) Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby TimoCom uložil obchodní údaje o uživateli za účelem uzavření smlouvy a její realizace a také aby si o uživateli vyžádal informace u renomovaných společností poskytujících ekonomické údaje o firmách.
(8) Uživatel prohlašuje, že souhlasí, aby TimoCom předal údaje o uživateli dceřiným nebo partnerským firmám za účelem plnění licenční smlouvy nebo servisních smluv. V současnosti se jedná o tyto firmy: TimoCom SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- 75008 Paris; TimoCom Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- 08328 Alella/Bacelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU- 8000 Székesfehérvár, D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL- 64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemerstr. 2-4, DE-40699 Erkrath.
Tyto firmy získávají a zpracovávají údaje o uživateli výhradně z pověření TimoCom, dle jeho pokynů a TimoCom je zavázal k dodržování platných předpisů na ochranu údajů.
Údaje o uživatelích mohou být předávány třetím osobám také v případech, kdy tak stanoví zákonné předpisy, v případech vykonatelných úředních nebo soudních nařízení a také pro zamezení a potírání trestné činnosti nebo v případě porušování těchto licenčních podmínek.
(9) TimoCom upozorňuje, že podle § 28a odstavec 1 č. 5 Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) jsou údaje o pohledávkách uhrazených po splatnosti, sjednané smluvním vztahem, předávány společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v případě, že tyto pohledávky mohou na základě smluvního vztahu vést k jeho okamžité výpovědi a dlužná částka nebyla ve Vámi známé lhůtě splatnosti uhrazena. Další informace o SCHUFA najdete na www.meineSCHUFA.de

6. Záruky a garance

(1) TimoCom zodpovídá výhradně za to, že platforma je vhodná pro užívání ve sjednaném rozsahu. Informace obsažené v popisech produktu, v prospektech a v pokynech pro uživatele poskytnutých TimoCom představují nezávazná doporučení. Další záruky ze strany TimoCom jsou vyloučeny. TimoCom zejména nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost dat vložených jinými uživateli, ani za kompatibilitu platformy s informačními technologiemi uživatele nebo s používanými způsoby datové komunikace.
(2) Vytvoření hyperlinků a informace na internetových stránkách třetích osob přístupné prostřednictvím hyperlinků z domovské stránky TimoCom nejsou součástí smluvních výkonů. Tyto informace také neslouží k bližšímu popisu povinných plnění. Vytvořené hyperlinky resp. stránky přístupné prostřednictvím těchto hyperlinků nejsou trvale kontrolovány, TimoCom tedy nepřebírá žádné záruky za jejich obsah a správnost.
(3) TimoCom neručí za škody, které si mezi sebou způsobí různí uživatelé, ať ztrátou dat či chybou při jejich přenosu dat nebo jiným způsobem. TimoCom také neručí za škodlivý software nebo programové kódy (viry, trojští koně, červi atd.), které na uživatelskou platformu nahrají uživatelé nebo je sem přenesou v přílohách či popisech svých nabídek a odtud rozšíří. Uživatel přímo ručí za to, že nebude přenášet škodlivý software.
(4) TimoCom není smluvním partnerem ani zprostředkovatelem smlouvy uzavřené pomocí platformy, ani není poslem relevantního prohlášení. TimoCom proto žádným způsobem neručí za řádnou realizaci smluv sjednaných mezi uživateli. Uživatel zkontroluje v rámci své povinnosti odborné péče správnost dat a údajů, které obdržel od třetích osob.
(5) Uživatel zprošťuje TimoCom všech závazků, které vzniknou tak, že uživatel nebude platformu používat v souladu s jejím účelem dle této smlouvy. TimoCom analogicky uzavírá stejné dohody s ostatními uživateli a (po přednostním uspokojení vlastních nároků na náhradu škody TimoCom) případně postoupí uživateli  případné nároky na náhradu škody vůči ostatním uživatelům pro pokrytí škody.
(6) Nebezpečí nepředání nebo chybného předání dat přechází na uživatele v okamžiku, kdy data opustí oblast vlivu TimoCom.
(7) Omezení a výluky záruk za škody uživatele dle této smlouvy neplatí v případech
a) úmyslného nebo hrubě nedbalého zavinění ze strany TimoCom, jeho zákonných zástupců nebo pověřenců,
b) zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti, které ohrožuje dosažení účelu smlouvy,
c) ručení z důvodu úskoku nebo přiznání záruk,
d) ručení dle kogentního práva, jako je například Zákon o ručení za produkt nebo
e) ručení za zaviněnou újmu na životě, těle či zdraví
ze strany TimoCom, jeho zákonných zástupců či pověřenců.
(8) Je-li uživatel podnikatel, je ručení v případech výše uvedeného odstavce 7 písm. a) a b) při hrubé nedbalosti omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy. Za ztrátu dat, programů nebo jejich obnovu v důsledku používání platformy zodpovídá TimoCom v případech výše uvedeného odstavce 7 písm. a) a b) pouze natolik, nakolik nebylo možné se této ztrátě u uživatele vyhnout pomocí přiměřených preventivních opatření, jako je například pravidelné zálohování dat.
(9) Součásti platformy, které jsou označeny jako "BETA" nebo "BETA verze", představují zásadně nehotový produkt ve smyslu vhodnosti ke každodennímu používání, který sice obsahuje všechny důležité funkce, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita je ještě nedostatečná, protože dle zkušeností nelze před zveřejněním simulovat všechna hardwarová a softwarová prostředí resp. chování uživatelů. TimoCom tedy poskytuje takovéto BETA součásti platformy pouze k nezávazným účelům testování, u nichž jsou nezbytné informace od uživatelů o zkušenostech s používáním platformy. Nelze zaručit vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovat závažné chyby. Uživatel uznává, že jsou vyloučeny záruky TimoCom v tomto směru, a také je vyloučena záruka za výpadek systému, ztrátu dat, škody způsobené vadou a za následné škody nebo za ušlý zisk. Uživatel provede před instalací a použitím BETA součástí platformy kompletní zálohování dat.

7. Reklamace

(1) Obdrží-li TimoCom informace o uživateli, podle kterých uživatel zaviněně porušil své povinnosti z přepravní smlouvy, z této smlouvy či dle jiného platného práva (níže: stížnost), je TimoCom oprávněn, nikoliv však povinen, tyto stížností s nebo bez uvedení jména stěžovatele předat dotčenému uživateli nebo, po jeho vyslechnutí a prověření, ostatním uživatelům.
(2) Uživatel, proti kterému je směřována stížnost („dotčený uživatel“), je povinen předat TimoCom své písemné stanovisko k obsahu stížnosti neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne po obdržení sdělení o stížnosti, a stížnost napravit, minimálně však odůvodnit delší čas potřebný k vyjádření stanoviska.
(3) Nepodaří-li se uživateli v jeho vyjádření vyvrátit výtku porušení povinnosti obsaženou ve stížnosti, je TimoCom oprávněn – nikoliv však povinen – vyzvat uživatele k nápravě ve lhůtě dalšího jednoho týdne. Tento časově limitovaný požadavek nápravy není zapotřebí, nelze-li jej od TimoCom dle okolností spravedlivě požadovat.
(4) Práva z výše uvedených odstavců 2 a 3 ve spojení s právem na zablokování přístupu nebo výpověď jsou dána výhradně v zájmu TimoCom. Pokud TimoCom těchto práv nevyužije, je ručení vůči ostatním uživatelům vyloučeno.
(5) TimoCom není povinen obdržené stížnosti prověřovat.

8. Mimořádná výpověď, doba trvání licence, závěrečná ustanovení

(1) Doba trvání užívacího práva se řídi individuálně sjednanými moduly. Během bezplatné zkušební doby platí oboustranná okamžitá výpověď.
(2) Každá ze stran je oprávněna mimořádně vypovědět tuto smlouvu bez dodržení řádné výpovědní lhůty, je-li k tomu závažný důvod. Závažný důvod pro mimořádnou výpověď ze strany TimoCom je zejména tehdy, pokud:
a) se uživatel dostane do platební neschopnosti nebo platební neschopnost hrozí,
b) bylo zamítnuto zahájení konkurzního řízení na majetek uživatele z důvodu nedostatku majetku nebo musí-li uživatel učinit místopřísežné prohlášení,
c) uživatel zaviněně poruší ustanovení těchto podmínek, které ohrožují dosažení účelu smlouvy, nebo které opravňují k zablokování přístupu dle čísla 3 odstavec 4 nebo 5,
d) je uživatel v prodlení delším než 14 kalendářních dní s platbou částky odpovídající měsíčnímu poplatku za užívání nebo
e) se poměr mezi jednotlivými společníky firmy uživatele změní v rozsahu 25 % a více nebo je firma zastupována jinými osobami, vždy s ohledem na stav při uzavření smlouvy.
(3) Užívací právo platí od okamžiku zřízení přístupu ze strany TimoCom a končí ve stejný okamžik jako smluvní vztah.
(4) Po ukončení smlouvy je uživatel povinen software při vyloučení jakéhokoliv práva na zadržení okamžitě vymazat a jakékoliv další užívání software se zakazuje.
(5) Je-li uživatel podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek ve smyslu § 310 odst. 1 věta 1 německého Občanského zákoníku nebo nemá-li obecný příslušný soud v Německu, sjednává se jako místo plnění a příslušný soud Düsseldorf. Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN.
(6) Pokud TimoCom dodá uživateli překlady této smlouvy nebo jejich součástí, zůstává německá jazyková verze rozhodující a právně závazná, pokud by došlo v příslušném překladu k rozporům nebo odchylkám od německého znění.
(7) Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Na místo neúčinného ustanovení se za sjednanou považuje taková platná úprava, která nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení.

Aktualizace: 07.09.2016

Smluvní podmínky:Obchodní podmínky – TimoCom CashCare

§ 1 Plnění

1. Firma TimoCom Soft- und Hardware GmbH je činná výhradně v podpoře objednavatele při vymáhání jeho čisté fakturované částky. TimoCom bude podle svého vlastního uvážení vyzývat dlužníka k vyjádření resp. zaplacení otevřené pohledávky.
2. TimoCom nepřebírá záruku za úspěch intervence.
3. Platby, dobropisy nebo zápočty dlužníka po provedené intervenci platí jako úspěch intervence, když objednavatel během 2 týdnů po oznámené platební lhůtě vůči firmě TimoCom neobjasní, že se nekonalo žádné vyrovnání pohledávky.
4. Objednavateli je i nadále vyhrazena možnost činit kdykoliv opatření k inkasu pohledávky.

§ 2 Provize

1. Faktura je splatná ihned po doručení.
2. TimoCom může platby, které obdrží od dlužníka, započítat s vlastními nároky vůči zadavateli (kontokorentní platební styk).
3. TimoCom si vyhrazuje vymáhat účtovanou částku spolu s dalšími fakturami, pokud je z obchodního vztahu od objednavatele k dispozici zmocnění k vymáhání. Zákazník vydá firmě TimoCom plnou moc k vymáhání nesporné fakturované částky ze známého obchodního účtu.

§ 3 Počátek a ukončení

1. Objednavatel je vázán svým pověřením 3 pracovní dny. Smlouva vstupuje v platnost přijetím zakázky firmou TimoCom. Přijetí nevyžaduje žádnou zvláštní formu a může proběhnout zejména mlčky. Smlouva platí za přijatou ze strany TimoCom zejména tehdy, jestliže TimoCom v průběhu této doby již prokazatelně intervenoval u dlužníka.
2. Objednávka může být objednavatelem vypovězena při dodržení lhůty 2 týdnů. U již nastalé intervence u dlužníka je objednavatel i nadále povinen informovat o platbě vzhledem k pověření a firma TimoCom si vyhrazuje nárok na dohodnutou provizi.
3. Právo na mimořádnou výpověď u závažného porušení povinností zůstává pro obě strany nedotčené.
4. Pokud v souvislosti s intervenční zakázkou objednavatel či dlužník ztratí nebo ukončí svůj zákaznický status u firmy TimoCom, mají objednavatel i TimoCom právo na odstoupení od smlouvy. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.
5. Pokud během intervence vyjde najevo, že je pohledávka výhledově nedobytná, bude intervence ukončena a toto sděleno objednavateli. Jako nedobytná platí pohledávka zejména tehdy, jestliže je sporná, postoupená, soudně vázána, titulována nebo zatížena právem třetí osoby nebo je dlužník v platební neschopnosti. Smlouva poté platí i pro budoucnost za rozvázanou.
6. Objednavatel je povinen pomoci TimoCom poskytnutím vhodných informací. Neobdrží-li TimoCom ani na výzvu informace potřebné ke zpracování zakázky do 14 kalendářních dnů, je TimoCom oprávněn zakázku ukončit a vyúčtovat manipulační poplatek resp. odměnu za úspěšnou intervenci, která do té doby vznikla.

§ 4 Ručení

1. TimoCom ručí za škody objednavatele vyplývající z převzetí či realizace smlouvy pouze v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Další ručení TimoCom je vyloučeno.
2. Omezení a výluky z ručení za škody zadavatele uvedené v této smlouvě neplatí v případech
a) úmyslného či hrubě nedbalého zavinění ze strany TimoComu,
b) zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti, které ohrožuje naplnění účelu smlouvy,
c) ručení z důvodu úskoku nebo poskytnutí záruk,
d) ručení dle kogentního práva, jako je např. Zákon o ručení za výrobek nebo
e) ručení za zaviněnou tělesnou újmu či újmu na životě nebo zdraví
ze strany TimoComu, jeho zákonných zástupců či jím pověřených osob.
3. Je-li zadavatelem firma, je ručení v případech dle výše uvedeného odstavce 2 písm. a) a b) v případě hrubé nedbalosti omezeno na předvídatelnou typickou škodu.
4. Objednavatel ručí za skutečnost, že neuhrazená částka je splatná a nesporná a také za to, že TimoCom obdrží veškeré potřebné podklady a informace. Upozorňujeme, že zadavatel může od dlužníka požadovat náhradu odměny za úspěšnou intervenci pouze tehdy, je-li dlužník se svou platbou v prodlení a je-li k této platbě povinen na základě příslušného právního řádu. Úhradu těchto nákladů bude objednavatel požadovat přímo od dlužníka.
5. TimoCom si vyhrazuje zničit po ukončení řízení všechny podklady, které nemusí být ze zákona uchovávány.

§ 5 Ostatní

1. Všechna ujednání musí proběhnout písemně.
2. Pokud objednavatel není spotřebitel, je místo plnění a sídlo soudu Düsseldorf. Platí německé právo.
3. Pokud je nebo se stane jedno ze smluvních ustanovení neúčinným, tak tím nejsou dotčena všechna ostatní ustanovení nebo úmluvy. Strany se zavazují, že se namísto neúčinného ustanovení dohodnou na účinné úmluvě, která bude nejblíže účelu neúčinného ustanovení.

Aktualizace: 01.10.2014

Dopravní lexikon – Odpovědi ohledně tématu dopravy

Souhlasím s používáním cookies na této stránce pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy.